EMEK G?NL??

 • T?rk Telekom ile Haber-?? Sendikas? aras?nda s?ren T?S g?r??meleri anla?ma ile bitmeyince grev, ka??n?lmaz olarak ba?lad?. Masan?n bir taraf?nda oturan ?ger Telekom, ya?mac?lar? temsil ediyor.


  T?rk Telekom ile Haber-?? Sendikas? aras?nda s?ren T?S g?r??meleri anla?ma ile bitmeyince grev, ka??n?lmaz olarak ba?lad?. Masan?n bir taraf?nda oturan ?ger Telekom, ya?mac?lar? temsil ediyor. ??nk? Telekom tam bir ya?ma pazarl??? sonucunda ?zelle?tirilmi?ti. Masan?n ortas?nda h?k?met oturuyor, tarafs?z gibi g?z?ken h?k?met temsilcisi, Oger Telekom?dan yana. ???ileri temsilen Haber-?? Sendikas? var. ???iler ne istiyor? Her ?eyden ?nce insanca ya?ayacak bir ?cret istiyorlar.
  Telekom?un ?zelle?tirilmesinden sonra patronun kafas?nda bir ?ey vard?. Bu sendikay? buradan nas?l tasfiye ederim. Bunun haz?rl?klar?n? yapt?, i?eride ?al??an, d??ar?da ?al??an, sendikal? ve sendikas?z ayr?m? yaparak i??ileri ve ?al??anlar? birbirine d???rmeye ?al??t?. Kimilerine y?ksek ?cretler vererek sendikas?z ?al??may? k??k?rtt?. B?t?n bunlara ra?men Telekom i??ilerinin birli?ini bozamad?. S?zle?me s?recinde bunu deneyerek i??ilerin birli?ini bozmaya ?al??mas?, i??ileri kenetlendirdi. ???ilerin T?S masas?nda kazanm?? oldu?u ikramiye hakk?n? geri almaya ?al??t?.
  Yani i??iler Oger Telekom?un dayatt??? s?zle?meyi kabul etseler, patrona ki?i ba?? 1500 YTL bor?lu kalacaklar ve bunu ?demek zorunda kalacaklar. Yani b?rak?n zam vermeyi, ge?mi?te al?nan haklar? geri verme s?reci ba?layacakt?. Ama ?yle olmad? ve i??iler haklar?n? korumak, i??i s?n?f?n?n m?cadelesinin ve haklar?n? korumak i?in greve ??kt?lar. Oger Telekom patronuna boyun e?mediler ve ?lkenin her yan?nda greve ??k?ld?. ?imdi grev t?m T?rkiye i??i s?n?f?n?n grevi oldu.
  Grevin ba?lamas?ndan sonra gazetelerin internet sitelerine bir g?z att?m, ne yazm??lar diye. Bir?o?u yine sahibinin sesini dinleyerek, grevin sabotajlarla ba?lad???n? yazm??. Yani greve saatler kala, sanki i??iler yememi? i?memi?, gidip kablolar? kesmi?ler gibi yap?lan yorumlar var. Patronun a??klamalar?na yer vererek, b?t?n imkanlar?n? zorlad?klar?n? ve en iyisini verdiklerini s?yl?yorlar. ??nk? Telekom i??isi zaten standartlar?n ?zerinde ?cret al?yor diye yazmay? ihmal etmemi?ler. Grevin bankalar, internet siteleri, hatta uluslararas? baz? ba?lant?lara zarar verdi?ini, kimi hava alanlar?nda u?aklar?n gecikmeli u?tuklar?n?n haberlerini vermi?lerdi. ??in ba??nda g?ze ?arpan haber, grevin sabotajlarla ba?lad??? haberiydi. Yani burjuva medyas?nda grev k?t? ve zarar veren bir noktadan ele al?nm??.
  Hi?birisinin i??ilerin hangi ko?ullarda ?al??t???, nas?l ge?indikleri, e?er sendika i?verenin istedi?i s?zle?meyi imzalasayd? i??ilerin patrona nas?l bor?lu kalaca??n? yazmam??t?. Ya da b?yle bir s?zle?me imzalansayd?, sendikan?n i?yerindeki konumunun nereye varaca??n? g?rmemi?ti, ya da g?rmezden gelmi?ti.
  Grevin etkisi giderek artaca?? i?in, ?n?m?zdeki g?nlerde daha ?ok ele?tirilece?i ve grevin ?zerinde bask? kurulaca?? ?imdiden belli olmu?tur. Ba?layan grevin her an bitmesinin ko?ullar? vard?r. Telekom patronu i??ilerin taleplerini kabul ederse ve isteklerini verirse, grev bitebilir. Ancak patron grevi g?ze ald???na g?re, kolay geri ad?m atmayaca?? g?z?kmektedir. Kazanmak i?in grevin sadece Telekom i?yerlerinde ?rg?tlenmesi yetmez. T?m ?lke sath?na yay?lan bir grevin ?rg?tlenmesi ve di?er s?n?f karde?leriyle bulu?mas? ileri i??ilerin ve m?cadeleci sendikac?lar?n g?sterece?i ?abaya ba?l?d?r. T?m Telekom m?d?rl?kleri ve birimleri etraf?nda kurulacak komiteler ile grevin yayg?nla?mas? ve halk?n greve sahip ??kmas?n?n ko?ullar?n? b?yle yaratabiliriz. Grevin t?m i??ilere anlat?lmas?n?n, ba?ta Telekom i??ilerinin i?inde olaca?? ve i??ilerin, halk?n kat?laca?? geni? bir ayd?nlatma ve bilgilendirme faaliyetiyle burjuva propagandas?n?n bo?a ??karabiliriz.
  ***
  21 Ekim?de ?Cumhurba?kan?n? halk se?ecek? iddias?yla haz?rlanan Anayasa tasla?? halk oyuna sunulacak. Milletvekillerinin onay? olmadan Cumhurba?kan? aday? olman?n ?n?n? kesen bu taslak ?Halk se?iyor? ad? alt?nda kand?rmacadan ba?ka bir anlam ta??m?yor. Bu nedenle t?m i??i ve emek?iler yap?lacak referandumda ?Hay?r? oyu kullanmal?d?r.
  Seyit Aslan
  www.evrensel.net