T?rkiye?yi mahkum ediyor demir-?eli?ini koruyor

ABD, ?lkesindeki sekt?r? korumak i?in T?rk demir ?elik ?reticilerinin ?r?nlerine anti-damping uyguluyor. Telafi edici vergi y?ntemlerini de devreye sokarak, yerli ?reticilerini koruyan ABD, T?rkiye?yi ??lke pirincini ...


ABD, ?lkesindeki sekt?r? korumak i?in T?rk demir ?elik ?reticilerinin ?r?nlerine anti-damping uyguluyor. Telafi edici vergi y?ntemlerini de devreye sokarak, yerli ?reticilerini koruyan ABD, T?rkiye?yi ??lke pirincini destekleyip haks?z rekabete yol a?t??? gerek?esiyle? D?nya Ticaret ?rg?t??ne ?ikayet etmi?ti. ?ikayet sonras? T?rkiye?nin mahkum edilmesi ?zerine, h?k?met pirin?teki koruma ?nlemlerini kald?rm??t?.
ABD, T?rkiye?den ithal etti?i borular, in?aat demirleri ve yass? mamullere, Avrupa Birli?i ?elik halat ve borular?na, Kanada so?uk yass? ve in?aat demirine, Arjantin lama demir ve L profiline, Endonezya filma?inine, M?s?r ise in?aat demirine telafi edici vergi uyguluyor.
Alia?a Ticaret Odas? (ALTO) Ba?kan? Adnan Saka, Amerika Birle?ik Devletleri?nin T?rkiye?den demir ihracat?n? anti-damping uygulamalar?yla engelleyerek demir ?elik sekt?r?ne ve T?rkiye ekonomisine b?y?k zarar verdi?ini kaydetti.
Alia?a?da T?rkiye?nin en ?nemli demir ?elik tesisleri ve haddehanelerinin faaliyet g?sterdi?ini hat?rlatan Saka, ?Alia?a?da demir ?elik ve haddehane sekt?r?nde; ?zmir Demir ?elik, ?EB?TA?, S?zden Haddecilik, KARDEM?R, Ege ?elik, S?DER A?, ?zkan Demir ?elik, Akdemir Haddecilik, HABA? Demir ?elik ve Haddecilik, D?rt Y?ld?z Demir ?elik ve Kocaer Haddecilik olmak ?zere 11 kurulu? faaliyettedir. Sekt?rde en az 5 bin ki?i de do?rudan istihdam edilmektedir. ?hracatta demir ?elik ?reticilerimizin ?n?ne ??kar?lan anti-damping vergileri sekt?r?n b?t?n?ne zarar veriyor? dedi.
ABD a??r? korumac?
Saka, AB standartlar?na uyum s?recinde bir?ok y?k?ml?l??? yerine getirmeye ?al??an sekt?r?n son d?nemde ihracatta haks?z anti-damping uygulamalar?yla kar?? kar??ya b?rak?ld???n? kaydederek, ?ABD, ?zellikle tar?m ve demir-?elik sekt?r?nde a??r? korumac?l?k uygulayarak yerli ?reticisini uluslararas? alanda koruyor. ABD?nin ?lkemizden ger?ekle?tirdi?i ithalatta, in?aat demirleri anti-damping vergisine, demir-?elik t?p ve borular ise hem anti-damping hem de telafi edici vergilere tabi. ABD taraf?ndan T?rkiye men?eli demir ?elik ?r?nlerine uygulanan bu anti-damping ve telafi edici vergiler demir ?elik sekt?r?m?ze b?y?k zarar veriyor? dedi.
Saka, ge?ti?imiz temmuz ay?nda a??lan son anti-damping soru?turmas?nda karar?n T?rk demir ?elik sekt?r? lehine ??kt???n? hat?rlatarak, k?resel ekonomide geli?mi? ?lkelerin, geli?mekte olan ?lkelere kar?? sekt?rel korumac?l?k yapmas?n? ele?tirdi.
?hracat gerilemi?ti
?stanbul Demir ?elik ?hracat??lar? Birli?i verilerine g?re T?rkiye?nin ABD?ye toplam demir ?elik ihracat? Ocak - Eyl?l 2006?da 1 milyon 727 bin ton iken Ocak-Eyl?l 2007?de 426 bin ton olarak ger?ekle?erek, yakla??k y?zde 75 seviyesinde geriledi. ABD Uluslararas? Ticaret Komisyonu verilerine g?re ise ABD?ye T?rkiye?den giren in?aat demiri tutar? 2006 y?l?n?n ilk alt? ay?nda 246 milyon dolar iken bu rakam 2007?nin ilk alt? ay?nda 139 milyon dolara d??erek, y?zde 43 geriledi.ALTO Ba?kan? Saka, T?rkiye lehine ??kan karar?n uygulanmas? halinde ihracat?n yeniden artmas?n? beklediklerini belirtti. (Alia?a/EVRENSEL)

T?rkiye lehine karar

ABD?nin T?rkiye?den ithal etti?i in?aat demirine y?nelik anti-damping soru?turmas?nda, ?n karar T?rkiye lehine ??kt?. 31 May?s 2006 tarihinde ABD?nin Rekabet Kurulu?nun raporunu gerek?e g?stererek, T?rkiye?den ithal etti?i in?aat demirine a?t??? anti-damping soru?turmas?nda ?n karar a??kland?. ABD resmi gazetesinde yay?mlanan ?n kararda, T?rk ?elik ?reticilerinin birlikte hareket etmedi?i, fiyatlar? birlikte belirlemedi?i, sat?? ve maliyet rakamlar?n?n manip?lasyonla belirlenmedi?i belirtilerek, Rekabet Kurulu?nun konuya ili?kin 14 Ekim 2005 tarihli karar?n?n dikkate al?nmad??? vurguland?. Bir hafta i?inde kesin karar?n a??klanmas? beklenirken, ABD?nin karara uyup uymayaca??n? zaman g?sterecek.

Anti-damping nedir?

Bir ?lkenin yerli ?retimine kar?? uygulad??? a??r? te?vik politikalar? sonucunda yerli ?retimi desteklemesi anlam?ndaki damping uygulamas?na bir tepki olarak do?an anti-damping vergileri, son d?nem s?k?a g?ndeme geliyor. Anti-damping vergileri, bir ?lke mal?n?n a??r? te?vik edilmesi ve s?bvansiyonlar uygulanmas? sonucunda fiyat dengelerini sa?lamak amac?yla ithalat?? ?lkeler taraf?ndan uygulanan telafi edeci vergilerdir.
D?nya Ticaret ?rg?t?, D?nya Bankas? ve IMF gibi ?rg?tler taraf?ndan k?reselle?menin do?al bir sonucu olarak dayat?lan, g?mr?k vergilerinin kademeli olarak d???r?lmesi, kotalar?n kald?r?lmas? t?r?nden serbest ticaretin geli?tirilmesine y?nelik ?al??malar kar??l?k bulmuyor.
?lkelerin yabanc? mallara kar?? farkl? korumac?l?k ?nlemleri geli?tirmeleri s?r?yor. Bunlardan birisi ve son y?llar?n d?nya ticaret ?evrelerinde en ?ok tart???lan d?? ticaret politikas? anti-damping vergileri.
www.evrensel.net