?ki farkl? hikaye, ayn?la?an tutum

?lkemizde g?n ge?miyor ki ekonomik gerek?elerle, kriz gerek?e g?sterilerek i??iler i?ten at?lmas?n. Son d?nemde yap?lan ?zelle?tirmelerle bu oran giderek ?o?almaktad?r.


?lkemizde g?n ge?miyor ki ekonomik gerek?elerle, kriz gerek?e g?sterilerek i??iler i?ten at?lmas?n. Son d?nemde yap?lan ?zelle?tirmelerle bu oran giderek ?o?almaktad?r. Ma?dur olan i??iler zor ya?am ko?ullar? alt?nda hayata tutunmaya ?al??maktad?rlar. Bunda ?a??lacak bir ?ey yok. ???i ve emek?ilerin al??t??? bir durum bu. Sermaye k?r?na k?r katmak i?in her yolu deneyecektir. Bu sald?r?lara kar?? tek ??z?m ?rg?tlenmekten ge?iyor bunda hem fikiriz.
B?t?n bunlar?n yan?nda emek ?rg?tlerinde son d?nemlerde ya?anan i?ten atmalar olaylar?n rengini de?i?tirmektedir. Bahsetmeye ?al??t???m T?m Bel-Sen?de ya?anan i?ten atmalar. Ekonomik gerek?elerle sendika ?al??an? arkada?lar?m?z i?ten at?lm??t?r. Tez kop-?? ?yesi ?al??anlar?n i?lerine geri d?nmek i?in m?cadeleleri s?rmektedir. Ne ilgin? de?il mi? ?Emek ?rg?t?nde ekmeksiz kald?k?, ?Ya?as?n i? ekmek ?zg?rl?k m?cadelemiz? ?Y?lg?nl?k yok direni? var?. Bu sloganlar bir emek ?rg?t?n?n camlar?nda yank?lan?yor. Bunu anlamak m?mk?n de?il tabii ki y?llarca emek sarf et sonra kap? d??ar? edil.
?u bir ger?ek ki ??z?m i??ileri i?ten atmak de?il, yeni ?rg?tl?l?k alanlar? yaratmak, bunda ?srarc? olmakt?r. Sendika ?yelerimizin hem g?venini kazan?r hem de m?cadele azmini ate?leriz.
Benim hikayem de farkl? de?il asl?nda. Genel-?? Sendikas? 13. B?lge ?ube Ba?kanl????nda ?al??makta iken 2005 y?l?nda askere gittim. ?? akdim ask?ya al?nda. D?nd?kten sonra i?ime ba?lamak i?in tekrar ba?vuru yapt?m. May?s 2006?da i?e ba?lat?ld???m taraf?ma bildirildi. Ama halen i?e ba?lat?lmad?m. ?? akdim iki ay sonra ?B?lge y?netimiyle uyumsuzluk? gerek?e g?sterilerek feshedildi. Do?ru ya 8 sene ?al???p, sonra askere git, gelince uyumsuz ol, i?ten at?l.
Sendikan?n bana ??retti?i gibi m?cadele fikriyle i?e iade davas? a?t?m. Yerel mahkeme i?e iade karar? verdi. Genel-?? Genel Merkezi buna itiraz etti. Dava Yarg?tay?a gitti. Yarg?tay i?vereni haks?z buldu ve yerel mahkemenin karar?n? onad?. ??e al?nd?m m?? Hay?r. Yasal haklar?m? almak i?in bekliyorum.
Tabii b?t?n bunlar Sosyal-?? Sendikas??n?n b?t?n kar?? ??k??lar?na ra?men yap?ld?. Yap?lan ikili anla?ma, s?zle?me hi?e say?ld?.
?ki farkl? hikaye, ayn?la?an tutum. T?m Bel-Sen?deki ?ekonomik gerek?eler?le Genel-???teki ?b?lge y?netimiyle uyumsuzluk? ne kadar da birbirine benziyor de?il mi?
T?m Bel-Sen ?al??an? arkada?lar?m?z?n m?cadelesini destekliyor, dayan??ma duygular?m? iletiyorum.
Kamil Yad?rg? (BALIKES?R)
www.evrensel.net