Bar?? i?in kenetlenelim

Meclis?ten ge?en s?n?r ?tesi operasyon tezkeresine T?rkiye Bar?? Meclisi?nden tepki geldi.


Meclis?ten ge?en s?n?r ?tesi operasyon tezkeresine T?rkiye Bar?? Meclisi?nden tepki geldi. Bar?? Meclisi Sekretaryas? ad?na yap?lan a??klamada, ?s?n?r ?tesi operasyonun toplumsal bar??? t?m?yle imkans?zla?t?raca??? y?n?nde uyar?da bulunuldu. A??klamada, tezkerenin hayata ge?memesi i?in bar?? ve demokrasi g??lerine seslerini y?kseltme ?a?r?s? yap?ld?.
T?rkiye Bar?? Meclisi Sekretaryas? ad?na Ayhan Bilgen, Cengiz G?le? ve Y?ksel Mutlu d?n M?lkiyeliler Birli?i?nde bas?n toplant?s? d?zenleyerek tezkereye tepki g?sterdiler. 25 ki?ilik sekretarya ?yelerinden, parti ve kitle ?rg?tleri temsilcilerinin de kat?ld??? toplant?da a??klamay? yapan Ayhan Bilgen, tezkere ile Irak?a s?n?r ?tesi operasyon yapmak i?in h?k?metin bir y?ll?k yetki ald???n? hat?rlatarak, tezkerenin yeni ac?lardan ba?ka bir ?ey getirmeyece?ini s?yledi. Bug?ne kadar K?rt sorununun salt askeri operasyonlarla ??zme e?iliminin sonu? vermedi?i gibi s?n?r ?tesi operasyonun, ?at??malar?n kal?c?la?mas? ve yayg?nla?mas? ihtimalini de beraberinde getirece?ini kaydeden Bilgen, ?halklar aras?nda g?ven ve karde?lik duygular?n?n g??lenmesine hizmet etmeyen her tutumun, telafisi imkans?z yaralar a?aca??, ?lke i?inde toplumsal gerilimi t?rmand?raca??? uyar?s?nda bulundu.
?Tek ??z?m diyalog?
?Sorunlar?n imha ve inkarla de?il, diyalog yoluyla ??z?m? i?in siyasal kararl?l?k sergilenmesinin, T?rkiye?deki sivil ve demokratik mekanizmalar?n etkinli?i a??s?ndan ?nemine? dikkat ?eken Bilgen, ?T?rkiye?nin yeniden bir sava? ve ola?an?st? hal ortam?na s?r?klenmesine onay vermek, parlamentonun kendi iradesi ile inisiyatifi g?venlik b?rokrasisine terk etmesi sonucunu do?uracakt?r? dedi.
S?n?r ?tesi operasyonun, b?lgeye yeni d?? m?dahalelere zemin olu?turaca??n?n g?z ard? edilmemesini isteyen Bilgen, t?m demokrasi g??lerini tezkerenin uygulanmas?na kar?? tutum almaya ve bar??a sahip ??kmaya ?a??rd? (Ankara/EVRENSEL)
?Tezkereyi birlikte durdural?m?

Bas?n a??klamas?nda s?z alan ?HD Genel Ba?kan? H?sn? ?nd?l, Bar?? Meclisi?nin bu a??klamas? ile sava? tehlikesine kar?? h?k?meti ve kamuoyunu uyard???n? s?yledi. ?Bar???n egemen olmas? i?in ?al??mal?y?z? diyen ?nd?l, insan haklar? ve demokratik reform paketleriyle ??z?m?n d???n?lmesini istedi.
Halkevleri Genel Ba?kan? Abdullah Ayd?n ise tezkerenin ??kmas?n?n her ?eyin bitti?i anlam?na gelmedi?ini, uygulanmamas? i?in takip?isi olmak gerekti?ini s?yledi. Ayd?n, halk?n vekili olduklar?n? iddia edenlerin halk?n Meclisi?nden b?yle bir karar almalar?, ??z?c? ve ?lkenin tarihsel de?erleri a??s?ndan ay?p? olarak nitelendirdi.
Tezkereye ret oyu veren Hakkari Ba??ms?z Milletvekili Hamit Geylani de tezkereyi, ?T?rkiye bar???na ve demokrasisine katk? sa?lamayacak bir karar? olarak nitelendirdi. TBMM?nin beceremedi?i ya da becermek istemedi?i bar??? Bar?? Meclisi?nin sa?layaca??na y?nelik inanc?n? dile getiren Geylani, demokratik tepkileri ?o?altmak, kitleselle?tirmek gerekti?ini s?yledi.
Emek Partisi Genel Ba?kan Yard?mc?s? Haydar Kaya da sava? histerisi ile devam eden haftan?n tezkere ile sona erdi?ini vurgulayarak, tezkerenin uygulanmamas? i?in seslerini y?kseltmek, g??lendirmek ve uygulamay? engellemek gerekti?ini s?yledi.
Pir Sultan Abdal K?lt?r Derne?i Ba?kan? Kaz?m Gen?, K?rd-Der Ba?kan? ?hsan G?ler, ?a?da? Gazeteciler Derne?i Ba?kan? Ahmet Abakay ve E?itim Sen Kad?n Sekreteri Elif Akg?l ise konu?malar?nda, h?k?metin askeri y?ntemlerde ?srar etmesinin kayg? verici ve toplumsal gerginli?i t?rmand?r?c? oldu?unu s?ylediler. Ankara 78?liler Derne?i ve Irk??l??a ve Milliyet?ili?e Dur De Giri?imi temsilcileri de ??z?m?n ?at??malarda de?il, e?it hak ve ?zg?rl?klerde oldu?u, Meclis?ten ge?se de tezkerenin halktan ge?meyece?ini ifade ettiler. Toplant?, 3 Kas?m?da Ankara?da yap?lacak mitinge g??l? bir kat?l?m ve destek verme, toplumsal muhalefetin sesini y?kseltme ?a?r?s? ile sona erdi.
www.evrensel.net