Darbe anayasas?yla hesapla?madan yeni anayasa yap?lmaz

Son g?nlerde, g?r?n??te AKP?nin ??karm?? oldu?u, AKP?nin deyimiyle yeni sivil anayasa halk?n nabz?n? tutmas? i?in bas?na s?zd?r?lmas?yla iki ?nemli tart??may? ba?latt?.


Son g?nlerde, g?r?n??te AKP?nin ??karm?? oldu?u, AKP?nin deyimiyle yeni sivil anayasa halk?n nabz?n? tutmas? i?in bas?na s?zd?r?lmas?yla iki ?nemli tart??may? ba?latt?.
Bunlardan birisi yeni sivil anayasay? ger?ekten AKP mi ??kartt?? Di?eri ise bu de?i?iklik ger?ekten yeni mi? Yeni olmas? i?in ?nce darbe anayasas?ndan farkl? olmas? gerekir. Fakat ??kar?lmak istenilen anayasa i??i ve halk?n taleplerinden ?ok ABD ve AB?ye uyumlu, darbe anayasas?n?n maddelerini ?nemli oranda korudu?u bir anayasaya benziyor. ?lkenin ?nemli, sorunlar?na de?inilmeyen yeni anayasa tasla??, ezilen i??iye, k?yl?ye, memura hi?bir ?ey vermiyor. Mesela bu yeni anayasa k?le gibi ?al??an biz Vestel i??ilerine ne getirecek, ?al??ma ko?ular?m?z ve ?rg?tlenme hakk?m?z geli?ecek mi, hi? sanm?yorum. Ge?en y?llar i?inde AKP?nin yapt?klar? meydanda. ??verenleri hep kollad?, i??iyi ezdi, yeni anayasada farkl? m? yapacak.
??verenlerin i??ileri katmerlice s?m?rmesi engellenmiyor. ??verenlerin elde etti?i ranta dokunacak bir tek s?z bile yok yeni anayasada. Ya?anan b?lgesel e?itsizlikler, vergi sistemindeki adaletsizlik yeni anayasadaki neo-liberal maddelerle derinle?ecek gibi.
Yeni anayasa ?rk??l??a ??z?m getirmiyor. K?rtlerin inkar?na devam ediyor. Yeni anayasada din s?m?r?s? devam ediyor. Zaten AKP din ?zerinden politika yap?yor, bu anayasada da t?rban tart??mas? ?zerinden prim yapmaya ?al???yor. Zaten AKP?nin demokrasi anlay??? bu. Stat?kocu g??lerle muhafazakar liberaller g?? kazanmak i?in ?aba harc?yorlar, en temel demokrasi sorunlar? kar??s?nda bir ad?m at?lm?yor. Bir de ??k?p biz yeni anayasa haz?rl?yoruz diyorlar. Bence darbe anayasas?yla hesapla?madan yeni anayasa yap?lmaz.
Bir de bu yeni anayasa tasla?? ABD ve T?S?AD ihtiya?lar? do?rultusunda daha ?ok ekonomik y?n? a??r basan sermayenin istekleri do?rultusunda, Zorlular bizi daha ?ok s?m?rs?n diye haz?rlanm??. Yeni anayasan?n kimler taraf?ndan ??kart?ld??? belli, buralardan olumlu ad?mlar beklemek hayalcilik olur. Yeni demokratik bir anayasa halk?n deste?i ve talepleriyle olur.
Vestel?de ?al??an bir i??i (MAN?SA)
www.evrensel.net