As?l sabotaj? patron yap?yor

T?rk Telekom?da ?nceki g?n ba?layan grev t?m co?kusu ile s?r?yor. Avrupa Yakas? B?lge M?d?rl??? ?n?nde toplanan yakla??k 3 bin grevci i??i ve onlara destek veren sendikac?lar ve i??iler, ??alter indi bu i? bitecek?, ?T?rk-?? eyleme ...


T?rk Telekom?da ?nceki g?n ba?layan grev t?m co?kusu ile s?r?yor. Avrupa Yakas? B?lge M?d?rl??? ?n?nde toplanan yakla??k 3 bin grevci i??i ve onlara destek veren sendikac?lar ve i??iler, ??alter indi bu i? bitecek?, ?T?rk-?? eyleme genel greve?, ?Ya?as?n s?n?f dayan??mas?? sloganlar? att?lar.
???ilere seslenen Haber-?? ?stanbul 1 No?lu ?ube Ba?kan? Levent Dokuyucu, Telekom Genel M?d?r??n?n i??ileri su?layan sabotaj ve y?ksek ?cret a??klamalar?na yan?t verdi.
Dokuyucu, ?Piyasan?n y?zde 59 ile 200 ?st?nde ?cret ald???m?z? s?yl?yorlar. Evet bir fabrikada sigortas?z, sendikas?z ?al??an i??iden ?ok al?yoruz. Ama k?yaslaman?n bununla yap?lmas? do?ru de?il. Haberle?me sekt?r?nde ?al??an i??ilerle ?cretlerimizi k?yaslas?nlar. Turkcell?de bizimle ayn? i?i yapanlarla k?yaslas?nlar. Bir ?of?r?n 2 bin 500 YTL ?cret ald???n? s?yl?yorlar. ??te ?of?r?n eline ge?en ger?ek rakam 862 YTL? diyerek elindeki ?cret bodrosunu g?sterdi.
Daha ?nce ta?eron firma ??kt?
?6.5 milyar dolara kurumu sat?yorsunuz, 2 y?l sonra bu para birilerinin cebine giriyor. En b?y?k sabotaj bu de?il midir? Tatl?ya ba?layal?m kampanyalar? i?in medya tekellerine verilen paralar sabotaj de?il midir? ?ngiltere?den getirdi?ini ve buradakilerle 1000?i bulan uzmana verdi?in para ile 15 bin i??i ?al??tarabilirken bunun yap?lmamas? sabotaj de?il midir?? diye soran Dokuyucu, daha ?ncede kablo kesilmesi gibi bir olay ya?ad?klar?, bunun arkas?nda Telekom?a ta?eron i? yapan ta?eron firman?n ??kt???n? kaydetti.
?Grevin unutuldu?u bir d?nemde greve ??kt?k. Y?llard?r emek m?cadelesinin birle?mesi i?in ?al??an bir ?ube ba?kan? olarak, uzun y?llardan sonra ilk kez eyleme destek verenlerin say?s?n?n iki sayfay? ge?ti?ini g?r?yorum. Bu bile bir kazan?m?n g?stergesidir? diyen Dokuyucu, grevi di?er i??ilerle birlikte m?cadele ederek kazanacaklar?n? s?yledi. ?kramiye, esnek ?al??ma, ?cret ve kapsam konular?nda geri ad?m atmayacaklar?n? ifade eden Dokuyucu, ??yle devam etti: ?40 y?ld?r toplus?zle?me imzalayan bir sendikan?n esnek ?al??may?, sendikal ?rg?tl?l??? yok etmek istenen kapsam maddelerini kabul etmesi m?mk?n de?il.?
?Sahip ??kmak namus borcumuz?
Sabotaj olaylar?n? i??ilerin ?zerine y?karak grevin baltalanmak istendi?ini s?yleyen T?rk-?? 1. B?lge Temsilcisi Faruk B?y?kkucak da ?Bunu ispat etmeyen namerttir? dedi. ???ilerin sabotajlara ihtiya? duymad???n? belirten B?y?kkucak, ?retimden gelen g?c?n?n yetece?ini kaydetti.
Grevin co?kusu nedeniyle i??ileri kutlayan TOLEY?S Genel Ba?kan? Cemail Bak?nd? ?Bu grevin ba?ar?ya ula?mas? t?m i??i s?n?f?n?n namus borcudur. Bu borcu ?demek i?in biz yan?n?zda olaca??z. TOLEY?S?in b?t?n paras? son kuru?una kadar size helal olsun? dedi.
Yaln?z b?rakmad?lar yaln?z kalmayacaklar
KESK ?stanbul ?ubeler Platformu ad?na konu?an SES Aksaray ?ube Ba?kan? Song?l Beydilli, Telekom i??ilerinin hi?bir zaman kendilerini yaln?z b?rakmad???n? belirterek, ??imdi dayan??ma s?ras? kamu emek?ilerine geldi? dedi. Medyan?n?n greve ??kanlar? halka kar?? ?u? i?liyor gibi g?sterdi?ini anlatan Beydilli, grevin i??ilerin al?nternin kar??l??? m?cadelesi oldu?unu Telekom i??ileri ile birlikte halka anlatacaklar?n? dile getirdi.
Bas?na tepki
Sendikac?lar daha sonra Telekom Anadolu Yakas? ?ube ?yesi i??ileri ziyaret etti. Ac?badem?deki Telekom ?l M?d?rl????nde ger?ekle?tirilen ziyarette konu?an Deri-?? Genel Ba?kan? Musa Servi, Telekom i??ilerinin grevinin t?m i??i s?n?f?n?n grevi oldu?unu s?yledi. Sermayenin sald?r?lar?na dikkat ?eken Servi, ortak m?cadele ?a?r?s? yapt?. Haber-?? Anadolu Yakas? ?ube Ba?kan? Turgut Akta? da Telekom yetkililerinin sabotaj iddialar?na tepki g?stererek, ?Aylard?r hakk?m?z? vermeyenler ?imdi sabotaj iddias?nda bulunup, bizi halkla kar?? kar??ya getirmek istiyorlar? dedi. S?k s?k Telekom y?netimini yuhalayan i??iler ?Sat?lm?? bas?n istemiyoruz? slogan? ile bu iddialar? ger?ek gibi yay?nlayan bas?n kurulu?lar?n? protesto ettiler.
Yap?lan eylemlere TOLEY?S, Deri-??, Tek G?da-??, Kristal-??, Tez Koop-??, T?MT?S, Bas?n-??, Haber-Sen sendikalar?n?n genel merkez ve ?ube y?neticileri, Yol-?? 1 ve 2 No?lu ?ubeler, Harb-?? ?stanbul ?ubesi, E?itim Sen, SES, ESM, Seliloz-?? Demiryol-?? ?ube y?neticileri ve i??iler, Limter-??, Tekstil-Sen, tersane i??ileri, Emek Partisi, ?DP, TKP, ?P, ESP destek verdi. Antalya?da grevde olan Novamed i??ileri de destek mesaj? g?nderdi. (?stanbul/EVRENSEL)
Disiplin ve kararl?l?kla s?r?yor

Haber-?? Sendikas??n?n, T?rk Telekom?da ba?latt??? grev, i??ilerin kararl?l??? ile s?r?yor. ???iler, i?yerinin ?zelli?ine ve ?al??an i??i say?s?na g?re grev g?zc?l??? i?in n?betler tutarken, bir?ok i?yerinde ?kapsam d???? olarak nitelendirilen 1 ve 2?nci tip personelin de greve destek verdi?i, mesai arkada?lar?n?n yan?nda yer ald?klar? ifade ediliyor.
Haber-?? Ankara ?ubesi Ba?kan? Selami Terkan, i?kolunda ilk defa greve ??k?lmas?na ra?men grevin son derece co?kulu, kararl? ve disiplinli devam etti?ini s?yledi. ??lk kez bir grev ya??yoruz, ama acemilik ve karga?a ya?anmad?. Sanki y?llard?r grev varm??, greve ??km???z gibi...? diyen Terkan, bir?ok i?yerinde kapsam d??? personelin de destek verdi?ini s?yledi.
T?rk Telekom?da Ankara?da g?nde en az 3 bin i?yerini gezip, hizmet verdiklerini, ar?zalara bakt?klar?n?, ?imdi ar?zalara bakmad?klar?n?, hizmet vermediklerini, bunun da ?irket i?in kay?p oldu?unu s?yledi. ?Bundan dolay? ?z?l?yoruz, ama bu da bizim ?retimden gelen g?c?m?z. Hakl? taleplerimizin kar??lanmas? i?in bu g?c?m?z? kullanmak hakk?m?z? dedi. Daha ?imdiden ar?zalar?n ?st ?ste bindi?ini, ayn? sisteme y?klenilmesinden dolay? s?k?nt?lar ya?and???n?, bankac?l?kta da ?nemli t?kan?kl?klar ba?lad???n? aktaran Terkan, ?Bunlardan memnun de?iliz, ama demokratik hakk?m?z olan grevi de sonuna kadar, kararl?l?kla s?rd?rece?iz. ?n?allah i?verenimiz de bunu hisseder, sa?duyu ve sorumluluk anlay??? ile hakl? taleplerimize cevap verir? diye konu?tu.
Grev Meclis k?rs?s?nde
Telekom?da ya?anan grevi Meclis k?rs?s?ne ta??yan T?rk-?? eski Ba?kan?, CHP?li Bayram Meral, i??ilerin hakl? taleplerini alamad?klar? i?in greve ??kmak zorunda kald?klar?n? anlatt?. Her zaman toplu i? s?zle?melerinin masa ba??nda bitirilmesinden yana oldu?unu aktaran Meral, ancak i?verenin uzla?maya yana?mamas? nedeniyle Haber-???in bu greve zorland???n? s?yledi. Meral h?k?meti ve i?vereni i??ilerin haklar?n? vermeye ?a??rd?.
Destekler art?yor
Telekom i??ilerine destek a??klamalar? ve ziyaretler s?r?yor. Tar?m-?? Ba?kan? Bedrettin Kayka? ?Telekom i??isi yaln?z de?ildir. Tar?m-?? ve ?yeleri i??ilerin hakl? grevinde yanlar?ndad?r? dedi. KESK?e ba?l? T?m Bel-Sen taraf?ndan yap?lan a??klamada da ?Haber i??isinin ba?ar?s?, ayn? zamanda kamu emek?ilerinin de ba?ar?s?d?r? denildi. E?itim Sen Bergama Temsilcisi Ey?p Zeytinci, Telekom i??ilerinin yan?nda olduklar?n?, her t?rl? deste?e haz?r olduklar?n? belirtti. Bu arada Emek Partisi, DTP, ?DP ve SDP ?zmir ?l Ba?kanlar? ile y?neticileri Haber-?? ?zmir ?ube Ba?kan? Kemal ?l?io?lu?nu ziyaret etti. Parti ba?kanlar? Telekom i??ilerine tam destek vereceklerini ifade ettiler. (???? SEND?KA SERV?S?)
Yasaklama ?abas? var!

Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, T?rk Telekom yetkililerinin ?sabotaj? iddialar?n?, ?grevlerini erteletme giri?imleri? olarak nitelendirdi. Bug?ne kadar kat kat fazla kablo h?rs?zl??? ve sabotajlar olurken ve Telekom taraf?ndan a??klanmazken, ?imdi a??klanmas?n?n nedenini soran Akcan, ?grev k?r?c?l???n?n insanl?k su?u? oldu?unu s?yledi.
Telekom?un hatlar?na y?nelik sabotaj iddialar?n?n g?ndeme getirilmesine ve greve ??kan i??ilerin sorumlu g?sterilmesine bas?n toplant?s? ile yan?t veren Haber-?? Genel Ba?kan? Ali Akcan, sabotajlar? ?iddetle k?nayarak, ?Bunlar namussuzluk, ?erefsizliktir? dedi. Bu t?r olaylar?n ge?mi?te de s?k s?k ya?and???n? gazete kup?rleri ve i??ilerin tuttu?u tutanaklarla g?steren Akcan, ?D?ne kadar bunlar? kamuoyu ile payla?mayan T?rk Tekekom bug?n niye kamuoyuna a??klad??? diye sordu. Telekom yetkililerinin ellerinde belge varsa a??klamalar?n? ve kamuoyunu yan?ltmamalar?n? isteyen Akcan, ?Bakanlar Kurulu ile ertelenmeyen grevimiz ba?ka yollarla erteletilmek i?in t?rl?, ?e?itli yollar deneniyor izlenimini al?yoruz? diye konu?tu.
Telekom yetkililerinin, ?iki kez yarg?dan d?nen tarife olay?nda oldu?u gibi ?imdi de kamuoyunu ustaca yan?ltma tavr? sergiledi?ini? belirten Akcan, kablolar?n ?makasla kesildi?i? iddialar?n?n hat?rlat?lmas? ?zerine, ?Makas sadece 26 bin Haber-?? ?yesinin elinde de?ildir? dedi. Sabotajlar?, ?Bunlar? yapanlar namussuz, ?erefsiz? diye nitelendiren Akcan, ?Ancak anayasal haklar?n? kullanan i??ilere, hi?bir delil olmadan su? atmak da ayn? niteliktedir? diye konu?tu.
Telekom yetkililerinin, sabotaja delil olarak g?sterdikleri g?r?nt?lerin, e?itim ?al??malar?nda kullan?lan ve i?lerinde emekli olan i??ilerin de bulundu?u g?r?nt?ler oldu?unu ?yelerin telefonlarla bildirdiklerini aktaran Akcan, ?Acaba bunlar bahane edilerek grevimiz ertelenmek mi isteniyor?? diye sordu.
Grev sabote ediliyor
Grevdeki i??ilerin potansiyel su?lu olarak g?r?lmesini ele?tiren ve yar?n hukuk ?n?nde hesapla?maya haz?r olduklar?n? belirten Akcan, ?26 bin insan ?retimden gelen g?c?n? kullan?yor. Elbette hizmet aksayacak. Zaten aksam?yorsa grevin ne anlam? olur. Aksakl?klar olacak ki, g?c?m?z ortaya ??ks?n? diye konu?tu. Akcan, Telekom Genel M?d?r??n?n ?Bu i? Y?ksek Hakem Kurulu?nda bitecek? dedi?ini, bunun i?in grevin Bakanlar Kurulu taraf?ndan iki ay ertelenmesi, bu s?re i?inde de ??z?lmemesi halinde ?al??ma Bakanl??? taraf?ndan YHK?ya sevk edilmesi gerekti?ini ifade etti. ??verenin YKH?ya g?nderme yetkisinin olmad???na da vurgu yapan Akcan, ?Bu ne demek?? diye sordu. Niye hep i?veren taraf?ndan bak?ld???n?, grevin sabote edildi?inin niye d???n?lmedi?ini soran Akcan, grevden bir g?n ?nce kapsam d??? 46 ki?inin greve ??kacak i??ilerin yerine g?revlendirildi?ini de hat?rlatarak, bunu ?grev k?r?c?l???? olarak nitelendirdi. T?rk-?? ve ba?l? sendikalar?n, uluslararas? ?st ?rg?tleri UN??nin her t?rl? maddi manevi deste?e haz?r olduklar?n? da kaydeden Akcan, sendikal ?rg?tlenmelerine sahip ??kacaklar?n?n alt?n? ?izdi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net