?kinci bayram?n ba?lang?c?

Sendikam?z?n her t?rl? iyi niyetli yakla??mlar?na ra?men i?verenin tutumu de?i?meyince, biz de hak alma silah?m?z olan grev hakk?m?z? kullanmaya karar verdik.


Sendikam?z?n her t?rl? iyi niyetli yakla??mlar?na ra?men i?verenin tutumu de?i?meyince, biz de hak alma silah?m?z olan grev hakk?m?z? kullanmaya karar verdik.
?ncelikle greve gitme sebeplerimizi kamuoyu ile payla?mak isteriz. Bu kurumda ?al??an arkada?lar?m?z bu kuruma milyarlarca dolar gelir sa?lamas?na ra?men bu kurum ?al??an?na sadaka gibi bir ?cret ?nermi?tir. Bunun yan? s?ra kurumda sendikan?n bitmesi i?in kapsam i?i denilen maddenin daralt?larak sendikan?n yok olmas?n? sa?layacak bir teklifle ve esnek ?al??may? ?ng?ren cumartesi g?n?n? tatil olmaktan ??karan bir madde ile gelmi?tir. D?nyan?n hi?bir yerinde g?r?lmemi? bir teklifle 112 g?n olan ikramiyemizi de 60 g?ne d???rmek istemi?tir.
Biz 7 d?nemdir toplu i? s?zle?mesinde var olan haklar?m?z? koruyup bunun yan? s?ra bunlar?n ?zerine bir ?eyler koymak i?in m?cadele ederken tam tersine bunlar bizim var olan hakk?m?z? almaya ?al???yorlar. Biz Telekom i??ileri olarak T?rkiye?nin ucuz i??i pazar? olmad???n? g?stermek i?in sonuna kadar m?cadele edece?iz.
Bu arada di?er sendikalar?n ve emek ?rg?tlerinin bu onurlu m?cadelemize katk? yapacaklar?na inan?yoruz
Sonuna kadar T.Haber-?? Sendikas??n?n arkas?nday?z. Sendikam?z? da i?verenin kar??s?nda dik ve onurlu duru?undan dolay? kutluyoruz
Ba?c?lar Telekom i?yeri temsilcileri Ahmet Birgin-Mehmet G?r-G.Pa?a Cebir (?STANBUL)
www.evrensel.net