Baz istasyonlar? sa?l??? tehdit ediyor

?zmir ?i?li?de ger?ekle?tirilen panelde baz istasyonlar?n?n zararlar?na dikkat ?ekildi. Evka 2 semtinde d?zenlenen, ?Baz istasyonu ve halk sa?l???? paneline ?ok say?da semt sanki kat?ld?.


?zmir ?i?li?de ger?ekle?tirilen panelde baz istasyonlar?n?n zararlar?na dikkat ?ekildi. Evka 2 semtinde d?zenlenen, ?Baz istasyonu ve halk sa?l???? paneline ?ok say?da semt sanki kat?ld?.
?EKEV taraf?ndan organize edilen panelde konu?an Ege ?niversitesi Halk Sa?l??? Anabilim Dal? ??retim ?yesi Ali Osman Karababa, elektromanyetik alanlar?n bireyde s?rekli bir yorgunluk hali, uykusuzluk, ba? a?r?s?, bo?azda kuruluk hissi, g?rme bozuklu?u yaratt???n? dile getirdi. Yine bu alanlar?n, DNA?lardaki yap?y? bozdu?unu, v?cudun savunma sistemini ??kertti?ini, ?reme bozuklu?una yol a?t???n? belirten Karababa, al?nacak ?nlemleri s?ralad?.
Hukuksal m?cadele
Av. Yelda Kullap da baz istasyonlar?n?n hukuki durumunu anlatarak, baz istasyonlar?na kar?? hukuksal m?cadele yollar? ile ilgili bilgiler verdi. Kullap, ?Valilik sa?l?k hakk?m?z? korumakla m?kellef. Bu m?kellefiyeti talep etmek bizim yasal ve anayasal hakk?m?zd?r? dedi.
Anayasal g?revleri
Ayn? zamanda semt sakinlerinden olan EMEP ?zmir ?l Ba?kan? Avukat Hasan H?seyin Evin, sa?l?kl? ya?am hakk?n? savunman?n me?ru oldu?unu belirterek, ?Anayasam?z?n 17. maddesinde ifadesini bulan ya?am hakk?m?z? savunuyoruz. Yine Anayasam?z?n 56/1 maddesi gere?ince kamu y?netimi, m?lki amirlik, bizim sa?l?kl? ya?am hakk?m?z? korumak ve kollamakla g?revli. Valilik, belediye ve yarg? nezdinde giri?imde bulunarak yetkilileri anayasal ?devlerini yerine getirmeye ?a??ral?m? ?eklinde konu?tu.
Konu?malar?n ard?ndan kat?l?mc?lar?n sorular?n?; uzman bilim insanlar?nca yan?tland?. Baz istasyonuna dair fikirlerini a??klayan, ?ok say?da semt sakini baz istasyonuna kar?? m?cadelede yap?lacak etkinliklerle ilgili s?z alarak g?r?? ve ?nerilerini sundu. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net