ARASIRA

 • Ekim ay? ba??nda Diyarbak?r?da bir toplant? ger?ekle?tirildi. Gazetecilerin ??at??ma?, ?sava?? ile ?bar??a? ili?kin yakla??mlar?n? konu edinen toplant?ya kat?lan Annabel McGoldrick ve Jake Lynch, T?rkiye?de ...


  Ekim ay? ba??nda Diyarbak?r?da bir toplant? ger?ekle?tirildi. Gazetecilerin ??at??ma?, ?sava?? ile ?bar??a? ili?kin yakla??mlar?n? konu edinen toplant?ya kat?lan Annabel McGoldrick ve Jake Lynch, T?rkiye?de ya?ananlar ile gazetecilerin yapmas? gerekenler konusunda ?nemli uyar?larda bulundular. En ?ok da ?iddet ve ?ter?rist? tan?mlamas?n?n olumsuzluklar? ?zerinde durdular.
  ?...
  - Yaln?zca ?iddeti haberle?tirip ?korkun? olan?? tarif etmekten ka??n?n. Di?er her ?eyi d??ar?da b?rak?rsan?z ?iddetin tek a??klamas?n?n bir ?nceki ?iddet (??) ve tek ??z?m?n daha fazla ?iddet (bask?/cezaland?rma) oldu?unu ?nermi? olursunuz.
  - ?Ter?rist?, ?a??r?l?k???, ?fanatik? ya da ?k?ktenci? gibi k?t?c?lle?tirici etiketlerden ka??n?n. Bunlar her zaman ?onlar?a, ?biz?im taraf?m?zdan verilen adlard?r. ?yleyse bunlar? kullanmak, bir gazeteci i?in yan tutmak demektir.?
  Sadece bunlar de?il, gazetecilik sorumlulu?unu ta??mada ?nemli ?rnek olan BBC?nin yay?n ilkeleri de ayn? konuda ?nemli ?eyler s?yl?yor:
  ?- ?Sava?, ter?r ve ola?an?st? olaylar? adl? b?l?mde, ?unlar deklare ediliyor: Ter?r eylemlerini s?ratle do?ru bi?imde eksiksiz ve sorumlulukla vermeliyiz. Duygusal ya da ?nyarg?l? s?zc?kleri kullanmamal?y?z.
  - Ter?rist s?zc???n?n kendisi, anlamay? kolayla?t?rmak yerine engelleyen bir tan?md?r. Birine atfen aktard???m?z durumlar d???nda bu s?zc??? kullanmaktan ka??nmal?y?z.
  - Sava??n ger?eklerini ?rtbas etmemeli, ama insan onuruna da sayg? g?stermeliyiz.?
  T?rkiye?de de genel anlamda kabul edilen Bas?n Meslek ?lkeleri, (yetersiz de olsa) genel fikir vermede ?nemlidir.
  13. maddesinde ??yle deniliyor: ??iddet ve zorbal??? ?zendirici yay?n yapmaktan ka??n?l?r.?
  T?rkiye?de devletin itibar etti?i medya ise tam tersi bir pratik i?inde. ?at??malarda ya?am?n? yitiren askerler ?zerinden yang?na k?r?kle gitmeyi b?y?k puntolarla sal?k veriyor. Askerin Irak?a girmesi ve Kandil?in vurulmas?n? tek ??z?m olarak benimsetme ?abas?nda.
  29-30 Eyl?l?de Diyarbak?r?da d?zenlenen uluslararas? konferansta alt? ?nemle ?izilen K?rt haklar?n?n ??z?m? a?za al?nmazken, t?m?yle militer ve milliyet?i bir hava estirilerek ??z?ms?zl?k ve ?iddet ?ne ??kar?l?yor. Askerlerin ba?latt??? bu giri?imlere en b?y?k deste?i veren medya, 12 k?yl?n?n ?ld?r?lmesi olay?n? ise unuttu bile.
  30 y?ll?k bir sava??n faturas?ndan haberdar yaz?l?, g?rsel ve i?itsel bas?n, yeni bir sava? ve ?at??ma ortam? yaratma ?abas?n? her f?rsatta kullanmay? s?rd?r?yor. 8 Ekim-12 Ekim tarihleri aras?ndaki gazetelerin man?etlerine bakmak yeter ve artar.
  8 Ekim:
  H?rriyet: 13 ?ehit. S?n?r a??l?r, hesap sorulur
  Bug?n: Kahpeler askeri birli?e sald?rd?. 13 ?ehit
  9 Kas?m:
  H?rriyet: Kalbimizdeki kahramanlar
  Cumhuriyet: S?z?n bitti?i nokta, T?rkiye ?ehitlerine a?l?yor
  Yeni ?afak: S?z?n bitti?i yerdeyiz
  Posta: Vatan size minnettar
  Ak?am: Yetmi? milyon evlatlar?na a?l?yor
  10 Ekim:
  T?rkiye: Ne gerekirse yap?lacak
  Sabah: S?n?r ?tesi emri
  Vatan: Gabbar?da hataya yer yok
  Ak?am: S?n?r ?tesine ad?m ad?m
  Medya, ?zetledi?imiz ba?l?klar dahil, K?rt meselesini genelde bir kan davas? ve ?ter?r?le m?cadele ?eklinde g?r?yor.
  Noam Chomsky, ?Medya Ger?e?i? adl? ?al??mas?nda, bas?n?n ?ter?rizm? yakla??m?na ili?kin ?u ?nemli saptamada bulunuyor: ?Ter?rizmle ba?a ??kmada bir sorun da medyan?n hayran olunacak bir ter?rizm imac? sunmas?d?r. B?ylece tek bir ele?tirel s?zc?k sarf etmeden televizyonun ter?rizme yakla??m?, abart?l? bir sayg?dan dalkavuklu?a kadar k?l?ktan k?l??a giriyordu.?
  Ger?ekten de son 8 ay i?inde (Yetkililerin verdi?i bilgiye g?re) 159 PKK?linin ?l?m?n?, ya ?nemsiz ya da k???k haberler olarak sunan medya, bu kadar ?ok ki?inin ?ld?r?lmesinin neden ve sonu?lar?n? irdelemedi. Aksine; ?at??malar?n neticeleri, ma? skorunu and?ran tarzda her g?n, ?u kadar ?ter?rist ?ld?r?ld?? ?eklinde verildi.
  Daha ?nemlisi Orgeneral Ba?bu??un, ?Devlet olarak ter?r ?rg?t?ne kat?l?mlar konusunda ba?ar?l? olamad?k? gibi ?ok ?nemli bir a??klamas? da ayn? medya taraf?ndan es ge?ildi. Bu kat?l?mlar?n nereden, kimlerden, hangi politikalar?n sonucu oldu?u ve neden ?nlenemedi?i sorgulanmad?.
  ?K?rt sorunu vard?r, benim sorunumdur? diyen Ba?bakan??n, halk?n se?ti?i DTP?lileri ?Ya benden olacaks?n ya da PKK?den? diyerek hedef g?stermesine alk?? tutan medya, yeni bir DEP depreminin getirece?i zararlar kadar ayn? Ba?bakan??n, Hamas?a ili?kin s?ylediklerini de hat?rlamad?. Bu tablo, T?rkiye?de gazetecilik ilke ve onurunun ayaklar alt?na al?nd???n? g?steriyor. En az g?ven duyulan kurum olarak g?r?lmesi de bundan kaynakl?. Onu kurtarmak ise bas?n mesle?inin d?r?st ve onurlu ?yelerine d???yor.
  *Gazeteci
  H?seyin Deniz*
  www.evrensel.net