G?NCEL

 • S?n?r ?tesi askeri operasyon i?in h?k?mete yetki veren tezkere, TBMM?den b?y?k bir oy deste?i ile ge?ti.
  B?ylece, Meclis ?yelerinin siyasi basiretini de ??rendik.


  S?n?r ?tesi askeri operasyon i?in h?k?mete yetki veren tezkere, TBMM?den b?y?k bir oy deste?i ile ge?ti.
  B?ylece, Meclis ?yelerinin siyasi basiretini de ??rendik. Tezkerenin ge?mesinden daha ?ok, b?yle bir Meclis taraf?ndan ?lkenin y?netiliyor olmas? hepimizi kayg?land?rmal?.
  Tezkereye oy verenlerin bir k?sm? muhtemelen kendini ?Nas?l olsa s?n?r ?tesi b?y?k bir askeri harekat olmayacak? diye avutuyor olabilir. Ama bar?? fikrinin Meclis?te bu kadar az insan taraf?ndan savunuluyor olmas?, di?er bir kayg? unsurudur.
  AKP H?k?meti?ni savunmaya devam eden ?evreler, ?Tezkere ge?ti ama bu, Kuzey Irak?a girece?iz, b?y?k bir askeri harekat yapaca??z anlam?na gelmiyor. Belki birka? nokta operasyonu, bombalama ve helikopterle k???k operasyonlar olabilir. Tezkerenin as?l ?nemi, kararl?l???m?z?n g?sterilmesi ve cayd?r?c? rol?? gibi savlarla, bar?? yanl?lar?n? teskin etmeye ?al???yor. Bu s?zler, kula?a ho? geliyor. Fakat b?t?n b?y?k, kapsaml? silahl? ?at??malar, sava?lar da b?yle k???k harekatlar, birka? bombalama vs. ile ba?l?yor. ?nemli olan, b?lgenin ciddi bir sava? i?in uygun duruma getirilmi? olmas?.
  Vapurlarda, otob?slerde, kahvelerde insanlar sava?tan s?z etmeye ba?lad?. Kimileri mahallelerindeki K?rtleri kovalamay? konu?uyor a??k a??k otob?slerde.
  Y?kseltilen milliyet?ilik ve ?ovenizmin ne gibi felaketlere yol a?aca??n? ?imdiden bilemeyiz. Fakat, tarihteki ?rneklerden tahminlerde bulunabiliriz.
  Irk?? ve milliyet?i s?ylemden vazge?ip, halklar?n karde?li?ine vurgu, bir siyasal genel af, K?rt dili ve k?lt?r? ?zerindeki bask?lar?n son bulmas? ve baz? demokratik ad?mlarla, sorunun ??z?m?nde ?nemli ad?mlar at?labilecek ve ?at??ma ortam?na son verilebilecekken; bir i? sava? ve b?lgesel sava? batakl???na do?ru h?zla ilerleme politikas?ndan egemen g??ler vazge?miyor.
  Demokrasi ve bar?? g??leri bu ??lg?nca gidi?ata dur diyemezse, ?lkemizi zor g?nler bekliyor. Sonumuz hay?rl? olsun!
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net