Grevin heyecan? T?rkiye?yi sar?yor

Telekom i??ileri grevlerinin ???nc? g?n?n? geride b?rakt?. Patronun grevi karalama ?abalar?na kar??n geri ad?m atmayan i??iler, ba?ta e?it i?e e?it ?cret olmak ?zere talepleri kabul edilene kadar grevi s?rd?rmekte kararl?.


Telekom i??ileri grevlerinin ???nc? g?n?n? geride b?rakt?. Patronun grevi karalama ?abalar?na kar??n geri ad?m atmayan i??iler, ba?ta e?it i?e e?it ?cret olmak ?zere talepleri kabul edilene kadar grevi s?rd?rmekte kararl?. ?lke genelinde s?ren grev, illerdeki emek ?rg?tleri ve emekten yana siyasi partilerin de deste?ini al?yor.
L?leburgaz?da grevdeki i??ileri Genel-?? ?yesi L?leburgaz Belediye i??ileri, Kristal-??, E?itim Sen, SES, ?DP ve EMEP y?netici ve ?yeleri ziyaret etti. Ziyarette konu?an E?itim Sen Ba?temsilcisi Erkan Kaplangiray, Telekom i??ilerinin grevinin Hava-?? ?yelerinin g?sterdi?i dik duru?un devam? oldu?unu s?yledi. Sermayenin, i??i ve emek?ilerin haklar?n? ellerinden almaya ?al??t???na dikkat ?eken Kaplangiray, i??ilere ba?ar?lar diledi.
Kristal-?? Trakya ?ube Ba?kan? Habip ?al??kan ise sabotaj iddialar?n? ortaya atan patrona tepki g?stererek, ?Bu yalanlara, iftiralara, karalamalara inanm?yoruz. Biz b?t?n g?c?m?zle sizin yan?n?zday?z? dedi.
Harb-???ten ziyaret
Telekom?da ba?layan greve, s?zle?meleri Y?ksek Hakem Kurulu?nda bulunan Harb-?? ?yelerinden de destek geldi. Harb-?? Adana ?ubesi greve destek amac?yla Adana Merkez Postanesi?nin ?n?nde eylem d?zenledi. Burada a??klama yapan Harb-?? Adana ?ube Ba?kan? H?seyin Ulukan, ?T?rk Harb-?? Sendikas? Adana ?ubesi olarak bu grevi destekliyoruz. Bizler, onurlu ?ekilde ?al??an i??i arkada?lar?m?z?n haklar?n? alabilmesi i?in destek veriyoruz? dedi.
Antalya?daki grevci i??ileri ise Tez Koop-?? Antalya ?ube Ba?kan? Sabahattin De?irmenci ziyaret etti. Yabanc? sermayenin, kendi ?lkesinde yapamad???n? T?rkiye?de hayata ge?irdi?ini ifade eden De?irmenci, ?Tez Koop-?? olarak grevde olan karde?lerimizin bu onurlu m?cadelesini destekliyoruz? dedi.
A??klamalar s?r?yor
Tes-??, Haber-???in grevine destek a??klamas? yaparken, grevin, yabanc? i?verenin uzla?maz tutumu ve yanl?? politikalar? sonucunda g?ndeme geldi?ini bildirdi.
Genel-?? ?stanbul 1,2,3, No?lu Trakya ?ubeleri ve Avrupa Yakas? b?lge ba?kanl?klar? greve destek a??klamas?nda bulundu. A??klamada, Telekom i??ilerinin taleplerinin dikkate al?narak sorunlar?n?n ??z?lmesi istendi.
Bu arada CHP milletvekilleri Y?lmaz Ate?, Zekeriya Ak?nc?, Nesrin Baytok, Hakk? S?ha Okay ve Durdu ?zbolat da Telekom Ankara ?l M?d?rl??? ?n?ndeki grev g?zc?lerini ziyaret ederek desteklerini sundular.
Uluslararas? destek
D?nyada 15 milyondan fazla ?yesi bulunan Uluslararas? Sendikalar A?? (Global Union), Telekom grevi ile ilgili olarak Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, ?al??ma Bakan? Faruk ?elik ile Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m?a birer mektup g?nderdi.
Global Union Genel Sekreteri Philip Jennings imzas?yla Haber-?? Sendikas??n?n Telekom?da yapt??? greve dikkat ?ekmek i?in g?nderildi?i mektupta, ?Global Union ve ba?l? te?kilatlar?m?zla meslekta?lar?m?z?n ve T?S kapsam?ndaki i??ilerin tatmin edici ?cret almak i?in verdikleri m?cadeleyi tamam?yla destekliyoruz? dendi. Global Union??n 150 ?lkeden 900 ?ye sendikas? bulunuyor. ???i ?yesi 15 milyonun ?zerinde olan Global Union??n, telekom sekt?r?nde ?yelerinin say?s? da 2 milyonu ge?iyor. (???? SEND?KA SERV?S?)

EMEP?ten destek ziyaretleri

Emek Partisi (EMEP) il ?rg?tleri de grevci i??ileri yaln?z b?rakm?yor.
EMEP Mersin Ba?kan? G?rsel ?en?afak ve il y?neticileri, Telekom Akdeniz M?d?rl????nde bulanan grevci i??ilerle sohbet etti. Ziyarette konu?an ?en?afak, tarihinde ilk defa greve ??kan Telekom i??isinin, grevden ba?ar? ile ??kaca??na inand?klar?n? ifade etti. Telekom grevinin T?rkiye i??i s?n?f? i?in ?rnek bir grev olaca??n? s?yleyen ?en?afak, her t?rl? yard?ma haz?r olduklar?n? dile getirdi. Grevci i??iler ise EMEP? in kendilerine verdi?i destekten dolay? te?ekk?r etti.
EMEP K?r?ehir ?l ?rg?t? de ziyaret d?zenledi. Ziyarette konu?an Haber-?? Ba?temsilcisi Bekir ?zavc?, ?Evine ekmek g?t?rmeye ?al??an arkada?lar?m?z, hep birlikte haklar?m?z? al?ncaya kadar greve devam edece?iz. Bizi ilk kez ziyaret eden Emek Partisi?ne de te?ekk?r ediyoruz? diye konu?tu. Emek Partisi ?l Ba?kan? Bekir Say?l? da her zaman i??ilerle birlikte omuz omuza olacaklar?n? belirtti.
Tokat?ta ise EMEP il ve il?e y?neticileri topluca Gazi Osman Pa?a Telekom M?d?rl??? ?n?ndeki grev yerine geldiler. EMEP?lileri, Haber-?? Tokat ?ube Ba?kan? Halil Al kar??lad?. EMEP ?l Y?neticisi ?smail Cansu, Telekom i??ilerinin grevinin ?rnek te?kil etti?ini belirterek ?Bug?n Telekom i??isine dayat?lan sendikas?zla?t?rma ve e?it i?e farkl? ?cret uygulamas?na, i??inin en g?zel cevab? ?retimden gelen g?c?n? kullanarak greve ??kmas?d?r. Telekom i??isi m?cadele kararl?l??? ile di?er i??ilere ?rnek olacakt?r? dedi. Haber-?? ?ube Ba?kan? Halil Al da grevi kararl?l?kla s?rd?receklerini dile getirerek, ?Sendikal haklar?m?zdan taviz vermeyece?iz? dedi.
Antalya?da ise Emek Partisi il ve il?e y?neticileri, G?ll?k Telekom M?d?rl????nde grevci i??ilerle bir araya geldi. ???ilerle sohbet eden EMEP?liler, grevle ilgili bilgi ald?. EMEP?liler daha sonra Haber-?? Antalya ?ubesi?ne ge?erek burada g?r??me yapt?lar.

Su?lamalara Telekom i??isinden tepki

Erman Ko?ak

Telekom i??ileri, patronun grevin ard?ndan ?Kablo h?rs?zl???? ve ?Sabotaj? iddialar?n? g?ndeme ta??mas?na tepkili. ???iler, ?Bu i?yeri bizim ve bizden buraya zarar gelmez. Bu h?rs?zl?k d?n de oluyordu. Niye o zaman ??kmad?lar? dediler. Di?er i?kollar?ndaki i??ilerin ve halk?n destek vermesini isteyen i??iler, ?Bug?n biz yar?n onlar. Art?k birlik olma zaman?d?r. Yak?nda TEKEL?i de satacaklar, bunu bizim m?cadelemizle birle?tirmek laz?m? diye konu?tular.

?Bu i?yeri bizim?
Haber-?? Adana ?ube Ba?kan? ?brahim Kaya grevdeki i??iler ile halk?n kar?? kar??ya getirilmesine kar??, halka taleplerini anlatacaklar?n? dile getirdi.
???ilerin ilk kez greve ??kt???n? s?yleyen Nusret Ball?ca, greve patronun zorlad???n? s?yledi. Grevlerinin ba?lamas?n?n ard?ndan i?verenin kendilerine sald?rd???n? anlatan Ball?ca, grevlerini ?grev ve ihanet? diye duyuran bas?n kurulu?lar?na ise tepki g?sterdi. H?rs?zl?k ve kablo kesilmesi olaylar?n?n her zaman oldu?unu anlatan Ball?ca, yetkililerin bunu, grev olmas? sebebiyle sendika ?zerine y?kmaya ?al??t???n? s?yledi. ??yerlerine b?yle bir zarar verme gibi ama?lar? olmad???n? ifade eden Ball?ca, ?Bu i?yeri d?n bizimdi, bug?n de bizim, yar?n da bizim olacak? diye konu?tu.
Ortak m?cadele ?a?r?s?
Verdikleri m?cadelenin ?rg?tlenme hakk?na ve sendikaya sahip ??kmak ad?na oldu?unu ifade eden Murat ?nal ise bu t?r sald?r?lara kar?? t?m sendikalar?n birlik olmas? gerekti?ini belirtti.
Bug?n ?zelle?tirilmek istenen TEKEL i??ileri ve di?er i?kolundaki i??iler i?in de m?cadele verdiklerini s?yleyen ?nal, b?t?n sendikalar? ortak davranmaya ?a??rd?.
Gazetelerde grevleri ile ilgili ??kan yaz?lara tepkilerini ifade eden Engin ?nde?, ?Telekom pe?ke? ?ekilirken sustular ama i??i grev yapt??? zaman sald?r?yorlar. Bizi halkla kar?? kar??ya getiriyorlar? dedi. Bu t?r haberleri yapan gazetelerin yabanc? tekellerin s?zc?l???n? yapt???n? dile getiren ?nde?, sendikalar?na ve haklar?na sahip ??kmak i?in bu t?r sald?r?lara kar?? duracaklar?n? vurgulad?. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net