Ha?imi Ankara?dan ne ald??

T?rkiye?de Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi operasyon haz?rl?klar?n?n artmas? ?zerine ?nceki g?n Ankara?ya gelen Irak Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Tar?k Ha?imi, yapt??? g?r??melerden istediklerini alarak ?lkesine d?nd???n? s?yledi.


T?rkiye?de Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi operasyon haz?rl?klar?n?n artmas? ?zerine ?nceki g?n Ankara?ya gelen Irak Cumhurba?kan? Yard?mc?s? Tar?k Ha?imi, yapt??? g?r??melerden istediklerini alarak ?lkesine d?nd???n? s?yledi. Ha?imi, ?G?r??melerden istedi?imi ald?m. Mevcut krizi gidermek i?in yeni bir atmosfer var. Irak h?k?metine s?n?r a?an ter?rist faaliyetleri ?nlemesi i?in ?ans verilmeli. Mutabakat muht?ras? imzalad?k. ?nce bunun uygulanmas? laz?m? dedi.
Ha?imi, temaslar?n? tamamlayarak Ankara?dan ayr?lmadan ?nce Esenbo?a Havaalan??nda bas?n mensuplar?n?n sorular?n? yan?tlad?.
?Yeni bir atmosfer?
Bir gazetecinin, ?Diplomasiye bir ?ans daha verilmesini istemi?tiniz. Bu g?r??melerinizde bu ?ans? g?rd?n?z m??? sorusuna Ha?imi, ?G?r??melerden istedi?imi ald?m. Mevcut krizi gidermek i?in yeni bir atmosfer var? yan?t?n? verdi.
Kuzey Irak?taki b?lgesel K?rt y?netiminin ba?kan? Mesut Barzani ve Irak Cumhurba?kan? Celal Talabani?den mesaj getirip getirmedi?i sorusuna kar??l?k olarak da Ha?imi, ?Ben burada belli bir grubu de?il, b?t?n Irak?? ve b?t?n Irak halk?n? temsil ediyorum. T?rk h?k?metiyle ?zel ili?kim sebebiyle ?nemli bir rol oynayabilirim? dedi.
?F?rsat verilmeli?
Ha?imi, T?rkiye?nin Kuzey Irak?a olas? operasyonuna itirazlar? hakk?nda T?rk yetkilileri ikna edip etmedikleri sorusunu ??yle yan?tlad?: ?Bu, hassas bir konu. Ter?ristlerin T?rkiye?nin ulusal g?venli?ini tehdit eden bu sald?r?lar? devam etti?i s?rece, T?rkiye?nin ter?ristlerin izini s?rme konusunda me?ru hakk? var asl?nda. Ama ?ncelikle Irak h?k?metine s?n?r ?tesi ter?rist faaliyetleri sona erdirmesi i?in f?rsat verilmeli. Bu, ?zellikle bir Irak meselesi. ??nk? eylemler Irak?tan yap?l?yor. Mutabakat muht?ras? imzalad?k. ?nce bunun uygulanmas? laz?m.?
Ankara?da Cumhurba?kan? G?l, Ba?bakan Erdo?an ve D??i?leri Ba?kan? Babacan ile bir araya gelen Ha?im?inin ziyaretinden ?nce Barzani?yle de g?r??t??? belirtilmi?ti.
Maliki Erdo?an?? arad?
Bu arada Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?? arayarak, PKK?nin Kuzey Irak topraklar?ndaki faaliyetlerine son verme konusunda kesin kararl? olduklar?n? belirterek, kendilerine son bir ?ans verilmesini istedi. ?te yandan Maliki?nin PKK?nin eylemlerini durdurmak i?in kurmaylar?n? toplad??? bildirildi.
Talabani: Umar?z sa?duyu a??r basar
Fransa?da bulunan Irak Devlet Ba?kan? Celal Talabani, Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy ile Elysee Saray??nda yakla??k 45 dakika s?ren g?r??mesinin ard?ndan gazetecilerin sorusu ?zerine, ?PKK?dan eylemlerine son vermesini, aksi halde kuzey Irak?? terk etmesini istedik? diye konu?tu.
Talabani, PKK?nin eylemlerinin T?rkiye?deki demokratikle?me ?abalar?na zarar verdi?ini de ifade etti. T?rkiye?nin olas? s?n?r ?tesi operasyonuna ili?kin bir soruya Talabani, ?Umar?z bu ger?ekle?mez. Ba?bakan Erdo?an??n sa?duyusu a??r basar? yan?t?n? verdi.

K?rt parlamentosu topland?

T?rkiye?de tezkerenin oyland??? saatlerde K?rdistan B?lge Parlamentosu da ?zel g?ndemle toplanarak s?n?r ?tesi operasyona kar?? tavr?n? masaya yat?rd?.
K?rdistan Parlamentosu Ba?kanl?k Dan??man? Tar?k Samerayi YNK Bas?n B?rosu?nun K?rt?e haber servisine yapt??? a??klamada, K?rdistan Parlamentosu?nun ?zel g?ndemli bir oturumla s?n?r ?tesi operasyonu de?erlendirdi?ini kaydetti. (HABER MERKEZ?)

NATO?dan itidal ?a?r?s?

NATO Genel Sekreteri Jaap de Joop Scheffer, Cumhurba?kan? Abdullah G?l?? arayarak s?n?r ?tesi operasyonla ilgili olarak itidal ?a?r?s?nda bulundu.
NATO?dan yap?lan a??klamada, Scheffer?in, ?tansiyonun y?ksek oldu?u bu d?nemde, ilgili t?m taraflar? olabildi?ince itidalli davranmaya ?a??rd???? belirtildi.
NATO?nun PKK?yi ?ter?r ?rg?t?? olarak g?rd???n? hat?rlatan s?zc?, T?rkiye?nin ittifaktan herhangi bir askeri yard?m ya da NATO s?zle?mesinden kaynaklanan haklar?n? kullanmak i?in resmi ba?vuruda bulunmad???n? ifade etti.

B?lge ?lkelerine ?tezkere? brifingi

TBMM?de s?n?r ?tesi operasyonuna ili?kin tezkere g?r??melerinden ?nce D??i?leri Bakanl????nda b?lge ?lkelerinin Ankara?daki misyon ?eflerine PKK ve tezkere konular?nda bir brifing verildi?i ??renildi.
ANKA?n?n edindi?i bilgiye g?re, saat 11.00?de ba?layan D??i?leri Bakanl????ndaki brifing, Geni?letilmi? Irak?a Kom?u ?lkeler format?nda ger?ekle?tirildi. Brifing Irak ?zel Temsilcisi O?uz ?elikkol ve G?venlik ??lerinden Sorumlu Genel M?d?r Hayati G?ven taraf?ndan verildi?i belirtildi.

Halk tezkereye kar??

Meclis, Kuzey Irak?a s?n?r ?tesi bir operasyona izin veren tezkere i?in d?n toplan?rken, yurdun bir?ok yerinde tezkere kar??t? eylemler yap?ld?. Eylemlerde silahlar?n susmas? istenirken, ??z?m?n ?i?eride? oldu?u vurguland?.
Diyarbak?r Demokrasi Platformu?nu olu?turan, sendika, kitle ?rg?t?, dernek ve oda temsilcileri Diyarbak?r Merkez Postanesi?nden b?lge milletvekillerine faks ?ekerek ?Tezkereye hay?r? ?a?r?s? yapt?lar. Demokrasi Platformu ad?na b?lge milletvekillerine g?nderilen faks? okuyan Tar?m Orkam-Sen ?ube Ba?kan? ?ehmus ?nal, b?lge milletvekillerine seslenerek, ?Sava?a kar?? olup bar???n dilini konu?mak, tanklar?n, bombalar?n g?r?lt?s? alt?nda elbette g??t?r. Sava??n asla ve hi?bir ko?ulda ??z?m olamayaca??na inanan bizler diyalogdan ve bar???n evrensel dilinden asla taviz vermemeliyiz. B?lgenin milletvekili olarak se?ilmi? olan sizleri, b?t?n insani duyarl?l???n?zla K?rtlerin de T?rklerin de bar?? i?inde ya?ayabilece?i bir co?rafya i?in tezkereye ?hay?r? demeye ?a??r?yoruz? dedi.
?stanbul?da ise ?nceki ak?am DTP, EMEP, ESP, SDP, Emek?i Hareket Partisi, Demokratik Haklar Platformu, Al?nteri, Halk K?lt?r Merkezleri, Haklar ve ?zg?rl?kler Cephesi?nin de aralar?nda bulundu?u ?ok say?da kitle ?rg?t? tezkereyi protesto etti. Taksim Tramvay Dura???nda toplanan grup, ?Tezkereye hay?r? yaz?l? pankart a?arak, ?Tezkereye hay?r, ya?as?n halklar?n karde?li?i? sloganlar?n? att?. Ortak a??klamay? okuyan Fatma ?zbay, PKK?nin ate?kesi bitirmesinin ard?ndan s?rekli g?ndeme gelen s?n?r ?tesi operasyon tart??malar?yla devletin Federal K?rdistan B?lgesi?ni i?gal etmek istedi?ini s?yledi. Haklevleri ve TKP de tezkere kar??t? eylem yapt?.
Mersin?de de demokrasi g??leri, tezkereyi protesto etti. Mersin ?HD ?ubesi?nde EMEP, ESP ve Halkevleri?nin kat?l?m?yla yap?lan bas?n toplant?s?nda konu?an ?HD Mersin ?ube Ba?kan? Celal Sonuvar, ?Tezkereye evet demek; militarizme, ?ovenizme, ?rk??l??a, grevli toplus?zle?me hakk?n?n budanmas?na ?zg?r d???ncenin ifade edilmesine ve ?rg?tl? ya?am?n s?rd?r?lmesine kar?? olmak demektir? dedi. EMEP Malatya ?l Ba?kan? Necdet Bali operasyonun soruna ??z?m olmad???n? vurgulad?. (HABER MERKEZ?)

ABD operasyonu tart???yor

T?rkiye?nin Kuzey Irak?a y?nelik s?n?r ?tesi operasyon ger?ekle?tirmesi olas?l???, b?t?n d?nyada yo?un bir bi?imde tart???l?yor. Financial Times gazetesi de ?T?rkiye?nin Irak?a girme plan? ABD?de alarm yaratt?? diye yazd?.
Financial Times gazetesi, ?T?rkiye?nin Irak?a girme plan?, ABD?de alarm yaratt?? ba?l?kl? haberinde ?Bush Y?netimi, Irak?ta b?y?k ?apta bir T?rk askeri operasyonunun t?rmanarak kontrol d???na ??kmas?ndan ve T?rk ile K?rt y?netimi askerleri aras?nda olas? bir ?at??maya yol a?mas?ndan kayg? duyuyor? de?erlendirmesini yapt?.
Bu arada ABD D??i?leri Bakanl???, T?rkiye?nin Kuzey Irak?a olas? bir s?n?r ?tesi operasyonunun, muhtemelen PKK?yi bitiremeyece?ini ve ?rg?t?n eylemlerinin devam edece?ini kaydetti.
Bakanl?k S?zc?s? Tom Casey g?nl?k brifinginde, PKK ile m?cadelede en iyi yolun T?rkiye, Irak ve ABD aras?nda i?birli?i yap?lmas? oldu?u y?n?ndeki Amerikan g?r???n? yineleyerek, T?rkiye?ye itidal ?a?r?s? yapt?klar?n? hat?rlatt?.
Casey, Kuzey Irak?ta T?rkiye s?n?r? yak?nlar?nda yuvalanan PKK?ye kar?? m?cadelenin zor bir mesele oldu?unu kaydederek, ?Bu kolayca ??z?mlenebilecek bir konu olsayd?, ?imdiye kadar yapard?k? dedi.
Askerden ??k??
Amerikal? Tu?general Carter Ham, T?rkiye?nin s?n?r ?tesi operasyon d?zenlemesi halinde, Irak??n egemenli?ini savunaca??n? ifade etti.
Amerikan ordusundan Tu?general Ham, d?zenledi?i k?sa bas?n toplant?s?nda, ?Irak??n egemen bir ulus oldu?unu bilmek ?nemlidir? dedi ve ?T?rklerin PKK militanlar?na y?nelik operasyon d?zenlemek i?in s?n?r? ge?mesi durumunda Irakl?lar?n egemenliklerini ve topraklar?n?n savunulmas?n? ?ok ciddiye alacaklar?n?? s?yledi.(HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net