19 Ekim 2007 00:00

?Ya?am hakk? ihlal edildi?

Tunceli?nin Mazgirt il?esine ba?l? Koyunu?a?? k?y? G?lek mezras?nda, Seydali Tayda? ile H?d?r Tayda? adl? iki ki?inin jandarma ?zel harekat timleri taraf?ndan taranmas? olay?n? ara?t?ran heyet, raporunu tamamlad?.

Paylaş

Tunceli?nin Mazgirt il?esine ba?l? Koyunu?a?? k?y? G?lek mezras?nda, Seydali Tayda? ile H?d?r Tayda? adl? iki ki?inin jandarma ?zel harekat timleri taraf?ndan taranmas? olay?n? ara?t?ran heyet, raporunu tamamlad?. ?zel timin, ?ok yak?n bir mesafeden iki k?yl?n?n ?zerine ate? a?arak ya?am hakk?n? ihlal etti?i sonucuna varan heyet, olay? ger?ekle?tiren tim mensuplar?n?n yarg?lanmas? talebinde bulundu.
Tunceli Milletvekili ?erafettin Halis, Tunceli Barosu Ba?kan? Avukat ?zg?r Ula? Kaplan, ?HD Tunceli Temsilcisi Avukat Bar?? Y?ld?r?m ve Tunceli ?l Genel Meclis ?yesi Salih G?ndo?an?dan olu?an heyet, Seydali Tayda? ile H?d?r Tayda? adl? iki k?yl?n?n a??r yaralanmas?yla sonu?lanan olay?n a??k bir yarg?s?z infaz giri?imi oldu?unu ortaya ??kard?. Heyetin haz?rlad??? raporda, olay an?nda ayaklar?nda terlik olan k?yl?lerin ?zerine hi?bir uyar?da bulunulmadan, hedef g?zetilerek ?ok yak?n bir noktadan ate? a??ld??? belirtildi. Raporda, jandarman?n pusu kurdu?u noktan?n sokak lambalar? taraf?ndan ayd?nlat?lmas? nedeniyle olay?n gece meydana gelmi? olmas?n?n da bir bahane te?kil edemeyece?i ifade edildi.
Savc? 10 g?n sonra gitti
Raporda ayr?ca, jandarman?n duvarlar? bile delip ge?en ?elik ?ekirdekli kur?un kullanmas?, cumhuriyet savc?s?n?n olay yerinde 10 g?n sonra inceleme yapmas?na ra?men bo? kovan ve mermi ?ekirde?i gibi delilleri toplamamas?, dakikalarca kur?un ya?muruna tutulan k?yl?lerin ailelerinin ?ikayet?i olmamalar? y?n?nde tehdit edilmeleri, insan haklar? a??s?ndan endi?e verici geli?meler olarak de?erlendirildi.
Etkili soru?turma yap?lmal?
Olay?n ma?durlar? ve tan?klar? ile Mazgirt Cumhuriyet Savc?l??? ile g?r???lerek haz?rlanan raporda, ya?am hakk?n?n Anayasa ve uluslararas? s?zle?melerle g?vence alt?na al?nd???na dikkat ?ekilerek, ?Ya?am hakk?na y?nelik bu ve benzeri hak ihlallerinin ?n?ne ge?ilmesinin en ?nemli yollar?ndan biri, etkili soru?turma ile ??phelilerin a???a ??kar?lmas?n?n ve cezaland?r?lmalar?n?n sa?lanmas? oldu?u ger?e?i yads?namaz? ifadelerine yer verildi.
Ki?ilerin temel hak ve h?rriyetlerinin g?vence alt?na al?nabilmesi i?in yasal d?zenlemelerin tek ba??na yeterli olmad???n?n bu olayda bir kez daha g?r?ld???ne dikkat ?ekilen raporda, devletin, ki?ilerin temel hak ve ?zg?rl?klerini korumak i?in gerekli siyasal, adli ve idari ?nlemleri almakla y?k?ml? oldu?u belirtildi.
Raporda, olay?n hukuki s?recinin takip?isi olunaca??n?n da alt? ?izildi.
Mazgirt?e ba?l? G?lek mezras?nda 5 Eyl?l?de akrabalar?ndan kendi evlerine gittikleri s?rada H?d?r Tayda? ile Seydali Tayda? adl? iki k?yl?, jandarma ?zel harekat timleri taraf?ndan a??lan ate? sonucunda a??r yaralanm??t?.

Ayd?nlat?lmas? gereken noktalar

Savc?l?k, y?r?t?len soru?turma kapsam?nda dosya ?zerinde gizlilik karar? al?rken, insan haklar? heyeti, ?u sorular?n yan?tlar?n? bekliyor:
 • ?ddia olunan at?? yeri ile Seydali Tayda? ve H?d?r Tayda???n bulundu?u nokta aras?nda ?ok az bir mesafe olmas?na ra?men, bu mesafeden ?ah?slar?n kim olduklar?; olay?n meydana geldi?i yer, zaman, ma?durlar?n giyim ?ekli vs. gibi sebeplerle anla??labilecekken g?venlik g?revlilerinin ate? etmesinin gerek?esi nedir?
 • Jandarma ?zel harekat timi hi?bir uyar?da bulunmadan m? ate? etti?
 • Soru?turman?n selameti i?in olaya kar??an tim mensuplar? a???a al?nd? m??
 • Cumhuriyet savc?s? olay yerine neden olaydan takriben, on g?n sonra gitti?
 • Cumhuriyet savc?s?, heyetimizin olay yerine gitti?i tarihten bir g?n ?nce olay yerine gitmi? olmas?na ra?men, olay yerinde bulunan mermi ?ekirde?i, bo? kovan gibi deliller eksiksiz olarak neden muhafaza alt?na al?nmam??t?r?
 • Olay sonras?nda Seydali Tayda???n, jandarma ?zel harekat timine; ?Madem ??phelendiniz ?dur? ihtar? ?ekseydiniz? s?z?ne, jandarma ?zel harekat timi; ?Sizi ter?rist sand?k, ondan ate? ettik? bi?iminde kar??l?k m? verdi?
  (Tunceli/EVRENSEL)
 • ÖNCEKİ HABER

  ARASIRA

  SONRAKİ HABER

  Bursa'da mahallelinin arsenikli su tepkisi

  Sefer Selvi Karikatürleri
  Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa