Bir saatlik yolu y?r?yerek gidiyorlar

Kentsel D?n???m Projesi nedeniyle y?k?lan evlerinin enkaz? ?zerine ?ad?r kuran ve bu ?ad?rlarda ya?ayan Ayazmal?lar ?imdi de ?ocuklar?n? okula g?nderme tela?? i?inde.


Kentsel D?n???m Projesi nedeniyle y?k?lan evlerinin enkaz? ?zerine ?ad?r kuran ve bu ?ad?rlarda ya?ayan Ayazmal?lar ?imdi de ?ocuklar?n? okula g?nderme tela?? i?inde. Ayazma?dan 30 ?ocuk okula gidiyor, ancak servis ?creti ?deyecek paralar? olmad??? i?in ?ocuklar y?r?yerek okula gidiyorlar. Mahalleye en yak?n okul ise y?r?yerek 1 saatlik mesafede olan ?ahintepe Alparslan ?lk??retim Okulu. Minik ??renciler bu okula ula?abilmek i?in enkazlar i?indedeki tepeleri ve ?ss?z yollar? ge?mek zorunda kal?yor. Ayazmal?lar e?er bir ??z?m bulunmazsa k?? geldi?inde ?ocuklar?n? okula g?nderemeyeceklerini s?yl?yorlar.
?Yard?mlar? kendi yanda?lar?na veriyorlar?
Okula kay?t yapt?rmak i?in 70 YTL kay?t paras? verdiklerini s?yleyen Kas?m Ayd?n, okulun kendilerinden 50 YTL de servis ?creti istedi?ini belirtti. Havalar g?zel oldu?u i?in ?ocuklar?n okula gidebildi?ini belirten Ayd?n, e?er bir ??z?m bulunmazsa havalar so?udu?unda ?ocuklar?n okula gidemeyece?ini s?yledi. Ge?ti?imiz y?l evleri y?k?ld??? i?in bir?ok ?ocu?un okula gidemedi?ine dikkat ?eken Ayd?n, bu ?ocuklar?n devams?zl?ktan s?n?fta kald???n? vurgulad?. Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an?? ele?tiren Ayd?n, ?Normalde bir ?ocuk sokakta oldu?unda g?r?nt? olsun diye Ba?bakan hemen onun okul masraflar?n? ?stleniyor. G?ndeme geliyor ama burada bir tane ?ocuk yok ki; 50 tane ?ocuk var. E?er okul bize ?cretsiz servis vermezse ?ocuklar okula gidemeyecek? dedi. 4 ?ocu?u okula giden Ayd?n, ?ocuklar?n?n servisle gitmesi i?in 200 YTL servis ?creti ?demesi gerekti?ine de?indi. Kendisinin 200 YTL?si olmad???n? s?yleyen Ayd?n, ? B?yle bir param olsa ?ad?rda kal?p sefil olmazd?m. Okula yak?n bir yerden ev tutard?m? dedi. Okullarda yoksul ??rencilerin ailelerine yard?m edildi?ini anlatan Ayd?n, ?imdiye kadar kendilerine hi?bir yard?m?n ula?mad???n? dile getirdi. Ayd?n, konutlarda oturanlara ayakkab? ve forma verildi?ini kendilerine ise eski bayramlardan kalan elbiselerin verildi?ini s?yledi.
?Arkada?lar?mdan forma toplad?m?
G?meli ?lk??retim Okulu 6. s?n?f?na giden Muhammet Akta?, evden okula gitmek i?in sabah 07.00?de ??kt???n? ifade etti. Okulda 08.30?da oldu?unu s?yleyen Akta?, ?Ders 08.30?da ba?l?yor. ??retmenler ge? kald???m?z i?in bizi derse alm?yorlar. Uzaktan geldi?imizi s?yleyince 06.30?da yola ??k?n diyorlar? dedi. Okula giderken ?ok zorland?klar?n? anlatan Akta?, her g?n ?antalar?nda 14 kitap ve 6 defter ta??d?klar? bu nedenle de ?antalar?n?n a??r oldu?una de?indi. Babas?n?n kolu k?r?ld??? i?in ?al??amad???n? sadece ablas?n?n ?al??t???n? s?yleyen Akta?, evde 6 ki?i olduklar?n? ve ablas?n?n kazand??? 250 YTL ile ge?inmeye ?al??t?klar?n? vurgulad?. 6. s?n?fa gitti?i i?in art?k ?nl?k giyemedi?ine de?inen Akta?, ?Arkada??m?n birinden pantolon, birinden ceket, di?erinden g?mlek ve kravat ad?m. ?antam da zaten 4. s?n?ftan kalma. Ablam?n 250 YTL?lik maa??yla zor ge?iniyoruz. T?m bunlar? ben nas?l alabilirdim ki? ?eklinde konu?tu.
Okula gitmek i?in bir saat y?r?yorlar
?ahintepe Alparslan ?lk??retim Okulu?nda okudu?unu ve okulun eve 1 saatlik uzakl?kta oldu?unu ifade eden Zeynep Ayd?n, bir saatlik mesafeyi y?r?yerek gittiklerini belirtti. Her g?n okula ge? kald?klar?n? dil getiren Ayd?n, ??retmenlerinin ge? kald?klar? i?in kendilerine ?ok k?zd???n? s?yledi. Okula giderken ?ok zorluk ya?ad?klar?na de?inen Ayd?n, ?Tepeden gidiyoruz. Birimizin ba?? d?nerse veya biri bizi al?p g?t?r?rse ne yapar?z. Enkazlar?n i?inde okula gidiyoruz. Ne olaca?? hi? belli olmaz? dedi.
?kitelli Mehmet Yaren Evleri y?k?ld?ktan sonra okula gidebilmek i?in ailesi ve ya?am ko?ullar? ile sava?an, hatta bu y?zden rahats?zlanan G?lcan Diler de bu sene yeniden okula ba?lad?. 8. s?n?fa giden ve okulun ?ok uzakta oldu?unu ifade eden Diler, okula 45 dakika y?r?yerek gitti?ini anlatt?. ??retmenlerinin kendilerine kar?? sa?duyulu olmad???ndan yak?nan Diler, ??retmenlerinin derse ge? kal?nca k?zd?klar?n? hatta ilk derse almad?klar?n? s?yledi.
Eylem Lodos/Sevim Kahraman
www.evrensel.net