??iddetin nedenleri sorgulanmal??

E?itim Sen?in yapt??? ara?t?rmaya g?re 17 Eyl?l-17 Ekim tarihleri aras?nda yaz?l? bas?na, okullarda meydana gelen 23 ?iddet olay? yans?d?.
E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, ara?t?rma sonu?lar?na ili?kin ...


E?itim Sen?in yapt??? ara?t?rmaya g?re 17 Eyl?l-17 Ekim tarihleri aras?nda yaz?l? bas?na, okullarda meydana gelen 23 ?iddet olay? yans?d?.
E?itim Sen Genel Ba?kan? Alaaddin Din?er, ara?t?rma sonu?lar?na ili?kin yapt??? yaz?l? a??klamada, 2007-2008 E?itim ??retim Y?l??n?n k?sa s?re ?nce ba?lam?? olmas?na ra?men ?ok say?da ?iddet olay? ya?and???n? kaydetti. Din?er?in yapt??? a??klamaya g?re son bir ay i?erisinde okullarda meydana gelen ?l?ml? ve yaralamal? 23 ?iddet olay? yaz?l? bas?na yans?d?. Bu olaylar aras?nda, ilk??retim okullar?nda ya?anan ??renciden ??renciye 4?? b??akla yaralama, 4?? darp ?eklinde 8 ?iddet olay? yer ald?.
Ara?t?rmaya g?re, ilk??retim okullar?nda ??renciden ??retmene 2 darp olay?, ??retmenden ??renciye 2 d?vme, okul bah?esinde servis ara?lar? ?of?rlerinin aras?nda ??kan kavgada bir ?l?m ve 1 yaralama meydana geldi. Ara?t?rmada, orta??retim kurumlar?nda ??renciler aras?nda ya?anan 6, ??retmenden ??renciye y?nelik ya?anan 3 olay?n yaz?l? bas?na yans?d??? kaydedildi.
?Bas?na yans?yandan fazla?
Alaaddin Din?er, okullarda ya?anan ?iddet olaylar?n?n yaz?l? bas?na yans?yanlarla s?n?rl? olmad???n? belirterek, ya?anan bu olaylar?n ?ocuk ve gen?lerin psikolojisini oldu?u kadar e?itim-??retim s?recinin sa?l?kl? i?lemesini de tehdit etti?ini ifade etti. Din?er, a??klamas?nda ?unlar? kaydetti: ?Okullarda ya?anan ?iddet olaylar?n?n her ge?en g?n b?y?mesi, acil ??z?m ?retilmedi?i s?rece olaylar?n artarak devam edece?inin i?aretini vermektedir. ?lk??retim okullar? ve liselerde artan ??renci kavgalar?, ??retmenlerin ??rencilere, ??rencilerin ??retmenlere y?nelik ?iddet uygulamas? gibi olaylar, art?k ola?an kar??lanmaya ba?lanm??t?r. ?iddetin ola?an bir olaym?? gibi kar??lanmas?, ?iddete kar?? m?cadeleyi olumsuz etkileyecektir.?
Son birka? ayda ya?anan ?iddet olaylar?n?n sonu?lar?n? tart??maktan ?ok nedenlerinin sorgulanmas? gerekti?ini s?yleyen Din?er, ?Toplumdaki gelir adaletsizli?inin ve yoksulla?ma oran?n?n artmas?, ?zellikle gen? i?sizlikteki art??, gelecek kayg?s? ve gen?ler aras?nda sisteme d?n?k g?venin a??nmas?, k?lt?rel yozla?ma ve yabanc?la?ma, kalabal?k s?n?flar, yaz?l? bas?n?n ve g?rsel medyan?n ?iddet unsurlar? i?eren programlar?ndaki art??, okullarda ?iddeti besleyen en ?nemli nedenlerdir? dedi. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net