G?NL?K

 • ?Ka? y?l ge?ti aradan ayr? ayr?/ Bitsin bu hasret bula?al?m gayri? gibi olmu?tu i??i s?n?f? ile grev ili?kisi.Hi? ??phesiz bunda sendikal b?rokrasinin b?y?k pay? vard?.


  ?Ka? y?l ge?ti aradan ayr? ayr?/ Bitsin bu hasret bula?al?m gayri? gibi olmu?tu i??i s?n?f? ile grev ili?kisi.
  Hi? ??phesiz bunda sendikal b?rokrasinin b?y?k pay? vard?.
  Yoksa hangi insan?
  Hangi i??i yoklukla ya?amay??
  Kurals?z?
  Keyfi bi?imde ?al??t?r?lmay? g?n?ll? kabul ederdi?
  Ama ?yle bir yans?tt?lar ki, sendikal b?rokrasi pek bi m?cadele yanl?s?yd? da?
  ???iler kaytar?yordu!
  Eh tabii, b?yle bir ortam? bulunca h?k?metler de i??i d??manl???n? daha aleni d?zeye ??kard?.
  Ta?eronla?t?rma?
  Kurals?z ?al??t?rma?
  Grevleri t?mden yasaklama?
  Nihayetinde i? fiili olarak grevsiz toplus?zle?mesiz sendika haks?zl???na gelip dayand?.
  E?er o kadar da de?il diyenler varsa e?er?
  Toplus?zle?me denilen ?eyin nas?l bir karikat?re d?nd???ne?
  H?k?metin belirledi?i ?cretlerin aynen ge?ti?ine bak?versinler?
  Yine de ikna olmad?larsa e?er?
  Son birka? y?lda ka? b?y?k grev yap?lm?? s?ralas?nlar?
  Ve haz?r ellerini atm??ken?
  Yine son y?llarda ka? i?yeri sendikal? olmu??
  Ka? i??i sendikal? olmak istedi?i i?in i?inden kovulmu?, onlar? da ekleyiversinler.
  Tabii pek ?ok sendikal? i?yerinde, ta?eron ?irkete ba?l? sendikas?z i??i say?s?n?n resmi i??i say?s?n? nas?l ge?ti?ini de a??klay?versinler!
  ***
  ??te b?ylesi erozyonlarla ge?en y?llar?n ard?ndan Telekom i??ileri greve ??kt?.
  Hani Telekom i??ilerinin hak ve ?zg?rl?kleri, talepleri bir yana?
  Salt i??i s?n?f?n?n grev diye bir silah?n?n oldu?unun hat?rlanmas? a??s?ndan bile?
  Bu eylem ba?l? ba??na bir olay oldu.
  Bu bak?mdan grevde s?z? ve eme?i ge?en herkesi?
  ???ileri?
  ???i temsilcilerini?
  Sendika y?neticilerini?
  Sadece bu a??dan kutlamak bile?
  Boynumuzun borcudur.
  Son y?llarda sergilenen oyunu bozmu?lar?
  ???ilerin varl???n? ve neler yapabileceklerini an?msatm??lar?
  Ve as?l olarak da?
  ???ileri adam yerine koymayan?
  D?nyay? ve ?lkeyi birka? ?akal borsa spek?lat?r?nden ibaret g?ren egemenlere ve y?neticilere ?nlem i?aretini koymu?lard?r.
  Hi? ??phesiz daha ilk g?nden greve y?nelik kar?? kampanya ba?lam??t?r.
  Kim bilir belki de, h?k?met,? milli g?venlik? gerek?esiyle grevi yasaklamay? bile d???necektir!
  Telekom?u yabanc? sermayeye satmak milli g?venli?i tehdit etmez?
  ???iler hak istedi mi tehdit eder belki!
  ?n?m?zdeki g?nler bu konular daha fazla g?ndeme gelecektir.
  Pek ?ok ?ey konu?ulacak?
  Tart???lacakt?r.
  Ama en ?nemlisi, ?imdi grev zaman?d?r!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net