MERCEK

 • Y?l?n 365 g?n?nden (ek saatleri bir yana b?rak?rsak) neredeyse her birini, kendilerinin sorumlulu?unu ta??d?klar? bir b?y?k toplumsal sorunun ele al?nmas? g?n? ilan eden d?nya kapitalistleriyle onlar?n uluslararas? ?rg?tleri,...


  Y?l?n 365 g?n?nden (ek saatleri bir yana b?rak?rsak) neredeyse her birini, kendilerinin sorumlulu?unu ta??d?klar? bir b?y?k toplumsal sorunun ele al?nmas? g?n? ilan eden d?nya kapitalistleriyle onlar?n uluslararas? ?rg?tleri, 16 Ekim tarihini de ?D?nya G?da G?n?? ilan etmi? bulunuyorlar. Her y?l bu g?n geldi?inde, ilgililer d?nya n?fusunun be?te biri/alt?da birinin a?l?kla bo?u?tu?unu s?yleyerek ?nlem al?nmas? zorunlulu?una i?aret ederler. Bu y?l da, ?g?n vesile edilerek?, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, y?z milyonlarca insan?n ?kronik a?l?k ?ekti?ini?, oysa d?nyan?n, herkesin yeterli g?daya kavu?mas? i?in ?yeterli kayna?a, bilgiye ve araca sahip oldu?unu? a??klad?.
  Uluslararas? ara?t?rma kurumlar?n?n verileri, d?nyada 1.3 milyar insan?n a?l?k s?n?rlar? alt?nda ya?ad???n? g?steriyor. Yaln?zca ?geri kalm??? diye tan?mlanan ve asl?nda bu geriliklerinin ?nemli oranda emperyalist s?m?rgecilik ve ya?mac?l?kla ili?kili oldu?u bilinen ba??ml? ?lkelerde, y?lda ortalama 15 milyon ?ocuk a?l?ktan ?lmektedir. Almanya gibi d?nyan?n en geli?mi?, en zengin ?lkeleri aras?nda yer alan bir ?lkede 2 milyon ?ocu?un yetersiz beslenme probleminin bulundu?u belirtilmektedir. Ayn? ?lkede 11 milyon insan?n yoksulluk ko?ullar?nda bulundu?unun belirtilmesi, ?arp?c? bir ba?ka veridir. D?nya kapitalizminin jandarmal???n? h?l? elinde tutan ve on binlerce kilometre uza??ndaki ?lkeleri i?gal ederek ya?malamaktan ka??nmayan ABD?de, 40 milyon insan g?da-bar?nma ve di?er temel gereksinmelerini asgari d?zeyde dahi kar??layamamaktad?r. T?rkiye?de 14 milyon insan?n a?l?k s?n?r?nda ve 28 milyonunun da yoksulluk ko?ullar?nda ya?ad???n? burjuva kurumlar?n yetkilileri itiraf etmektedirler. ?Kara Afrika?da her y?l 7 milyon civar?nda insan a?l?ktan ?lmektedir. Hemen t?m ileri kapitalist ?lkelerde yeterli g?daya sahip olamayanlarla a?l?kla bo?u?anlar?n say?s? azalm?yor, aksine art?yor. Bu sorun, ba??ml? ?lkelerin halklar? a??s?ndan ?ok daha vahim boyutlara ula?m?? bulunuyor. Irak-Afganistan, Filistin gibi emperyalist-siyonist i?gal alt?ndaki ?lkelerde a?l?k, g?das?zl?k ve temiz suyun bulunamamas? en ?nemli ya?amsal sorunlardan birini olu?turuyor.
  Ancak, a?l?k ve g?das?zl?k; a?l?ktan ?lme ve yeterli g?da alamamaktan her t?r hastal?k ve sakatl?kla y?z y?ze gelme; sistemin Birle?mi? Milletler gibi uluslararas? kurumlar?n?n yetkililerinin de itiraf etmek zorunda kald?klar? gibi, kaynak yetersizli?inden, olanaks?zl?ktan de?il. A?l?k, g?das?zl?k, yoksulluk zorunlu olarak ya?anmas? gereken sonu?lar de?il. Do?an?n sunduklar? ?zerinden insan eme?iyle yarat?lan ?r?n?n yetersizli?inden kaynaklanm?yorlar. Aksine, hi? kimsenin a? kalmayaca?? gibi, yeterince sahip olaca??ndan da fazla olarak kaynak ve ?r?n var. Bilim ve teknolojideki geli?meler, bir i??inin g?n boyu de?il, g?nde sadece iki saat ?al??mas? kar??l???nda kendisinin t?m gereksinmelerini kar??layacak bir ?retim yapt???n?, kaynak yaratt???n? olanakl? hale getirmi?tir. ???inin, b?t?n ?teki zaman i?inde yaratt??? ?r?ne kapitalistler el koymaktad?rlar. Bundand?r ki, bir yanda i?sizlik, a?l?k, yoksulluk, ?te yanda zenginlik, b?y?k sermaye birikimi ger?ekle?mektedir. Bundand?r ki, g?da yoksunlu?u ?ekenler, yeterince beslenemeyenler i??iler, i?sizler, kent ve k?r yoksullar?n?n b?y?k kitlesi olmaktad?r. Ba??ml? ?lkelerin halklar? da ?benzer bi?imde?, bu ?lkelerin kaynaklar?n?n uluslararas? tekeller, emperyalist burjuvazi ve i?birlik?ileri taraf?ndan ya?malanmas? sonucu a?l?k ve yoksulluk i?inde ya?amaya mahkum b?rak?lmaktad?rlar.
  G?das?zl?k, a?l?k ve yoksulluk, kimi burjuva politikac?s? ve ekonomistlerinin iddia ettikleri gibi ne kaynak k?tl???yla ne de tembellik ve ?al??madan sahip olma al??kanl???yla ili?kilidir. Kaynaklar fazlas?yla vard?r. Tembellik ve ?al??madan sahip olma al??kanl??? ise ancak ya?amlar?n? i??i ve emek?ilerin ?rettiklerine el koyarak s?rd?renler i?in s?z konusu edilebilir. ???iler ve emek?iler neredeyse t?m zamanlar?n? daha iyi ya?amak, temel ihtiya? gere?lerini kar??lamak i?in ?al??maya ay?rmalar?na ra?men, kapitalist s?m?r?, topraklar?n, kaynaklar?n, g?da ?r?nleri dahil ya?am ara? ve gere?lerinin kapitalistlerin ellerinde ve denetiminde olmas?, onlar taraf?ndan ya?malanmas? ve m?lk edinilmesi nedeniyle a?l?k ve yoksullukla en fazla bo?u?an kesim olmaktan kurtulamamaktad?rlar. D?nyan?n ezilen-ba??ml? halklar? da -onlara geri halklar denmesinin nedeni de burada sakl?d?r- ayn? sorunla, bir ?kader?mi? gibi, bo?u?maktad?rlar. A?l?k ve yoksullu?un daha a?a?? s?n?rlara ?ekilmesi i?in ciddi bir ?aba g?stermeyen emperyalist burjuvazi ve i?birlik?ileri silahlanmaya y?z milyarlarca dolar harcamaktad?rlar. Yaln?zca ABD?nin y?lda bu ama?la ay?rd??? kaynak 500 milyar dolar?n ?zerindedir. Uluslararas? borsalarda trilyonlarca dolar oradan oraya ak?p durmakta, bu i?lemlerle u?ra?anlar servetlerini b?y?tmekte, dolar milyarderlerinin say?s? g?nden g?ne artmaktad?r.
  B?t?n bunlar, bug?n kar?? kar??ya olunan sorunun, zorunlu olarak ?katlan?lacak bir durum? olmad???n? g?stermektedir. Ku?kusuz sorunun temelli ??z?m? kapitalizmin ve emperyalist d?nya sisteminin tasfiyesini gerektirmektedir. Ancak bug?nden yap?lacak, yap?lmas? zorunlu olanlar vard?r: A?l?k ve yoksulluk i?indeki on milyonlar?n, d?nyan?n her yerinde ve ?lkemizde, kapitalistlerin a??r? t?ketimleriyle kendilerinin yoksunluklar? aras?ndaki u?urumu g?rerek, ihtiya? duyduklar? g?da ve ?teki ya?am ara?lar?n? daha fazla edinmek ve ?al??ma ve ya?am ko?ullar?n? iyile?tirmek i?in harekete ge?meleri, talepte bulunmakla kalmay?p taleplerini kopar?p almay? ?ng?ren bir tutum i?inde olmalar? gerekmektedir. Aksi durumda, b?t?n ?teki sorunlarda oldu?u gibi, her ?g?da g?n?? y?ld?n?m?nde, g?das?zl?ktan ?l?mler ve a?l?k ?zerine a??klamalar?n ?tesine ge?ilemez.
  A. Cihan Soylu
  www.evrensel.net