Be?ar Esad TBMM?de

Suriye Devlet Ba?kan? Be?ar Esad, TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan?? ziyaret etti. Toptan, Esad??, TBMM?ye geli?inde kap?da kar??lad?. Be?ar Esad ile Divan Salonu?nda gazetecilere g?r?nt? veren Toptan, g?r??menin ard?ndan,...


Suriye Devlet Ba?kan? Be?ar Esad, TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan?? ziyaret etti. Toptan, Esad??, TBMM?ye geli?inde kap?da kar??lad?. Be?ar Esad ile Divan Salonu?nda gazetecilere g?r?nt? veren Toptan, g?r??menin ard?ndan, T?rkiye?nin temel uluslararas? yakla??mlar?n?n Suriye taraf?ndan payla??ld???n? belirtti.
??zellikle kom?umuz Irak??n toprak b?t?nl??? ve PKK ter?r? konusunda T?rkiye?nin b?t?n kayg?lar?n?n Suriye taraf?ndan payla??ld???n? bir kez daha g?rmekten b?y?k mutluluk duyduk? diyen Toptan, ?Say?n Esad d?neminde T?rkiye ile Suriye ili?kileri daha ileriye g?t?r?lecektir. T?rkiye ve Suriye?nin ortak uluslararas? sorunlar?n? beraber ele almas? sadece iki ?lkeye de?il, b?lge ve d?nya bar???na hizmet edecektir? diye konu?tu.
??birli?i zapt? imzaland?
T?rkiye ile Suriye aras?nda imzalanan i?birli?i mutabakat zapt? ise son y?llarda ?nemli ?l??de ivme kazanan ikili ili?kilerin daha da ileri g?t?r?lmesini hedefliyor. Suriye D??i?leri Bakan? Velid Muallim ile D??i?leri Bakan? ve Ba?m?zakereci Ali Babacan aras?nda imzalanan mutabakat zapt?, siyasi, g?venlik, ekonomi, enerji ve su konular?nda i?birli?ini kaps?yor.
Buna g?re, siyasi ve g?venlik alan?nda taraflar, iki ?lkeyi yak?ndan ilgilendiren b?lgesel konularda isti?are ve i?birli?i yapacak. Taraflar ayr?ca, iki ?lke aras?nda ter?rle m?cadele alan?ndaki mevcut i?birli?ini art?rarak devam ettirecek.
Ekonomik alanda ise ocakta y?r?rl??e giren Serbest Ticaret Anla?mas??ndan istifadeyle ticaretin art?r?lmas?na y?nelik gayretlere ivme kazand?r?lacak. T?rk firmalar?n?n Suriye?de, Suriye firmalar?n?n da T?rkiye?de daha fazla yat?r?m yapmalar? te?vik edilecek, kar??la??lan sorunlar giderilecek.
Enerji ve su alan?nda, Arap Do?al Gaz Boru Hatt? Projesi ?al??malar?n?n sonu?land?r?lmas? ve Homs-Kilis b?l?m?n?n tamamlanmas? ama?lan?yor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net