?Kanser olmak istemiyoruz?

Evka 2 halk?, mahallelerindeki caminin minaresine tak?l? olan baz istasyonunun s?k?lmesi i?in Konak Meydan??nda eylem yapt?.


Evka 2 halk?, mahallelerindeki caminin minaresine tak?l? olan baz istasyonunun s?k?lmesi i?in Konak Meydan??nda eylem yapt?. Y?zlerine, ?Kanser olmak istemiyoruz? yaz?l? maske takan mahalleliler, ?Kanser yayan ?irket Evka 2?yi terk et? slogan? att?.
Mahalle halk? ad?na bir konu?ma yapan ?EKEV Ba?kan? K?zbes Ayd?n, uluslararas? ?irketlerin k?rlar? i?in sa?l?klar?n?n tehlikeye at?lmas?na izin vermeyeceklerini belirterek, baz istasyonu s?k?l?nceye kadar m?cadele edeceklerini vurgulad?. Ayd?n, ?Yapt???m?z imza kampanyas? ile baz istasyonunun de?il de caminin kald?r?lmas?n? istedi?imiz f?s?ldan?yor kulaklara. Sak?n ola bu yalanlara kanmayal?m. Birli?imizi bozmayal?m? dedi.
Bu arada mahalle sakinleri baz istasyonunun kald?r?lmas? i?in Vali Yard?mc?s? Mustafa Aslan?la g?r??t?. Aslan, istasyona ait ?l??mlerin kendilerinde bulundu?unu ama mahallelinin tekrar istemesi halinde tekrar ?l??m yapt?rabilece?ini dile getirdi.
Panel de yap?ld?
Evka 2 semtinde d?zenlenen, ?Baz istasyonu ve halk sa?l???? paneline ?ok say?da semt sanki kat?ld?. ?EKEV taraf?ndan organize edilen panelde konu?an Ege ?niversitesi Halk Sa?l??? Anabilim Dal? ??retim ?yesi Ali Osman Karababa, elektromanyetik alanlar?n bireyde s?rekli bir yorgunluk hali, uykusuzluk, ba? a?r?s?, bo?azda kuruluk hissi, g?rme bozuklu?u yaratt???n? dile getirdi. Yine bu alanlar?n, DNA?lardaki yap?y? bozdu?unu, v?cudun savunma sistemini ??kertti?ini, ?reme bozuklu?una yol a?t???n? belirten Karababa, al?nacak ?nlemleri s?ralad?.
Avukat Yelda Kullap da baz istasyonlar?n?n hukuki durumunu anlatarak, baz istasyonlar?na kar?? hukuksal m?cadele yollar? ile ilgili bilgiler verdi. Kullap, ?Valilik sa?l?k hakk?m?z? korumakla m?kellef. Bu m?kellefiyeti talep etmek bizim yasal ve anayasal hakk?m?zd?r? dedi. Ayn? zamanda semt sakinlerinden olan EMEP ?zmir ?l Ba?kan? Avukat Hasan H?seyin Evin de, sa?l?kl? ya?am hakk?n? savunman?n me?ru oldu?unu belirterek, anayasada halk?n ya?am hakk?n? koruyan maddelerin bulundu?unu, bunlar?n uygulanmas? i?in ?aba sarf etmeleri gerekti?ini belirtti.
Konu?malar?n ard?ndan s?z alan mahalleliler fikirlerini s?yleyerek kat?l?mc?lara sorular sordular. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net