Esad, G?l?le g?r??t?

T?rkiye?ye resmi bir ziyaret ger?ekle?tiren Suriye Cumhurba?kan? Be?ar Esad, Cumhurba?kan? Abdullah G?l taraf?ndan ?ankaya K??k??nde resmi t?renle kar??land?.


T?rkiye?ye resmi bir ziyaret ger?ekle?tiren Suriye Cumhurba?kan? Be?ar Esad, Cumhurba?kan? Abdullah G?l taraf?ndan ?ankaya K??k??nde resmi t?renle kar??land?. T?rende her iki ?lkenin milli mar?lar? ?al?nd? ve bu s?rada 21 pare top at?ld?.
Milli mar?lar?n ard?ndan Be?ar Esad, t?ren birli?ini T?rk?e ?Merhaba asker? diyerek selamlad?. T?rende, TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan, Devlet Bakan? Mehmet Ayd?n, D??i?leri Bakan? Ali Babacan da haz?r bulundu.
Suriye Devlet Ba?kan? Be?ar Esad, Cumhurba?kan? Abdullah G?l ile ?ankaya K??k??nde yapt??? g?r??menin ard?ndan ortak bas?n toplant?s?nda, ziyaretinin, Suriye-T?rkiye aras?nda s?ren isti?areler ?er?evesinde m?kemmel durumdaki ikili ili?kileri ta?land?rmak amac?yla yap?ld???n? ve son y?llarda ili?kilerde artan ivmeyi ifade etti?ini belirtti.
G?r??melerde iki ?lkeyi ilgilendiren pek ?ok konuyu ele ald?klar?n? ve bu konularda tam mutabakat i?inde olundu?unu belirten Esad, Irak??n toprak b?t?nl??? ve birli?inin kesin ?ekilde desteklenmesi ve Irak?ta ulusal uzla??n?n te?vikinin teyit edildi?ini kaydetti. Esad, gelece?ini tayin etme hakk?n?n sadece Irak halk?na ait oldu?unu s?yledi.
Esad, g?r??melerde ?PKK ter?r? ve TSK?ya y?nelik ter?r eylemlerini de masaya yat?rd?klar?n? ve bu ?rg?te kar?? yap?lmas? gerekenleri ele ald?klar?n?? belirtti. ?Ortado?u?da adil ve kapsaml? bar?? sa?lanabilmesi i?in bar?? s?recinin s?rd?r?lmesi ve bu ?er?evede T?rkiye?nin oynayabilece?i ?nemli rol? g?r??t?k? diyen Esad, ikili ili?kilerin geli?tirilmesi konusunda da g?r?? birli?ine var?ld???n? belirtti. Toplant? ?ncesinde, Suriye D??i?leri Bakan? Velid Muallim ile D??i?leri Bakan? Ali Babacan, Suriye ile T?rkiye aras?nda i?birli?ini ?ng?ren mutabakat zapt?n? imzalad?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net