L?MAN ARKASI

 • ?Halk, sermayedarlara kar?? bir ba?ar? kazanmak istiyor? diyor, Haber-?? Sendikas? ??yeri ?l Temsilcisi Rasim ?zt?rk.
  Zonguldak?ta, Telekom?un Karaelmas ?ube M?d?rl??? hizmet binas? giri? ...


  ?Halk, sermayedarlara kar?? bir ba?ar? kazanmak istiyor? diyor, Haber-?? Sendikas? ??yeri ?l Temsilcisi Rasim ?zt?rk.
  Zonguldak?ta, Telekom?un Karaelmas ?ube M?d?rl??? hizmet binas? giri? kap?s?nda grev pankart?n?n alt?nda n?bet tutan i??ilerle sohbetimizde, en okkal? s?z bu oluyor; ?Sermayedarlara kar?? bir ba?ar?!?
  ?ki ?ocuk babas?, 15 y?ll?k i??i ?zt?rk, bir sendikac? olarak ?lkenin de?i?ik b?lgelerine giderek yapm?? oldu?u g?zlemler ve de?erlendirmelerden bu sonucu ??karm?? ?Sermayedarlara kar?? bir ba?ar?!?
  ?? arkada?lar? Erkut, Hasan Basri ve Muhittin de b?yle d???n?yor; ?Sermayedarlara kar?? bir ba?ar?!?
  Asl?nda, grev karar? al?nd???nda ?z?lm??ler. ??nk? toplus?zle?me masas?nda son raddeye kadar dayatmalar?nda, i?veren taraf?n?n geri ad?m atarak imzay? basaca??n? tahmin etmi?ler. B?yle d???nmelerine neden ise; Daha ?nce Hava-?? Sendikas??n?n son anda ba??tlanan toplus?zle?mesi olmu?. Fakat yine de Genel Merkez?in grev ?rg?tl?l??? ?er?evesinde t?m i?yerlerinde haz?rl?klar?n? s?rd?rm??ler. ?lk ?? g?n, 6 g?n, 10 g?n, bir ayl?k grev programlar?n? ??karm??lar. De?i?ik i?yerlerinde n?bet ?izelgelerini ??karm??lar. Grev yerlerindeki n?bet?i i??ilerin yiyecek-i?ecek ihtiya?lar?n?n, ula??mlar?n?n, ?s?nmalar?n?n nas?l sa?lanaca??... Evlere erzak temini, maddi deste?in olu?mas? i?in kampanyalar...
  ?Kars?ta, Zonguldak?ta, ?stanbul?da... Herkesin d???ncesi bir. ?retimden gelen g?c?m?z? kullanarak, hakl? m?cadelemizi ba?ar?yla sonland?rmak i?in, sonuna kadar y?lmadan devam etmek zorunday?z? diyor, ?zt?rk.
  B?y?k Madenci Grevi?nde, maden i??ilerine destek i?in her t?rl? fedakarl??? yapt?klar?n? belirten grevci i??iler, Zonguldak halk?n?n greve yabanc? olmad???n? ve kentin de?i?ik caddelerinde Telekom hizmet binalar? ?n?nde n?bet bekleyen grev g?zc?lerine olumlu tepkiler verdi?ini belirtiyorlar. Halk?n ?Sa?lam durun! Ba?aracaks?n?z! Geri ad?m atmay?n! Dik durun, siz hakl?s?n?z! Her zaman yan?n?zday?z!? gibi, destekleyici s?zlerle kendilerine moral verdi?ini s?yleyen i??iler, baz? kendini bilmezlerin de boyal? bas?na kanarak abuk-subuk laflad?klar?n? belirttiler.
  Tekniker Erkut S?nmez, Telekom?un y?zde 55 hissesini devletten 6.5 milyar dolara 21 y?ll???na kiralayan Oger firmas?n?n, bir y?ll?k kar?n?n 2.5 milyar dolar oldu?unu ve ?imdi de kendine ait hissenin y?zde 30?unu ba?ka bir yabanc? firmaya 3 milyar dolara satarak 19 y?l yan gelip yat?p k?r?na k?r katmak i?in ?al??an? s?kbo?az etti?ini belirterek, halktan ki?ilerin yanlar?na gelerek ?26 maddede anla?ma yapamam??s?n?z? dedi?ini ve bunun da, ?lkede ya?an?lan ?zelle?tirme furyas? kar??s?nda herkesin tepkisinin oldu?unu g?sterdi?ini vurgulad?. Kendisinin 1050 YTL maa? ald???n?, iki ?ocuklu bir aile olarak 350 YTL kira verdi?ini, ?cretlerini asgari ?cret d?zeyine indirmek isteyen ?b?l, par?ala, y?net? d???ncesi i?inde olan sermayedarlardan, ??retimden gelen g?c? kullanarak? m?cadeleye ba? koyduklar?n? belirten Erkut, ?Grev, hakl? bir m?cadele olarak ba?lad?, kazanabilirsek bir anlam? olacakt?r? diyor.
  ??imdi hava iyi, yar?n bir g?n k?r ya??p direkler yere yatarsa, o zaman bizim i? kapasitemiz daha iyi anla??l?r? diyen Hasan Basri K?seo?lu, grevin ba?lad??? ertesi g?n baz? medya kurulu?lar?n?n gazete sayfalar?nda yer alan ?sabotaj? i?erikli haberlere tepki g?stererek, ?Biz, da?-tepe en zor ?artlarda hizmet veriyoruz, ?al??t???m?z kuruma fiili olarak en ufak bir zarar vermemiz s?z konusu olamaz, ana cadde say?lacak bir yerde baca??m gibi kablonun kesilmesi i?i kime aittir tahmin edilebilir. Onu k?lah?ma anlats?nlar? diyerek, kendilerinin yaln?zca ?retimden gelen g??lerini kulland?klar?n? belirtti.
  ?Bir evin odas?n? bir hafta, bir ay temizlemezsen ne olur? Pis olur, kirlenir. ??te bizim yapt???m?z grevin sonucunda da ??ebeke kirlenmesi? olur. Bu da en do?al sonu?. Ondan sonra b?t?n telefon ve ADSL hizmetleri aksar!? diyen, tekniker S?nmez, ?Grev de?il hainlik!? diye yazan gazete patronlar?n?n da ger?ek y?zlerini g?sterdiklerini s?yledi.
  En k?sa s?rede toplus?zle?menin ba??tlanmas?ndan yana olduklar?n? belirten Sendika Temsilcisi ?zt?rk, ?Halk, sermayedarlara kar?? bir ba?ar? istiyor, geri ad?m atmadan bu ba?ar?y? g?sterece?imize inan?yorum? diyerek, morallerinin yerinde ve sa?lam durduklar?n? vurgulad?.
  Fahri Bozba?
  www.evrensel.net