Operasyon ?srar?!

Tezkereyi g?r??mek ?zere Meclis Genel Kurulu d?n saat 15.00?te Meclis Ba?kan? K?ksal Toptan ba?kanl???nda topland?. Ba?bakan Erdo?an??n toplant? a??ld?ktan bir s?re sonra kat?ld??? Genel Kurul?da ilk konu?may? yapan DTP Grup Ba?kan ...


Kuzey Irak?a operasyon izni veren h?k?met tezkeresi Meclis Genel Kurulu?nda, a??k g?r??menin ard?ndan 507 oy ile kabul edildi. 19 ?hay?r? oyunun ??kt??? tezkerenin g?r??mesine 4?? DTP?li 21 milletvekili kat?lmad?.
Meclis Genel Kurulu?ndaki g?r??mede ilk s?z? DTP Grup Ba?kan Vekili Selahattin Demirta? ald?. Parti olarak tezkereye ?hay?r? dediklerini kaydeden Demirta?, ?Temennimiz tezkerenin kullan?lmak durumunda kalmamas?d?r? dedi. Demirta?, operasyonun T?rkiye?yi batakl??a saplamas? riski ta??d???n? belirterek, ?B?t?n riskler g?ze al?nsa, askeri a??dan ba?ar?l? kabul edilen bir sonu? ??ksa da, sorunun yeniden kar??m?za ??kmas?n? nas?l engelleyece?iz. Demokratik tart??ma ve sivil ??z?m? g?ndemimize almal?y?z? diye konu?tu. Demokratik tart??ma ve sivil ??z?m? g?ndeme alan, ?iddeti ve ?rk??l??? ?vmeyen, te?vik etmeyen, demokrasiyi geli?tirmeyi ama?layan ifadenin serbest olmas?n? isteyen Demirta?, ??z?m isteyen herkesin Meclis?e g?venmesi gerekti?ini ancak gelinen noktada en az?ndan psikolojik olarak bu noktadan uzakla??ld???n? bildirdi. Demirta?, ?Tezkere ciddi riskler ta??yor. S?n?r ?tesinde, T?rkiye ile s?n?r ?tesi i?in anla?mam?? b?lgesel K?rt y?netimi ile Irak y?netimi var. ?ncekilerden farkl? olarak ABD de var. B?t?n bu akt?rlerin konumlanma durumu s?n?r ?tesinde siyasal bir batakl??a saplanma riskini ta??maktad?r? uyar?s?nda bulundu.
CHP ve MHP evet dedi
CHP ?stanbul Milletvekili ??kr? Elekda? ise ?Hedef PKK?d?r ama, PKK?y? himaye eden Kuzey Irak?taki siyasi otoriteye bu himayenin ?ok a??r bir bedeli olaca??n? g?stermek gibi bir g?revimiz ve sorumlulu?umuz vard?r? diyerek Irak?taki K?rt y?netiminin de hedef al?nmas?n? istedi. MHP?li Deniz B?l?kba?? da bug?ne kadar h?k?metin ?? tezkere getirdi?ini ama gere?ini yapmad???n? savunarak, bunun gere?ini yapaca??n? ?mit ettiklerini s?yledi. ?Sanal tezkere? ifadesini kullanan B?l?kba??, Habur s?n?r kap?s?n?n denetiminin TSK?ya verilmesini de istedi.
H?k?met ad?na konu?an Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ?i?ek ise ter?rle m?cadelenin bir devlet sorunu ve devlet politikas? oldu?unu, tezkerenin de devletin iste?i ile ??kar?ld???n? s?yledi. Tezkerenin i?eri?ine y?nelik ele?tirilere, ??yle ayak ?st? haz?rlanmad?, en ince teferruat?na kadar d???n?ld?? yan?t? veren ?i?ek, tezkerenin adeta sihirli bir de?nek olarak g?sterildi?ini, bunun da yanl?? oldu?unu s?yledi. ?sim vermeden DTP?yi hedef alan ?i?ek, ???imizde h?l? onu lanetlemeyenler var? dedi.
?DP Genel Ba?kan? Ufuk Uras da, tezkerenin gerginli?i art?raca??, ?lkeyi sonu belirsiz maceraya s?r?kleyece?i uyar?s?nda bulundu. Uras demokratik ??z?m i?in ad?m at?lmas?n?, bar????l ve sosyal y?ntemlerin kullan?lmas?n? istedi.
G?r??melerin ard?ndan elektronik oylama y?ntemiyle yap?lan oylamada tezkere, oylamaya kat?lan 526 milletvekilinden 507?sinin oyu ile kabul edildi. 19 ret oyunun kullan?ld??? oylamaya, DTP?den Fatma Kurtulan, Pervin Buldan, Ayla Akat Ata ile Bengi Y?ld?z??n parti g?revi nedeniyle kat?lmad?klar? ??renildi. Tezkerenin oylamas?na 4?? DTP?li, 21 milletvekili kat?lmad?. (Ankara/EVRENSEL)
EMEP: Tezkere d??manl?k tohumlar? ekecektir
Emek Partisi (EMEP) Genel Ba?kan Yard?mc?s? Nedim K?ro?lu, tezkereye ve s?n?r ?tesi operasyona kar?? ??karak, ?Silahl? kuvvetlerin devlet y?netimine egemen k?ld??? ?isyan bast?rma? ve ?askeri ??z?m??n y?llard?r ??z?m olmad??? belliyken, kom?u ?lke s?n?rlar?na yeniden y?nelinmesi toplumsal histeriyi k??k?rtmaktan ve b?lge halklar? aras?nda gerilim ve d??manl?k tohumlar? ekmekten ba?ka bir sonu? do?urmayacakt?r? dedi.
K?ro?lu yapt??? yaz?l? a??klamada, K?rt sorununu, geleneksel inkarc? temelde ??z?ms?zl??e iten g??lerin yine harekete ge?ti?ini ifade etti. DTP?li milletvekillerinin Meclis?te olmas?n?n bar?? ve karde?lik i?in bir f?rsat olarak de?erlendirilmedi?ini belirten K?ro?lu, ?B?ylece bar?? ve karde?li?e dayal? ??z?m f?rsat? bir kere daha elden ka??r?lmaktad?r? dedi.
Daha ?nce defalarca denenen ve T?rkiye?ye ac?dan, g?zya??ndan ve maddi y?k?mdan ba?ka bir ?ey vermeyen s?n?r ?tesi operasyon i?in tezkerenin ??kar?ld???n? hat?rlatan K?ro?lu ??yle devam etti: ?Ba?bakan, tezkereye herkesin onay vermesini istemekte; medya imkanlar? bu temelde seferber edilmekte, tezkereye kar?? ??kanlar ter?re destek vermekle su?lanmaktad?r.
Silahl? kuvvetlerin devlet y?netimine egemen k?ld??? ?isyan bast?rma? ve ?askeri ??z?m??n y?llard?r ??z?m olmad??? belliyken, kom?u ?lke s?n?rlar?na yeniden y?nelinmesi toplumsal histeriyi k??k?rtmaktan ve b?lge halklar? aras?nda gerilim ve d??manl?k tohumlar? ekmekten ba?ka bir sonu? do?urmayacakt?r.?
S?n?r ?tesi operasyon i?in tezkere isteyenlerin, hem K?rt sorunu kar??s?ndaki inkarc? ve ?iddete dayal? politikalar?n? s?rd?rmek, hem de ?s?n?r?n i?indeki? halklar ?zerinde bask? kurmay? istediklerini belirten EMEP Genel Ba?kan Yard?mc?s? K?ro?lu, ?Olgular, i?in d?n?p dola??p, K?rt halk?n?n ba??na y?k?lmak istenece?ini g?stermektedir. Tezkereye onay vermek, sava?a onay vermek demektir. Bunun ac?s?n?, ?lkemiz ve T?rk?yle, K?rd?yle halk?m?z ?ekecektir? diye konu?tu.
Uras: Tezkereye hay?r PKK silah b?rakmal?
?DP Genel Ba?kan? ve ?stanbul Milletvekili Ufuk Uras, Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi operasyon yap?lmas? i?in Meclis?ten tezkere ??kar?lmas?na ?Hay?r? dedi. TBMM?de bas?n toplant?s? d?zenleyen Uras, CHP?yi, ?K?n?ndan ??kan b??a?? sonuna kadar saplamaya hevesli?, MHP?yi de ?b?l?c? ke?fine ??km??? olmakla su?lad?. Uras, diplomasi yapmak i?in askeri y?ntemlere ihtiya? duyman?n yanl?? oldu?unu ve bu nedenle tezkereye kar?? oldu?unu vurgulad?. Uras, b?lge halk?n?n kendi temsilcilerini ??z?m?n bir par?as? olmalar? i?in Meclis?e g?nderdi?i ko?ullarda silahl? m?cadelenin ve ?iddetin t?rmand?r?lmas?n?n hakl? ve me?ru gerek?esinin olmad???n? s?yledi. Uras, ?PKK derhal silah b?rakmal?, sald?r?lar?na son vermelidir. Devlet ve h?k?met ise sorunun bar????l zeminde ??z?lmesi i?in acil bir tav?r g?stermelidir? diye konu?tu.
www.evrensel.net