8 y?ld?r onar?lmay? bekliyorlar

Sakarya?da, depremin ?zerinden 8 y?l ge?mesine kar??n h?l? onar?lmay? bekleyen 3 bin 92 orta hasarl? ev ve i?yeri bulunuyor.
Sakarya Valisi H?seyin Atak ba?kanl???nda d?zenlenen toplant?da, ...


Sakarya?da, depremin ?zerinden 8 y?l ge?mesine kar??n h?l? onar?lmay? bekleyen 3 bin 92 orta hasarl? ev ve i?yeri bulunuyor.
Sakarya Valisi H?seyin Atak ba?kanl???nda d?zenlenen toplant?da, bug?ne kadar onar?lmay? bekleyen orta hasarl? binalarla ilgili haz?rlanan rapor de?erlendirildi. Raporda, Marmara depreminde 19 bin 843 ev ve i?yerinin orta hasarl? oldu?unun tespit edildi?i, ge?en s?re i?inde bunlardan 16 bin 751?inin onar?ld??? kaydedildi. Depremde 25 bin 543 evin a??r hasar g?rd??? bildirilen raporda, 25 bin 437 evin y?k?ld???, 106 evin de y?k?m?na devam edildi?i belirtildi. 2007 y?l?nda evini yapana, yard?m kredisi ve orta hasarl? yap?lar i?in 1 milyon 100 bin YTL ?denek geldi?inin ifade edildi?i raporda, ??yle denildi: ?Orta hasarl? olan 3 bin 92 daire ve i? yeri hen?z onar?lmam?? durumda. Orta hasarl? yap?lar kanunen 1 y?l i?inde onar?lmas? gerekirken, bu s?re Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl????nca her y?l uzat?ld?.? Bakanl???n, orta hasarl? binalar?n onar?lmas? i?in s?reyi 31 Aral?k 2007 tarihine kadar son kez uzatt??? bildirilen raporda ?unlar kaydedildi: ?Halen 545 bin YTL ?denek olmas?na ra?men, onar?m yap?lamad???ndan bu kredi kullan?lamamakta.? Orta hasarl? binalar?n neden onar?lmad???na ili?kin rapor haz?rlanaca?? da dile getirildi. (Sakarya/EVRENSEL)
www.evrensel.net