Emekliler AKP?nin bayram kartlar?n? iade etti

Emekli-Sen ?stanbul ?ubeleri AKP Genel Merkezi taraf?ndan sendikalar?na g?nderilen bayram kutlama kartlar?n? iade ettiler. Kad?k?y ?skele Meydan??nda yap?lan bas?n a??klamas?nda ?ubeler ad?na ortak a??klamay? okuyan Emekli-Sen...


Emekli-Sen ?stanbul ?ubeleri AKP Genel Merkezi taraf?ndan sendikalar?na g?nderilen bayram kutlama kartlar?n? iade ettiler. Kad?k?y ?skele Meydan??nda yap?lan bas?n a??klamas?nda ?ubeler ad?na ortak a??klamay? okuyan Emekli-Sen Kartal ?ube Ba?kan? Y?lmaz G?ndo?du, sendikalar? hakk?nda verilen kapatma karar?n?n AKP H?k?meti?nin a?t??? davan?n ard?ndan verildi?ini, AKP d?neminde hi?bir sorunlar?n?n ??z?lmedi?ini belirtti.
AKP Genel Merkezi?nin, Ba?bakan ad?na ?ubelerine ?zerinde Ba?bakan??n resminin oldu?u bayram tebrik kart? g?nderdi?ini belirten G?ndo?du, ?Oysa i?inde bulundu?umuz durumdan dolay? bayram kutlayamad?k? diye konu?tu. Tebrik kartlar?n? iade edeceklerini belirten G?ndo?du, h?k?metten sendikal ?rg?tlenmenin ?n?ndeki engellerin kald?r?lmas?n? istediklerini dile getirdi. Emekliler a??klaman?n ard?ndan Kad?k?y Postanesi?ne giderek kartlar? AKP Genel Merkezi?ne g?nderdiler. A??klamaya Genel-?? 3 No?lu B?lge, E?itim Sen 5 No?lu ?ube, G?da ve Metalurji odalar? y?neticileri ile EMEP ve ?DP y?neticileri destek verdi.
Kocaeli?nde Emekli-Sen ?yeleri bir bas?n a??klamas? yaparak sendikalar?n?n kapat?lmas?n?n tam bir hukuk skandal? oldu?unu belirterek bu karara ra?men m?cadelelerine devam edeceklerini dile getirdiler. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net