Butto, Pakistan?a d?n?yor

Siyasi f?rt?nalar?n durulmad??? Pakistan??n s?rg?n Ba?bakan? Benazir Butto, 8 y?ll?k s?rg?n hayat?n?n ard?ndan bug?n ?lkesine d?n?yor. Butto?nun ?lkeye d?nmesinin arifesinde Y?ksek Mahkeme ise yeniden devlet ba?kanl???na se?ilen ...


Siyasi f?rt?nalar?n durulmad??? Pakistan??n s?rg?n Ba?bakan? Benazir Butto, 8 y?ll?k s?rg?n hayat?n?n ard?ndan bug?n ?lkesine d?n?yor. Butto?nun ?lkeye d?nmesinin arifesinde Y?ksek Mahkeme ise yeniden devlet ba?kanl???na se?ilen General Pervez M??erref?in adayl???na y?nelik itirazlar? de?erlendirmeye ba?lad?. Butto hakk?ndaki yolsuzluk su?lamalar?n?n d??mesine de ta? koyan mahkeme, M??erref?in gelece?ine karar verecek.
Butto?nun lideri oldu?u ?Pakistan Halk Partisi? (PPP) d?nk? a??klamas?nda Butto?nun geri d?n???yle birlikte ?y?z binlerce? Pakistanl?n?n, s?rg?n Ba?bakan?? kar??layaca??n? bildirirken, Butto ise Dubai?de d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, ?Yar?n (bug?n) bu saatlerde Kara?i?ye giden u?akta olaca??m? dedi. Butto, ?ngiliz Sky televizyonuna verdi?i deme?te de d?n??? i?in ?Her ?ey haz?r, halk haz?r, ben haz?r?m? ifadesini kulland?. Butto, ge?en g?nlerdeki a??klamalar?n?n aksine kendisine y?nelik bir suikast riski bulundu?unu da d???nmedi?ini belirtti.
PPP ise Butto?nun Kara?i?de ?bir milyon ki?i? taraf?ndan kar??lanaca??n? iddia ederken, kent Butto?nun resimleriyle donat?ld?. PPP lideri Butto, koltu?u sallant?da olan Pakistan Devlet Ba?kan? Pervez M??erref ile ABD patentli ?g?? payla??m?? konusunda anla?maya varm??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net