YSK: Referandum 21 Ekim?de

Y?ksek Se?im Kurulu (YSK), referandumu g?r??mek ?zere yapt??? toplant?da ertelemeye gerek g?rmedi. 21 Ekim?de sand?k ba??na gidilecek. YSK Ba?kan? Muammer Ayd?n, 21 Ekim?de yap?lacak halk oylamas?n?n ertelenip ...


Y?ksek Se?im Kurulu (YSK), referandumu ertelemeye gerek g?rmedi. 21 Ekim?de sand?k ba??na gidilecek.
Referandumu g?r??en toplant?n?n ard?ndan a??klama yapan YSK Ba?kan? Muammer Ayd?n, oy ?oklu?uyla halk oylamas? s?recinin devam?na karar verdiklerini belirterek, ?Pazar g?n? halk oylamas? yap?larak sonu?lanmas?na karar verdik? dedi.
Al?nan bilgiye g?re, kurulun 5 ?yesi halk oyuna sunulan anayasa de?i?ikli?i paketinden 11. cumhurba?kan?n?n se?imine ili?kin ge?ici 2 maddenin ??kar?lmas?n?n ard?ndan halk oyuna sunulmak ?zere ?yeni bir metin ortaya ??kt???n?, bu nedenle halk oylamas?n?n ertelenmesi ve s?recin yeniden ba?lat?lmas? gerekti?ini? savundu. Kurulun 6 ?yesi ise s?recin ertelenmeden i?letilmesi gerekti?i y?n?nde g?r?? bildirdi.
G?l?den jet onaylama
De?i?iklik kanunu, ?nceki gece G?l taraf?ndan onayland?, d?n de Resmi Gazete?de yay?mland?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net