Sergey Bagap???n T?rkiye seyahati iptal edildi

T?rkiye?yi ziyaret edece?i a??klanan Abhazya Cumhurba?kan? Sergey Bagap???n ziyareti D??i?leri Bakanl??? taraf?ndan iptal edildi. 17 Ekim?de T?rkiye?ye gelerek ?e?itli etkinliklere kat?laca?? belirtilen Bagap???n ziyareti...


T?rkiye?yi ziyaret edece?i a??klanan Abhazya Cumhurba?kan? Sergey Bagap???n ziyareti D??i?leri Bakanl??? taraf?ndan iptal edildi. 17 Ekim?de T?rkiye?ye gelerek ?e?itli etkinliklere kat?laca?? belirtilen Bagap???n ziyareti D??i?leri Bakanl????nca neden belirtmeksizin iptal edildi.
Konuyla ilgili olarak g?r??t???m?z Kafkas Abhazya Dayan??ma Komitesi Ba?kan? ?rfan Argun, Bagap???n ziyaretinin ?nce D??i?leri Bakanl????nca uygun g?r?ld???n? sonra da bu seyahatin neden belirtilmeksizin iptal edildi?ini s?yledi. Bagap???n T?rkiye?yi ziyaret etmek i?in 2 kez giri?imde bulundu?unu s?yleyen Argun, ilk ziyaretin Bagap???n rahats?zl??? ?zerine iptal edildi?ini hat?rlatt?.
4 Ekim?de kendisine D??i?leri Bakanl????ndan bir mektup geldi?ini ifade eden Argun, bu mektupta Bagap???n T?rkiye ziyareti i?in problem olmad???n?n yaz?l? oldu?unu dile getirdi. 8 Ekim?de Ankara temsilcilerinin, D??i?leri Bakanl????nda g?revli olan ?nal ?evik?z taraf?ndan g?r??meye ?a?r?ld???n? belirten Argun, ?nal ?evik?z??n yap?lan g?r??mede Ankara temsilcisine Bagap???n gezisinin iptal edilmesi gerekti?ini s?yledi?ini ifade etti. ?stanbul ?evresindeki t?m Kafkas derneklerini arad???n? belirten Argun, yap?lan toplant? sonunda T?rkiye ziyaretinin iptal edilmeyece?i karar?n?n verildi?ini s?yledi.
D??i?lerininkararlar?n? ??rendikten sonra bakanl?kta Erkan Tezg?r?e talimat verdi?ini belirten Argun, Tezg?r??n de Tiflis B?y?kel?isi?ni arayarak Bagap??? aramas?n? istedi?ini vurgulad?. B?y?kel?inin Bagap? ile g?r??t???n? ancak Bagap???n T?rkiye?yi ziyaret edece?ini s?yledi?ini anlatan Argun, B?y?kel?inin buna ra?men D??i?leri Bakanl????na Bagap???n T?rkiye ziyaretini iptal etti?ini bildirdi?ini iddia etti. D??i?leri Bakanl????na resmi bir yaz? yazarak Bagap???n T?rkiye ziyaretinin iptal edilme nedenini sordu?unu ifade eden Argun, ?Benim yaz?mdan sonra ?nal Bey beni arad?. D??i?leri Bakan? Babacan??n, Bagap??a telefon ederek kendilerinin en yak?n s?rede Abhazya?ya resmi bir ziyarette bulunacaklar?n? ve Bagap??? T?rkiye?ye davet edeceklerini s?yledi?ini belirtti. Bagap? ise d?n bana telefon ederek T?rkiye gezisini yurtta?lar?n?n iyili?i i?in iptal edece?ini s?yledi? diye konu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net