Irk?? slogan okulun resmi sitesinde

Ya sev ya terk et? slogan? ?imdi de bir lisenin resmi internet sitesine girdi. Gaziantep?te ?ahinbey ?nci Konuko?lu Lisesi?nin resmi web sayfas?nda yer alan sloganla ilgili okul m?d?r yard?mc?s?n?n g?r??lerine ba?vurmam?z?n ard?ndan,...


Ya sev ya terk et? slogan? ?imdi de bir lisenin resmi internet sitesine girdi. Gaziantep?te ?ahinbey ?nci Konuko?lu Lisesi?nin resmi web sayfas?nda yer alan sloganla ilgili okul m?d?r yard?mc?s?n?n g?r??lerine ba?vurmam?z?n ard?ndan, site ?temizlendi?. E?itim Sen Gaziantep ?ube Ba?kan? Mehmet Bozgeyik, okullarda ?rk?? ve milliyet?i ?rg?tlenmenin oldu?unu defalarca dile getirdiklerini s?yleyerek, ?Bu bug?n ?nci Konuko?lu Lisesi?nde somut olarak ortaya ??km??t?r? dedi.
?Biz de?il hackerlar yapm??t?r!?
Konuyla ilgili g?r??lerini ald???m?z ?nci Konuko?lu Lisesi M?d?r Yard?mc?s? Celal Aslan, bu slogan?n okulun resmi sitesinde de?il ??rencilerin kurdu?u sitede yer alabilece?ini iddia etti. Daha sonra siteyi kontrol eden Aslan, ?Evet bu site bizim resmi sitemiz. Bu slogan? b?y?k ihtimalle hackerlar yapm??t?r. Biz siteyi ?ok kullanm?yoruz, sizin hat?rlatt???n?z iyi oldu. Siteyi haz?rlayan firmaya durumu bildirece?im. Birka? saat i?inde bu ibare kalkacak? diye konu?tu.
Slogan k?sa s?re i?inde siteden kald?r?ld?.
Gerici kadrola?man?n sonucu
Liselerde son birka? y?ld?r ?lk?c? ?rg?tlenmenin artt???n?, bunun da okullarda m?d?rler, m?d?r yard?mc?lar? eliyle yap?ld???n? ifade eden E?itim Sen Gaziantep ?ube Ba?kan? Mehmet Bozgeyik, ?Her s?n?fa reis se?iliyor. Bunlar?n eliyle di?er ??renciler ?zerinde bask? olu?turuluyor. Bu ?rg?tlenmelere ili?kin duyumlar bize geliyordu. Biz, Milli E?itim M?d?rl????ne bu t?r durumlar?n okullarda ?iddetin ?n?n? a?aca??na dair ikazlarda bulunduk, ancak herhangi bir ad?m at?lmad?? dedi.
Gaziantep?te Gaziantep Lisesi, Cumhuriyet Lisesi ve ?nci Konuko?lu gibi birka? lisede daha bu tip ?rg?tlenmelerin oldu?unu ?nceden belirttiklerini s?yleyen Bozgeyik, ??nci Konuko?lu Lisesi?nde bu a??k?a ortaya ??km??t?r art?k. Okul idaresinin izni olamadan, ?ifre olmadan birilerinin bu slogan? okulun resmi web sayfas?na koymas? m?mk?n de?ildir. Bu konuda tedbirlerin al?nmas? gerekiyor. Bug?n sokaktaki ?rk??, milliyet?i, ?oven anlay?? okullara ta??nmak isteniyor? diye konu?tu. Gaziantep?te son 4-5 y?lda ?rk??, milliyet?i ve gerici anlay??ta olan 300-350 m?d?r, m?d?r yard?mc?s? atamas?n?n yap?ld???n? hat?rlatan Bozgeyik, ?Bunlar?n hem ocaklarla hem de bu anlay??a yak?n siyasi partilerle ili?kileri var. ??rencilerle toplant? yap?l?p dergiler da??t?l?yor. Bu konuda acilen tedbirler al?nmas? gerekiyor? dedi. (Gaziantep/EVRENSEL)
Vural Nasuhbeyo?lu
www.evrensel.net