K?resel ?s?nma Konya?da masaya yat?r?l?yor

Konya B?y?k?ehir Belediyesi?nin d?zenledi?i, 7 ana ba?l?kta 13 oturumda ve 119 bilim adam?n?n iklim de?i?ikli?ini tart??aca?? Uluslararas? K?resel ?klim De?i?ikli?i ve ?evresel Etkileri Konferans?, ba?lad?.


Konya B?y?k?ehir Belediyesi?nin d?zenledi?i, 7 ana ba?l?kta 13 oturumda ve 119 bilim adam?n?n iklim de?i?ikli?ini tart??aca?? Uluslararas? K?resel ?klim De?i?ikli?i ve ?evresel Etkileri Konferans?, ba?lad?.
Konya Su ve Kanalizasyon ?daresi (KOSK?) Genel M?d?r? Ahmet Sorgun, konferans?n a??l???nda yapt??? konu?mada, iklim de?i?ikli?inin, do?al dengenin bozulmas?n?n bir par?as? oldu?unu s?yledi. Sorgun, ?K?resel iklim de?i?ikli?ine kar?? at?lan her ad?m, k?sa s?re i?inde sonu? veriyor. Konya, k?resel iklim de?i?ikli?inden ilk ?nce etkilenecek yerler aras?nda g?steriliyor. Biz 3 y?ld?r su tasarrufu konusunda bas?nda yo?un ?ekilde uyar?lar yapt?k? diye konu?tu.
TEMA Vakf? Kurucu M?tevelli Heyeti Ba?kan? Hayrettin Karaca da konferans?n ?ok ?nemli oldu?unu, ancak kurakl?k ve k?resel ?s?nmayla ilgili gereken ad?mlar? atacak karar mercilerinde bulunanlar?n bu toplant?da yer almad???n? belirtti. ?Burada olaya sahip ??kacak birileri var m??? diye soran Karaca, t?m h?k?metlerin T?rkiye?nin do?as?na, ormanlar?na, topraklar?na hizmet ederek de?il, t?keterek, iktidar olmay? tercih ettiklerini, bunu da ba?ard?klar?n? s?yledi.
Do?al Hayat? Koruma Vakf? (WWF) T?rkiye Genel M?d?r? Filiz Demirayak ise su k?tl???na y?nelik kitlesel g?? hareketleri ya?anmas?n?n beklendi?ini, k?resel ?s?nma ma?duru m?ltecilerin ortaya ??kaca??n? s?yledi.
K?resel ?s?nman?n y?zy?l?n en ?nemli sorunu oldu?unu, sadece bir ?evre sorunu olmad???n? belirten Demirayak, ?K?resel ?s?nma, sosyal ve ekonomik boyutlar? olan, bu y?zy?lda kar??la?aca??m?z en ?nemli tehdit olarak alg?lanmal?d?r? dedi.
Su Vakf? Y?netim Kurulu ?yesi Selami O?uz ve Sel?uk ?niversitesi Rekt?r? Prof. Dr. S?leyman Okudan??n yapt??? k?sa konu?malar?n ard?ndan k?rs?ye gelen Konya B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Tahir Aky?rek, ya?anan sorunlar ?zerine Konya?da b?yle bir toplant?y? yapmaya karar verdiklerini bildirdi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net