GER?EK

 • Telekom?da ?al??an 26 bin Haber-?? ?yesi i??i, sal? g?n?nden beri grevde.Daha grevin ilk g?n? T?rkiye ikiye b?l?nd?. ?zellikle de sermaye medyas?... Medya deyip de ge?meyin.


  Telekom?da ?al??an 26 bin Haber-?? ?yesi i??i, sal? g?n?nden beri grevde.
  Daha grevin ilk g?n? T?rkiye ikiye b?l?nd?. ?zellikle de sermaye medyas?... Medya deyip de ge?meyin. Patronlar?n sesi ve onlar?n s?ylemeye cesaret edemedi?ini bile ?bas?n olma? avantaj?n? da kullanarak s?yleyen; tarafl?l?kta herhangi bir patrondan daha a??k?a taraf olmay? ?hakkaniyet?mi? gibi g?steren bir madrabazlar ordusu sermaye bas?n?. Nitekim sermaye bas?n?, sa?c?s?yla ?solcusu?yla, ortac?s?yla, liberaliyle, milliyet?isiyle emek d??manl???nda birle?ti. Daha grevin ilk g?n?, ?stelik de eski g?r?nt?ler e?li?inde, bir sabotaj yap?ld???na dair hi?bir kan?t da g?sterme ihtiyac? duymadan patron temsilcilerini ekrana ??karmakla kalmad?lar; ?sabotaj?? i??ilerin yapt???n? ima eden bir ?slupla yayd?lar yalan haberi. Oysa az ?ok akl?, vicdan? olan herkes bilir ki greve ??kan i??inin, ?retimi ya da hizmeti durdurmak i?in sabotaj yapmaya hi? de ihtiyac? yoktur. ??nk?, greve ??kan i??i ?al??mayaca?? i?in zaten ar?zalar olacak, Telekom?un alan? gibi bir hizmette ise grev uzad?k?a hizmetin durmas? yava? yava? h?zlanarak t?m sekt?rlere yay?lacakt?r. Onun i?indir ki i??inin, kendi sesini duyurmak ya da patrona bask? yapmak i?in bir sabotaja ihtiyac? yoktur.
  Dahas?, i??i s?n?f? m?cadele tarihinde ?sabotajlarla m?cadele y?r?tmek?, grevin, eylemin etkisini bu y?ntemle art?rma giri?imleri, i??i s?n?f?na yabanc? y?ntemlerdir. Ama patronlar?n ve u?aklar?n?n, i??ileri kamuoyu kar??s?nda karalamak i?in yalan, iftira, sabotaj gibi y?ntemlere ba?vurduklar? s?k?a g?r?lm??t?r.
  Hava i?kolundaki m?cadele s?recinde de emek d??man? bir safta oldu?unu a??k?a ilan eden bas?n ve her soydan emek d??man? ?evre, ?imdi Telekom grevini yenilgiye u?ratmak i?in i?ba??ndad?r. Bu ?evreler, THY?de ald?klar? yenilgiden sonra, r?van?? almak i?in Telekom grevine daha da y?kleneceklerdir. Bunu bilmek i?in kahin olmaya gerek yoktur.
  Grevin daha ilk ?? g?n? g?stermi?tir ki Telekom grevi, i??i s?n?f? ve emek?iler ?st?nde bir heyecan uyand?rm??t?r. Uzun zamandan beri ciddi bir grev ya?anmayan ?lkemizde, az ?ok emek kayg?s? duyan sendikac?lar?n, emek ?rg?t? y?neticilerinin, ileri emek?i kesimlerinin bu greve destek olmak i?in ellerindeki imkanlar? seferber etmeye hevesli olduklar? g?zlenmektedir.
  ?te yandan Haber-?? y?netimi, i??isiyle bar???k ve m?cadelede kararl? bir y?netim olarak grevin ba?ar?s? i?in birle?mi? bir g?r?n?m sergileyerek dostlar?na g?ven veren bir tutum i?indedir.
  Dolay?s?yla, ?zellikle de grev uzarsa, m?cadele iki cephe aras?nda; Telekom patronunun arkas?nda mevzilenen sermaye g??leri ile Haber-???in ve grevci i??ilerin arkas?nda mevzilenmi? emek g??lerinin aras?nda s?recektir. M?cadelenin sonucunu da bu iki g??ten en direngen, en ?rg?tl? ve m?cadele kararl?l??? en y?ksek olan kazanacakt?r.
  Genellikle b?yle durumlarda; patronlar?n en ?rg?tl?, en g??l? oldu?u s?ylenir. ?lk bak??ta, patronlar?n y?ksek ?rg?tl?l?k d?zeyi ve devlet olarak da ?rg?tlenmi? olmas? d???n?lerek bu hakl? gibi de g?r?n?r. Ama ?u daha bilimsel bir ger?ektir ki patronlar?n g?c?, i??inin g??s?zl???nden, yeterince ?rg?tlenememi? ve kendi i?inde birli?ini sa?lamam?? olmas?ndan gelir. Yoksa patronlar?n g?c? kof bir g??t?r.
  Telekom grevi, i??ilerin kendi g??lerini birle?tirme ve t?m di?er emek g??leriyle de dayan??mak i?in son derece ?nemli imkanlara sahip olduklar?n?n i?aretlerini vermi?tir. Bu y?zden de Telekom i??ileri ve sendikalar?, grevlerini, patronlar?n ?abalar?n? bo?a ??kararak, i??i s?n?f? m?cadelesinin ?n?ne yeni yollar a?abilecek bir grev olarak ba?ar?yla s?rd?rebilirler.
  Herkes bu sorumlukla davran?r, bu sorumlulukla m?cadeleye destek olabilirse; sendika y?netimi, bu sorumlulu?un bilinciyle davranmaya devam ederse, a??lamayacak hi?bir sorun olmayacakt?r.
  Yani, grevin m?cadeleyi ilerleten bir do?rultuda geli?mesi, tamamen emek g??leri cephesinin sorumlulu?undad?r.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net