evet evet husumetmi?

 • Merhaba de?erli okurlar! ?me?ersem husumetmi?? ba?l?kl? d?nk? yaz?m?zda Ay?a ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong ile aya ayak basmas?na f?rsat verilmeyen di?er astronot insan Edwin Aldrin aras?ndaki husumete de?inmi?tik.


  Merhaba de?erli okurlar! ?me?ersem husumetmi?? ba?l?kl? d?nk? yaz?m?zda Ay?a ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong ile aya ayak basmas?na f?rsat verilmeyen di?er astronot insan Edwin Aldrin aras?ndaki husumete de?inmi?tik. Bilindi?i gibi ge?en y?l ?Hay?r karde?im, ay de?il ki oras?! Bariz bi ?ekilde st?dyo! Nereden mi belli? Adam?n do?ru d?zg?n foto?raf? bile yok! Halla halla...? ?eklinde g?r??ler ileri s?r?lm??t?. Bu g?r??lerle birlikte ortal?k fena halde kar??m??t?. ??te ge?en g?nlerde NASA yetkilileri bu polemikle ilgili, ??k?p ??yle dedilerdi: ?Foto?raf neden yok? Neden yok foto?raf? Edwin ?erefsizi y?z?nden! Evet, o k?skan? y?z?nden! Aya ilk ayak basmak benim hakk?md?, diyen o adi y?z?nden! Olay?n asl? budur i?te!?
  Laf? fazla uzatmadan, d?n s?z verdi?imiz gibi, iki astront aras?ndaki husumetin nas?l ger?ekle?ti?ini, kaps?lde nas?l kafa kafaya geldiklerini, ?ok gizli kay?tlardan elle etti?imiz bilgiler ?????nda de?ifre ediyoruz. Buyurun okuyun...
  Apollo 11 uzay arac? ay y?zeyine ini? yapm??, kap?lar a??lm??t?r;
  Neil- Tanr?m! Nihayet Ay?a vard?m! Ay?day?m! Evet, Ay?day?m nihayet!
  Edwin- Hop bilader! Yava? var!
  Neil- Hey dostum sorun ne haaa?
  Edwin- Vard?m, mard?m ne oluyor ?yle? Vard?k diyeceksin! Biz bir ekibiz sonu?ta, de?il mi?
  Neil- Konu?ma len foto?raf?? par?esi!
  Edwin- O?lum bak tahrik etme beni, ?n???n? s?kar?m haa!
  Neil- Senin sevineyene inemem ben tamam m?? Birazdan Ay?a ilk ayak basan insan olarak tarihe ge?ece?im. Torpidodan Imerik?n bayra??n? al gel bakay?m! Ay y?zeyine dikicem!
  Edwin- Dikicem bayra??n?! Hizmet?in mi var lan, git kendin al ne al?yorsan!
  Neil- Hooop hop! Bayra?a hakaret etme, bayra?a hakaret etmeeee!
  Edwin- Edersem n?olur lan, edersem n?olur? Mahkemeye mi verirsin!
  Neil- Tevbe estafirullah! Tevbe estafirullah! Ulan aya ??km?? insan?m, kimlerle muhatap oluyorum yaaa! Edwin, bak o?lum, herkes i?ini yaps?n tamam m?? ?imdi ben ?u merdivenleri inip Ay y?zeyine ad?m ataca??m! Sonra ?anl? Imerik?n bayra??n? Ay y?zeyine dikece?im! Sen de bu tarihi an? foto?raflayacaks?n, anla??ld? m??
  Edwin- Foto?raflam?yorum lan! Hadi bakal?m foto?raflam?yorum... N?apacaks?n! Aha da makinan?n pillerini ??kard?m! Aha da, cebime koydum pilleri!
  Neil- E??ekler gibi mecbursun foto?raf?m? ?ekmeye e??ekler gibiiii!
  Edwin- (??inden) Terbiyesiz insan! Nah ?ekerim senin foto?raf?n?! Aha kratere bak! Dur ?unun bir foto?raf?n? alay?m...
  Not: Dikkat ettiniz mi sevgili okurlar, i? sesleri de alan kay?t cihaz? yapm??lar:-)
  Mehmet ?ner
  www.evrensel.net