Referandum pazar g?n? yap?lacak

Y?ksek Se?im Kurulu?nun bir oy farkla ald??? karar uyar?nca, referandumun pazar g?n? yap?lmas? kesinle?ti. T?rkiye?de pazar g?n? 5?inci halk oylamas? yap?lacak.


Y?ksek Se?im Kurulu?nun bir oy farkla ald??? karar uyar?nca, referandumun pazar g?n? yap?lmas? kesinle?ti. T?rkiye?de pazar g?n? 5?inci halk oylamas? yap?lacak. YSK Ba?kan? Muammer Ayd?n, oy kullanmayanlara yasada 12.5 YKR olarak belirtilen cezan?n g?ncelle?tirildi?ini ve 17 YTL olarak belirlendi?ini a??klad?. Se?men bilgi ka??d? alamayanlar, vatanda?l?k kimlik numaras? ve kimlik kart?yla oy kullanmaya gidebilecek. Se?menler nerede oy kullanaca??n? www.ysk.gov.tr adresinden ??renebiliyor.
Se?men listelerini g?ncelleyen YSK, milletvekili genel se?iminde 42 milyon 533 bin 41 olan se?men say?s?n?, 96 bin 692 ki?i art??la 42 milyon 629 bin 733 olarak belirledi.
YSK, halk oylamas? i?in 103 milyon YTL?lik harcama ??kard?. ?u ana kadar haz?rl?klar i?in bu paran?n 30-40 milyon YTL?sini harcayan YSK, bundan sonraki ?al??malarda ve sand?k kurullar? g?revlilerine verilecek ?cretler i?in kalan paray? harcayacak.
Halk oylamas?yla ilgili g?mr?k kap?lar?nda oy verme i?lemi, 11 Eyl?l 2007 Sal? g?n? ba?lad?. Kap?kule ve ?psala karayolu g?mr?k kap?lar?; Antalya, ?zmir Adnan Menderes, Ankara Esenbo?a, ?stanbul Atat?rk ve Sabiha G?k?en, Kayseri Erkilet ve Adana ?akirpa?a havalimanlar?ndaki oy verme, halk oylamas?n?n yap?laca?? 21 Ekim 2007 Pazar g?n? saat 17.00?de sona erecek.
20 bin oy kullan?ld?
YSK?n?n karar?na ra?men, referanduma sunulacak paketin ?nceki g?n de?i?mesi nedeniyle, bu referandumda iki metnin oylanmas?n?n yaratt??? tart??ma ise bitmedi.
G?mr?k kap?lar?nda yakla??k 20 bin se?men oy kulland? ve bu se?menler anayasa de?i?ikli?i paketinin 6. maddesi i?inde yer alan, ?se?im kanunlar?nda yap?lacak de?i?ikliklerin 11. cumhurba?kan? se?iminde uygulanmas?na imkan tan?yan? ge?ici 18. maddesi ve ?cumhurba?kan? se?imine ili?kin getirilen yeni d?zenlemelerin 11. Cumhurba?kan? se?iminde de uygulanmas?n?? ?ng?ren ge?ici 19. maddesine de oy verdiler.
Ancak, ?nceki g?n TBMM bu iki maddeyi kald?rd?, Cumhurba?kan??n?n da onay?yla de?i?iklik y?r?rl??e girdi.
YSK, 5?e kar?? 6 oyla, g?mr?klerde kullan?lan oylar?n, genel oylar aras?nda ihmal edilebilir oranda kalmas? nedeniyle, referandumun ertelenmesine gerek olmad??? g?r???ne vard?. (HABER MERKEZ?)

Oya sunulacak d?zenlemeler

Pazar g?n? ?evet? ya da ?hay?r? oyu verilecek anayasa de?i?iklik paketi, ?u d?zenlemeleri i?eriyor:
  • Genel se?imler 4 y?lda bir yap?lacak.
  • TBMM t?m kararlar?nda, ?ye tamsay?s?n?n en az ??te biri (184) ile toplanacak. Anayasa?da ba?kaca bir h?k?m yoksa, toplant?ya kat?lanlar?n salt ?o?unlu?uyla karar verecek. Ancak karar yeter say?s?, hi?bir ?ekilde ?ye tamsay?s?n?n d?rtte birinin bir fazlas?ndan (138) az olamayacak.
  • Cumhurba?kan?; 40 ya??n? doldurmu?, y?ksek??renim g?rm??, TBMM ?yeleri veya bu niteliklere ve milletvekili se?ilme yeterlili?ine sahip T?rk vatanda?lar? aras?ndan, halk taraf?ndan se?ilecek.
  • Cumhurba?kan?n?n g?rev s?resi 5 y?la indirilecek; bir kimse, en fazla iki defa (5+5) cumhurba?kan? se?ilebilecek.
  • Cumhurba?kanl???na, TBMM ?yeleri i?inden veya Meclis d???ndan aday g?sterilebilmesi, 20 milletvekilinin yaz?l? teklifiyle m?mk?n olacak. Ayr?ca, en son yap?lan milletvekili genel se?iminde ald?klar? ge?erli oylar?n toplam? y?zde 10?u a?an partiler de ortak cumhurba?kan? aday? g?sterebilecek. Cumhurba?kan? g?reve ba?lay?ncaya kadar, g?rev s?resi dolan cumhurba?kan?n?n g?revi devam edecek.
  • Anayasa?n?n, ?se?im kanunlar?nda yap?lacak de?i?ikliklerin, y?r?rl??e girdikleri tarihten itibaren 1 y?l i?inde uygulanamayaca??na? ili?kin maddesi, cumhurba?kan? se?iminde dikkate al?nmayacak.
    www.evrensel.net