K?z?l?rmak hastal??a davetiye ??karacak

TMMOB ?n?aat, Kimya, ?evre M?hendisleri odalar? ile Ankara Tabip Odas? taraf?ndan, K?z?l?rmak suyuyla ilgili ?n?aat M?hendisleri Odas? Lokali?nde bas?n toplant?s? d?zenlendi.


TMMOB ?n?aat, Kimya, ?evre M?hendisleri odalar? ile Ankara Tabip Odas? taraf?ndan, K?z?l?rmak suyuyla ilgili ?n?aat M?hendisleri Odas? Lokali?nde bas?n toplant?s? d?zenlendi. Uzmanlar, K?z?l?rmak suyunun Ankaral?lar?n sa?l???n? s?k?nt?ya sokaca??n? dile getirdi.
TMMOB ?n?aat M?hendisleri Y?netim Kurulu Sekreter ?yesi Ahmet G?ksoy burada yapt??? a??klamada, toplant?ya kat?lan odalar?n temsilcilerinin yer ald??? bir heyet taraf?ndan K?z?l?rmak ve Kesikk?pr? Baraj??ndan su numuneleri al?narak ODT? ?evre M?hendisli?i B?l?m??ne inceletildi?ini belirtti. ?nceleme sonucunda haz?rlanan rapora g?re, ?s?lfat, sodyum ve klor?r miktar?n?n D?nya Sa?l?k ?rg?t? ve Sa?l?k Bakanl????n?n s?n?rlar?n?n ?zerinde oldu?unu? bildiren G?ksoy, K?z?l?rmak suyundaki insan sa?l???n? tehdit edecek kadar y?ksek s?lfat, sodyum ve klor?r?n ?vedik Ar?tma Tesisleri?nde kullan?lan teknolojiyle de a?a?? ?ekilemeyece?ini ve zararl? maddelerin ar?t?lamayaca??n? s?yledi.
?Ankara B?y?k?ehir Belediyesi yetkililerinin aksini s?ylemesine kar??n Ankaral?lar?n hem sa?l?k a??s?ndan, hem de ekonomik a??dan gelecekte s?k?nt?l? g?nler ya?ayaca??n?? dile getiren G?ksoy, ?Ya?ad???m?z su sorunu bir kez daha a???a ??kard? ki Ankara k?t? y?netilmektedir. Belediye y?netimi ?ng?r?den yoksundur. Belediye alt ve ?stge?itler d???nda ihtiyac? kar??layacak yat?r?m yapmamaktad?r. Kentsel kaynaklar altyap?ya de?il, vitrine d?n?k yat?r?mlar i?in harcanm??t?r. Ankara?da ortaya ??kan su sorununun nedeni kurakl?k de?ildir. Su politikas? olmayan ve su yat?r?mlar?n? yapmayan belediyedir. Ankara?da su s?k?nt?s?n?n ya?anmas? sonucunda ortaya ??kan pH de?i?imleri, biyolojik ve kimyasal kirlilik sorunlar?, ola?an?st? hal anlay??? ?er?evesinde ele al?nmal?d?r? ?eklinde konu?tu. G?ksoy, K?z?l?rmak suyunun sa?l?k konusunda ciddi s?k?nt?lar yarataca??n? dile getirdi.
Bir?ok hastal??a neden olacak
Ankara Tabip Odas? Ba?kan? ?nder Okay ?s?lfat, klor?r ve sodyum de?erlerindeki y?ksekli?in, hamileler ve bebekler ba?ta olmak ?zere t?m ya? gruplar?nda ileri derecede sindirim sistemi sorunlar?na, g?zlerde ve solunum yollar?nda tahri?e, sindirim sisteminde atipik yak?nmalara, kans?zl??a, ?ocuklarda sinir sistemi bozukluklar?na, hipertansiyon ve koroner kalp hastal?klar?na neden olabilece?ini? s?yledi.
www.evrensel.net