G?NL?K

 • Lig ma?lar?ndan ?nce milli mar? s?yleyen tek ?lkeydik.
  Bunun bir yabanc? futbolcu i?in nas?l anla??lmaz oldu?unu d???nebiliyor musunuz?


  Lig ma?lar?ndan ?nce milli mar? s?yleyen tek ?lkeydik.
  Bunun bir yabanc? futbolcu i?in nas?l anla??lmaz oldu?unu d???nebiliyor musunuz?
  Adamlar normal ?artlarda kamp bile yapm?yor.
  Evden ??k?p ma?a geliyor.
  ??inde yenmek de yenilmek de oldu?unu biliyor?
  Yenilse bile ak?am e?lenmeye gidebiliyor!
  Ger?i bizimkiler de gidiyor da?
  Ortal?kta g?z?km?yor!
  Ama adam bak?yor, T?rkiye?de ma?a de?il sanki sava?a gidiliyor!
  Bir de buna ?zellikle milli ma?larda s?ylenen?
  ?Da? ba??n? duman alm??,
  G?m?? dere durmaz akar,
  Y?r?yelim arkada?lar?
  Mar?? ekleniyor.
  Sonra da ertesi g?n spor bas?n? feveran? bas?yor.
  ?Rakip oyuncular doksan dakika ko?tu.
  Bizimkiler y?r?d?!?
  Ne var bunda ?a??racak yani?
  ?Y?r?yelim arkada?lar? diye mar? s?ylendi?i yerde bizim ?ocuklar da ko?muyor y?r?yor!
  Ancak demek mar?lar da kesmedi, Fatih hocan?n ekibi, asker selam? vermeye ba?lad?!
  Bir tek eksiklik vard?:
  Futbolcular sahaya, ba?lar havada?
  G???sler ileride?
  Sert ad?mlarla
  Uygun ad?m mar? mar? ??ksayd?, tam olacakt?!
  ***
  Selam, Moldova?y? yenmeye yetmedi.
  Bu kez hoca, neredeyse tek ba??na sava?a girecekti!
  Fakat, Yunanistan ma?? da gitti.
  Ma?tan sonra seyircinin b?y?k b?l?m? Fatih hocay? istifaya ?a??rd?.
  Bir b?l?m? ise hocaya destek verdi.
  Adam tak?ma asker selam? verdirmi?,
  Para toplam???
  Millet h?l? istifa diyor!
  Acaba bu istifac?lar b?l?c? m? oluyor?
  Hocay? destekleyenler ise, belli ki ?istikrardan yanad?r?
  Yoksa bunlar da ikinci cumhuriyet?i taraf?ndan m?d?r?
  Fakat tam milli birlik ve beraberli?e ihtiyac?m?z olan d?nemde?
  Seyirci milleti b?l?nd??
  Buradan Mahir Kaynak?a soruyoruz:
  Say?n hocam; tam tezkere d?neminde bu geli?me ola?an m?d?r?
  Seyirci milletinin b?l?nmesinde yabanc? istihbarat servislerinin parma?? var m?d?r?
  Ve son olarak:
  Fatih hoca konusunda tam bir milli birlik b?t?nl?k yok.
  Bu bak?mdan referanduma Fatih hoca da dahil edilse?
  Bizim millet hocas?n? da se?se?
  Nas?l olsa h?k?met, oy kullan?lm?? bir yasa tasar?s? ?zerinde yar? yolda de?i?iklik yapabiliyor.
  Se?im kurulu da, oy kullan?lm?? bir yasa tasar?s?n?n de?i?tirilmesinde bir aksilik bulmuyor!
  ?yleyse, Fatih hoca meselesini de tasar?ya ekleyiversinler.
  Seyirci milletinin iradesinin sand??a yans?mas?n? engellemesinler!
  Y?cel Sarpdere
  www.evrensel.net