TABLO

 • G?zlerini kan b?r?m?? sava? tamtamc?lar?n?n Kuzey Irak?a girmek i?in tozu dumana katt?klar? bir s?re?te Telekom emek?ileri patronun insafs?z dayatmalar? kar??s?nda greve ba?lad?lar.


  G?zlerini kan b?r?m?? sava? tamtamc?lar?n?n Kuzey Irak?a girmek i?in tozu dumana katt?klar? bir s?re?te Telekom emek?ileri patronun insafs?z dayatmalar? kar??s?nda greve ba?lad?lar. Daha ilk g?nden etkisini g?steren grevin s?rd?r?lmesi durumunda ?nemli sonu?lar yarataca?? muhakkakt?r. Bu durum kar??s?nda tekelci sermaye temsilcisi h?k?met ve patronlar ?e?itli provokasyonlar yaratarak grevin ertelenmesine gerek?e olu?turmak i?in t?rl? y?ntemlere ba?vurabileceklerdir!
  Ancak, T?rk Telekom patronlar?n?n ak?l almaz dayatmalar?, i??i ve emek d??man? tutumlar? nedeniyle i??ileri hakl? olarak tek kozlar? olan greve ba?vurmak zorunda b?rakt?klar? anla??lmaktad?r.
  Telekom i??ilerini greve noktas?na getiren dayatmalara bak?l?rsa ba?ka bir se?enek de kalmam?? g?r?n?yor. ??yerinde yetkili olan Haber-?? ile patron aras?nda s?rd?r?len Toplu ?? S?zle?mesi (T?S) g?r??melerinde patronun s?zle?mede yer almas?n? dayatt??? maddeler sermayenin, emek s?m?r?s?nde geldi?i noktan?n insanl?k s?n?rlar?n? zorlad???n? g?stermektedir:
  * Patron, 60 ve 52 g?nl?k ikramiye ve ilave ?cretlerden 60 g?nl?k ikramiyenin kald?r?lmas?n?,
  * Cumartesi g?n?n?n de haftal?k ?al??ma g?n?ne dahil edilerek, haftal?k ?al??ma g?n?n 6 g?ne ??kar?lmas?n?,
  * Pazar g?n?n? hafta tatili olmaktan ??kar?p, istedi?i herhangi bir g?n? tatil g?n? olarak belirleyebilme yetkisinin kendisine b?rak?lmas?n?,
  * ??irkette rasyonel ortalama bir ya? seviyesi olu?turmak ve alt kademelerde ?al??anlara ?st kademelerde g?rev verebilmek ?zere emeklilik/ya?l?l?k ayl???na hak kazanm?? olan i??ilerin i? s?zle?meleri, k?dem ve ihbar tazminatlar? ?denmek suretiyle feshedilebilece?inin? s?zle?mede yer almas?n? dayatarak 45 ya? ve ?zeri ?al??anlar?n?n zorunlu emeklili?inin ?n?n? a?mak istemektedir.
  * Yeni i?e al?nacaklar?n vasf? ne olursa olsun asgari ?cretle i?e ba?lat?laca??n?n s?zle?mede yer almas?n? dayatt??? bir ba?ka maddedir.
  Ayr?ca patron, i?yerinde sendikas?zl??? te?vik etmek amac?yla uygulanan farkl? ?cret uygulamas?nda da diretmektedir. Sendikas?z i??ilerle, sendikal? i??iler aras?ndaki ?cret fark?n? gidermek amac?yla Haber-???in, ilk g?r??melerde zam ve ?cretlerin e?itlenmesi talebi ilk y?l i?in y?zde 19.5 zamma denk gelirken; ikinci y?l, ilk ve ikinci alt? aylarda fark? ile birlikte enflasyon oran?nda zam istiyor. Buna kar?? patronun ?nerisi ise birinci y?l i?in y?zde 4, ikinci y?l i?in de enflasyon oran?nda zam oldu. Ancak, bayram ?ncesi yap?lan g?r??melerde ?nceki taleplerinde direnen patron, zam ?nerisini y?zde 4?ten 8?e ??kard?. Haberi-?? son olarak 2007 y?l? i?in y?zde 12 zam ve sendikal?-sendikas?z ?al??anlar aras?ndaki ?cret dengesizli?inin kald?r?lmas?n? istemektedir.
  Buna ra?men, patron bu ak?l almaz dayatmalarda bulunmam?? gibi kamuoyuna; ?T?rk Telekom i??ileri ?ok y?ksek ?cretler istiyor, kar??lanamaz taleplerde direniyorlar? mesaj?n? vermeye ?al??maktad?r.
  Grev ba?lad?ktan sonra kameralar?n kar??s?na ge?en T?rk Telekom Y?netim Kurulu Ba?kan? Paul Doany, ?T?rk Telekom, ?al??anlar?na iyi ?cret ?d?yor. Bu ?cretler piyasa fiyat?n?n ?st?nde? ?eklinde bir a??klama yaparak, i?sizli?i t?rmand?ran, ?retim ara?lar?n? ele ge?iren, a?l?k s?n?r?nda milyonlarca emek?iyi s?m?ren tekelci sermayenin hakim oldu?u ?piyasay?? g?stererek ?st? kapal? tehditte bulunmak istemi?tir. Doany?nin piyasa dedi?i, a?l?k s?n?r?nda ?cretlerle (asgari ?cret ve daha d???k ?cretler) ?al??an milyonlarca i??inin dahil oldu?u ?cret grubudur. Bu nedenledir ki s?zle?meye, ?i?e yeni al?nan bir i??inin vasf? ne olursa olsun asgari ?cretle ?al??maya ba?layacakt?r? dayatmas?nda bulunmaktad?r.
  ?nemli ve stratejik bir Kamu ?ktisadi Te?ekk?l? olan T?rk Telekom?u ?zelle?tirme ya?mas? sonucu alan Oger, tatl? k?rlar elde etmek i?in kendisine sunulan b?t?n olanaklar? ve deste?i kullanarak emek s?m?r?s?n? had safhaya ??karmak istemektedir.
  4857 say?l? ?? Yasas??n?n sermayenin talepleri do?rultusunda ?ekillenmesi ile esnek ?al??ma ko?ullar?n?n yaratt??? f?rsat? de?erlendirmek isteyen T?rk Telekom patronu pazar tatilini bile kald?rma c?retinde bulunabilmektedir. Temsilcisi durumundaki h?k?metlerin sunduklar? bu f?rsatlar bile tekelci sermaye i?in bir s?re sonra yeterli gelmeyecektir. Bu nedenle yeni haz?rlanan anayasa tasla??nda ?al??ma ya?am? ?serbest piyasa?n?n akt?r? tekelci sermayenin ??karlar? do?rultusunda d?zenlenmektedir.
  Bu durum kar??s?nda i??ilerin sekt?r fark? g?zetmeksizin eylem birli?i yaparak s?n?f dayan??mas?n? sa?lamas? ka??n?lmazd?r.
  Hasan H?seyin K?rm?z?toprak
  www.evrensel.net