DURUM

 • Irak tezkeresi Meclis?te rekor oyla kabul edildi. Muhalefet partileri -CHP ve MHP- h?k?metin ??kar?lan tezkereyi cebinde tutmamas?n?, kullanmas?n? istiyorlar ve bunun i?in bast?r?yorlar.


  Irak tezkeresi Meclis?te rekor oyla kabul edildi. Muhalefet partileri -CHP ve MHP- h?k?metin ??kar?lan tezkereyi cebinde tutmamas?n?, kullanmas?n? istiyorlar ve bunun i?in bast?r?yorlar. CHP Barzani?ye de haddinin bildirilmesi gerekti?ini ileri s?rerken, MHP de benzer ?talepleri? dile getiriyor. H?k?met bir taraftan at?p tutarken, di?er taraftan i?lerin kendi kontrol?nde kalmas? i?in a??rdan alma e?ilimi g?steriyor. Tezkere diye bast?ran Genelkurmay ise ?Hele bir g?relim? derken, i?teki operasyonlar? yo?unla?t?r?yor.
  Tezkere i?in Meclis?te yap?lan g?r??meler s?ras?nda CHP Milletvekili, bir zamanlar Washington?da da b?y?kel?ilik yapm?? olan ??kr? Elekda? dikkat ?ekici, dikkat ?ekici oldu?u kadar?yla da gerici bir konu?ma yapt?. Elekda?, b?y?k devletlerin bu arada ?zellikle ABD?nin Ortado?u?daki planlar?ndan s?z ediyor ve Kuzey Irak?ta bir K?rt devleti kurulmak istendi?ine, as?l sorunun da bu oldu?una dikkat ?ekiyor. Elekda??a g?re ABD, Irak?tan ?ekilmek zorunda kalsa bile kuzeyinde kal?c? olacak ve buray? ama?lar? i?in kullanacakt?r. Elekda??a g?re bu nedenle tezkere, bu geli?meyi engellemek i?in de -bunu ?Barzani?nin cesaretini k?rmak olarak? dile getiriyor- kullan?lmal?d?r.
  Elekda??a g?re Irak K?rtlerine destek sadece ABD?den de?il, T?rkiye?nin dost bildi?i di?er ?lkelerden de gelmektedir ve ?as?l tehlike de? budur. ?yle ki ona g?re bu ?tehdit? ?So?uk Sava? d?neminde maruz kald???m?z tehditten daha ?nemli ve daha tehlikelidir?. Demek ki a??k?a ifade etti?i gibi Elekda?, Kuzey Irak?ta bir K?rt devleti kurulmas?n?, So?uk Sava??ta kar??la??lan tehditten daha b?y?k bir tehdit olarak g?rmektedir. Ancak bu g?r???n Elekda? ile s?n?rl? kalmad???n?, egemen s?n?f temsilcilerinin epeyce bir kesimi taraf?ndan payla??ld???n? rahatl?kla s?yleyebiliriz.
  ?nce vurgulamak gerekir ki, her ulusun ve halk?n oldu?u gibi Kuzey Irak?ta -Irak K?rdistan?- ya?ayan K?rtlerin de kendi kaderlerini ?zg?rce tayin etme ve ayr? devlet kurma haklar? bulunmaktad?r. Irak K?rtleri ?zg?rce ya?amak i?in sadece Irak??n i?galinden sonra de?il, uzun y?llar ?ncesine giden, her seferinde kanla ve katliamlarla bast?r?lan bir m?cadele y?r?tt?ler. Bu m?cadelenin belki de en b?y?k talihsizli?i, baba Barzani?nin de yana?t??? ABD ve di?er baz? b?y?k devletlere g?venilmesiydi. Bu durum uluslar?n ?zg?rl??? diye bir sorunu olmayan, sadece ??karlar?n? ger?ekle?tirme pe?inde olan emperyalist ?lkelerce s?k?a kullan?ld? ve Irak K?rtleri pek ?ok kez en gerici sald?r?larla kar?? kar??ya b?rak?ld?.
  Ama burada herhalde en son ele?tirilmesi gereken Irak K?rtleridir. ?zg?rl?k i?in yan?p tutu?an, bunu elde etmek i?in m?cadeleye at?lan bir halk, k?leli?i reddetti?i i?in neden ele?tirilsin? Onlara dost?a s?ylenebilecek olan tek ?ey; ?Emperyalist ?lkelere dikkat edin, ba??ml?l?k ili?kilerine girmeyin?den ba?ka ne olabilir ki? Bundan ?tesi b?t?n?yle Irak K?rtlerini ilgilendirir. Irak K?rtlerinin kom?u ?lkelerle dost?a ge?inmeleri i?inse, ?ncelikle bu ?lkelerin Irak K?rtlerine dost?a yakla?malar?, onlar ?zerinde gerici hesaplar yapmamalar?, onlara g?ven vermeleri gerekir. Ancak ne ?ranl?, ne T?rkiyeli, ne de Suriyeli devlet y?neticileri, Irakl? K?rtlere dost?a ve karde??e ya?ama, onlar?n kendi kaderlerini ?zg?rce tayin etmeleri konusunda tek bir g?vence vermi? de?illerdir.
  O zaman Irak K?rtleri ne yapacaklard?r? Her taraftan tehdit edilen bir halk?n, e?er uluslararas? konjonkt?r onlara bu durumdan yararlanma imkan? sunuyorsa, bu imkandan yararlanmaya ?al??mas?ndan daha do?al ne olabilir? Bundan yararlan?rken esnek ve ileriyi g?ren ad?mlar atmalar? ise b?t?n?yle onlar? ve y?neticilerini ilgilendiren bir durumdur. Ne i?birlik?i egemen s?n?flar?n ne de ba?ka d?? g??lerin buna m?dahale etmeye haklar? vard?r. T?rkiye?yi y?neten egemen s?n?flar?n ABD ile ge?mi? on y?llara dayanan ?dostlu?u? ne kadar ?do?ru ve me?ru? ise Barzani ve Talabani?ninki de o kadar me?ru ve do?rudur. Bu a??dan o cephenin s?yleyecek bir tek ?eyi yoktur. Ayr?ca ?u ger?ek de ortadad?r: Bug?n i?birlik?i egemen s?n?flar bir taraftan ??lkenin b?l?nmesi? korkusunu yayarken, di?er taraftan Irak?ta ABD?ye mezhep sava?lar?n? k??k?rtma ve Irak?? b?lme planlar? i?in fiilen destek vermektedirler. Do?rusu epeyce trajikomik bir durum!
  Ya?anmakta olan ger?eklerin bir y?z? b?yle. Ama di?er y?zde bizim T?rk ve K?rt halk?n?n, b?lgenin di?er halklar?n?n karde?li?i ve ortak ??kar? i?in, T?rkiye?nin ve b?lgenin y?netici egemen s?n?flar?na ve i?birlik?i ?evrelere s?yleyecek ba?ka ?eylerimiz bulunuyor. ?lk s?yleyece?imiz de emperyalizmle ve b?lgeye d??ar?dan b?y?k devletlerin yapt??? m?dahalelerle i?birli?i yapmay?n, b?lge halk?n?n dost?a, birbirlerinin halklar?na sayg? g?stererek karde??e ya?amas?na engel olmay?n, ?ABD bir g?n gidecek, ba? ba?a kalaca??z, o zaman sana g?steririm? tehditlerini b?rak?n, ABD?yi g?nderelim, bar?? i?inde karde??e ve birbirimizin haklar?na sayg? g?stererek ya?ayal?m tutumuna yol verin. Siz emperyalizmin oyunca?? olan bu tutumda ?srar ederseniz, oyuncakla oynayan ?ok olur. Zaten siz yol vermeseniz de -bu zaten do?an?za ayk?r?- b?lge halklar? zorunlu olarak ?yle bir yola giriyorlar ve bunu da er ya da ge? ger?ekle?tirecekler.
  Ahmet Ya?aro?lu
  www.evrensel.net