AKM ?zerinde cad? kazan? kaynamas?n

AKP?nin, ?stanbul Atat?rk K?lt?r Merkezi?ni y?kma karar?na kar??, sanat??lar?n kat?l?m?yla bir bas?n a??klamas? d?zenlendi. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Ba?kan? Zeki Sezer?in konu?tu?u AKM ?n?ndeki a??klamaya,...


AKP?nin, ?stanbul Atat?rk K?lt?r Merkezi?ni y?kma karar?na kar??, sanat??lar?n kat?l?m?yla bir bas?n a??klamas? d?zenlendi. Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Ba?kan? Zeki Sezer?in konu?tu?u AKM ?n?ndeki a??klamaya, tiyatro, m?zik, sinema sanat??lar?n?n yan? s?ra ?e?itli kitle ?rg?tlerinin ?yeleri ve sanatseverler kat?ld?.
Konu?mas?na, kat?l?mc?lara ve bas?na te?ekk?r ederek ba?layan Zeki Sezer, g?ndemdeki anayasa de?i?ikli?inin, s?n?rl? birka? konuya odaklanmas?n?n, k?lt?r sanat kurumlar?n?n y?k?lmaya ?al???lmas?na da zemin tuttu?una i?aret etti. Bu y?k?ma kar?? gelecek tepkileri, di?er s?n?rl? konulara kanalize etmeye ?al??an iktidar?n sanat anlay???n?n da ne oldu?unu bir kez daha anlad?klar?n? ifade eden Sezer, toplumu bu konuda hassas olmaya davet etti. AKM?nin a??l???ndan bir y?l sonra Kas?m 1970?te ?Cad? Kazan?? oyunu sergilenirken yand???n? hat?rlatan Zeki Sezer, ?K?lt?r merkezleri ?zerinde ya?at?lan ?a?d??? y?k?m tart??mas?na ve ?stanbul AKM ?zerinde, 2007 y?l?nda yeni bir cad? kazan?n?n kaynat?lmas?na son verilmelidir? dedi.
Sezer, AKP iktidar?n?n k?lt?r sanat alan?ndaki s?ylemleri ve bu alandaki uygulamalar?n?n, rahats?zl?k veren boyutu a?t???n?, toplum ya?am?n? tahrip edecek noktaya ula?t???n? ifade etti. K?lt?r merkezlerinin y?k?lmas?ndan AKP iktidar?n? sorumlu tutan Zeki Sezer konu?mas?n?n sonunda, yeni K?lt?r Bakan??ndan konuya duyarl? olmas?n? beklediklerini ve ona g?venmek, inanmak istediklerini s?yledi.
Bas?n a??klamas?na kat?lan ?nl? operac? Hakan Aysev de konuya ili?kin sorumuza, ?D?nyan?n b?t?n ?nl? metropollerinin merkezlerinde, k?lt?r merkezleri binalar? vard?r. Ve bunlar bu ?ehirlerin ?nemini g?sterip, bu ?ehirleri ?nemli k?larlar? dedi. Aysev, ??yle devam etti: ??stanbul?u da di?er Avrupa ?ehirleriyle bir tutan ender ?zelliklerinden birisi, tam ortas?nda, Taksim?de b?yle bir k?lt?r merkezinin olmas?d?r. Ve buran?n y?k?lmas? anla??l?r ?ey de?il.? (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net