Bakanl?ktan Kazda?lar??na inceleme

Kazda?lar??nda 11 firman?n, 37 ayr? noktada alt?n madeni bulmak i?in y?r?tt??? sondaj ?al??malar?na, y?re halk?, ?evreciler ve ?e?itli kitle ?rg?tlerinin tepkileri s?r?yor.


Kazda?lar??nda 11 firman?n, 37 ayr? noktada alt?n madeni bulmak i?in y?r?tt??? sondaj ?al??malar?na, y?re halk?, ?evreciler ve ?e?itli kitle ?rg?tlerinin tepkileri s?r?yor. Tepkiler ?zerine ?evre ve Orman Bakanl??? g?revlileri, alt?n madeni arama ve sondaj ?al??malar?n?n yap?ld??? Kazda?lar??nda inceleme ba?latt?.
?anakkale?nin Ayvac?k il?esine ba?l? K???kkuyu beldesindeki Bah?edere k?y?nde, alt?n madeni i?in sondaj ?al??malar? 10 A?ustos?ta ba?lad?. Bir s?re sonra, ba?ta y?re halk? olmak ?zere ?evreciler ve do?a severler, maden arama ?al??malar?yla ?evrenin katledildi?ini iddia ederek tepki g?stermeye ba?lad?lar.
Seslerini duyurmak amac?yla ?Kazda?lar??n? Koruma Giri?imi? grubunu kuran ?evreciler, maden arama ruhsat? alan firmalara, ?i?letme ruhsat? verilmemesi? i?in ba?latt?klar? imza kampanyas?n? s?rd?r?yorlar.
Ayr?ca ?evrecilerin ?zerlerine ?Maden yasas?na hay?r?, ??ekin ellerinizi Kazda?lar??ndan?, ?Kazda?lar??n?n alt?n? zeytindir, alt?n? oyma? yazd?klar?; il, il?e ve beldelere ast?klar? afi?ler dikkat ?ekiyor.
Fatma Kayas? mevkisinde, bir s?re ?nce y?r?t?len sondaj ?al??malar? s?ras?nda yakla??k 600 ?am ve k?knar a?ac?n?n kesildi?ini belirten ?evreciler, Bah?edere k?y?nde, sondaj ?al??malar? ba?lad???ndan beri sular?n bulan?k akt???n? dile getiriyorlar.
Maden arama ruhsat? alan ?irketlerin, i?letme ruhsat? almas? halinde Edremit K?rfezi?nde zeytincili?in ve turizmin b?y?k zarar g?rece?ini s?yleyen ?evreciler, bu nedenle Kazda?lar??n? hukuki yollardan koruma ?abalar?n? s?rd?r?yorlar. Ba?latt?klar? imza kampanyas?nda 1800 ki?iye ula?an ?evreciler, bu imzalar? TBMM?ye sunmaya haz?rlan?yorlar.
?te yandan ?evre ve Orman Bakanl??? g?revlileri, alt?n madeni arama ve sondaj ?al??malar?n?n yap?ld??? Kazda?lar??nda inceleme ba?latt?.
Son g?nlerde alt?n madeni arama ve sondaj ?al??malar?yla g?ndeme gelen Kazda?lar??nda incelemelerde bulunmak ?zere b?lgeye gelen bakanl?k g?revlileri, ?an il?esinin S???talan k?y? A??da?? mevkisinde, Bayrami? il?esinin Muratlar k?y?nde, Ayvac?k il?esinin K???kkuyu beldesi Bah?edere k?y? Fatma Kayas? mevkisinde inceleme yapt?lar. G?revliler, alt?n madeni arama ve sondaj ?al??malar?n?n yap?ld??? yerleri gezerek rapor tuttular. Bakanl?k g?revlilerinin b?lgede yapt??? incelemeler, kameraya kaydedildi.
Bakanl?k g?revlilerinin Fatma Kayas? mevkisinde inceleme yapt???n? ??renen Bah?edere K?y? Muhtar? Ahmet Ergin ve y?re halk?, ?al??malar? izleyerek Kazda?lar??nda y?r?t?len maden arama ve sondaj ?al??malar?yla ilgili endi?elerini dile getirdiler.
Herkes kar?? ??kmal?
Bah?edere K?y? Muhtar? Ahmet Ergin yapt??? a??klamada, Kazda?lar??ndaki ?al??malar?n devam etmesi halinde b?lgenin b?y?k zarar g?rece?ini, yetkililerden bu konuda gerekenin yap?lmas?n? istediklerini belirtti.
SODEV Genel Sekreteri Mehmet T?m d?n yapt??? yaz?l? a??klamada, Kazda?lar??nda as?rl?k a?a?lar?n katledildi?ini belirterek alt?n arama ?al??malar?n?n t?m do?aya zarar verece?ine dikkat ?ekti. Kazda?lar??n?n do?an?n ?l?m kal?m sava?? verdi?ini ifade eden T?m, alt?n arama ?al??malar?nda insanlar?n zehirle y?z y?ze gelece?ini dile getirdi. T?m, herkesi alt?n arama ?al??malar?na kar?? durmaya ?a??rd?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net