Faiz indirimine tepkiler s?rd?

Merkez Bankas??ndan ??ok? faiz indirimi bekleyen reel sekt?r?n, indirimin 0.50 puanda tutulmas?na y?nelik tepkisi dinmiyor.
T?rkiye Gen? ?? Adamlar? Konfederasyonu (T?G?K) Genel Ba?kan? ...


Merkez Bankas??ndan ??ok? faiz indirimi bekleyen reel sekt?r?n, indirimin 0.50 puanda tutulmas?na y?nelik tepkisi dinmiyor.
T?rkiye Gen? ?? Adamlar? Konfederasyonu (T?G?K) Genel Ba?kan? Hazim Sesli, Merkez Bankas??n?n 0.50 puanl?k faiz indiriminin, piyasalara ?pek? bir yans?mas? olmayaca??n? d???nd?klerini belirtti. Sesli, yapt??? yaz?l? a??klamada, Para Politikas? Kurulu?ndan ??kan karar?n, ba?ta ihracat??lar olmak ?zere t?m sanayicilerin beklentilerinden uzak kald???n?, Merkez Bankas??n?n gerek i? gerekse de d?? etkenleri g?z ?n?ne alarak faizleri yar?m puan indirdi?ini bildirdi. Sesli, ?Ge? kal?nm?? de?il. Merkez Bankas??n?n kademeli faiz indirimine paralel bir ?ekilde girdi maliyetlerimizde de azalt?lma yap?lmal?d?r? dedi.
?ndirimin boyu k?sa kald?
Ankara Ticaret Odas? (ATO) Ba?kan? Sinan Ayg?n, Merkez Bankas??n?n 0.50-0.75 puanl?k faiz indirimiyle ilgili, ?indirimin boyu k?sa kald?? dedi. Ayg?n, yapt??? yaz?l? a??klamada, Merkez Bankas??n?n faiz oranlar?n? ?ok
daha fazla indirmesi gerekti?ini, ancak bunun i?in de h?k?metin indirimi kolayla?t?racak makro ekonomik ortam? haz?rlamas?n?n zorunlu oldu?unu bildirdi.
T?rkiye?nin bug?nk? kur ve faiz d?zeyini daha fazla s?rd?remeyece?i i?in, Para Politikas? Kurulu toplant?s?ndan daha y?ksek bir faiz indirimi bekledi?ine i?aret eden Ayg?n, ?A??k?as? Merkez Bankas??n?n 0.50 puandan daha fazla bir faiz indirimine gitmesini bekliyorduk. Ancak indirimin bu noktada kalmas? ekonomik g?r?n?m a??s?ndan bir alg? yan?lg?s? i?erisinde olabilece?imizi, yani her ?eyin san?ld??? kadar yolunda gitmiyor olabilece?ini ak?llara getiriyor? dedi.
Turizmci ciddi bulmad?
T?rkiye Otelciler Federasyonu (T?ROFED) Ba?kan? Ahmet Barut, Merkez Bankas??n?n faiz oranlar?n? 0.5 puan indirmesinin turizm sekt?r? taraf?ndan ?ciddiyetten uzak? bir uygulama olarak de?erlendirildi?ini belirterek, ?Buna ?a??za bir parmak bal ?almak? denir? dedi.
Barut, ?A??klanan bu oranlar, Merkez Bnakas??n?n, turizm sekt?r?n?n i?inde oldu?u s?k?nt?y? anlamad???n?n en ?nemli g?stergesidir? diyen Barut, turizm sekt?r? olarak Merkez Bankas? y?netimini ve h?k?meti duyarl? olmaya davet ettiklerini belirtti. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net