Ziya Do?an: ?anslar e?it

Trabzonspor Teknik Direkt?r Ziya Do?an, Be?ikta? ile yapacaklar? ma??n di?er ma?lardan bir fark?n?n olmad???n? s?yledi.Do?an, Mehmet Ali Y?lmaz Tesisleri?nde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda,...


Trabzonspor Teknik Direkt?r Ziya Do?an, Be?ikta? ile yapacaklar? ma??n di?er ma?lardan bir fark?n?n olmad???n? s?yledi.
Do?an, Mehmet Ali Y?lmaz Tesisleri?nde d?zenledi?i bas?n toplant?s?nda, Be?ikta? ma??nda rakibe kar?? ?nlem alacaklar? yerler oldu?unu belirterek, ?Bizim onlara oranla g??l? oldu?umuz yerler, onlar?n da g??l? oldu?u yerler var. Futbolda rakibin kuvvetli olan yerlerine ?nlem almak her yerde var. Biz de g??l? oldu?umuz yerleri en iyi ?ekilde kullan?p skoru lehimize ?evirmek istiyoruz. Bu futbolun do?as?nda var? dedi. Be?ikta? ma??na farkl? bir g?zle bakmad?klar?n? ifade eden Do?an, ??yle konu?tu: ?Be?ikta? ma??n?n di?er ma?lardan hi?bir fark? yok. Normal Anadolu tak?m?yla oynar gibi ??kaca??z. Sonu?ta 3 puan i?in ??kaca??z ve 3 puan ile ma?tan ayr?lmak isteyece?iz. Yenersek, ?n?m?zdeki haftalara ?ok daha moralli gireriz. Oyuncular?n, camian?n ?zerinde bask?lar azal?r. Bu da bizi daha sonraki haftalarda ?ok daha iyi ?ekilde motive eder.?
?Yenilgi s?k?nt? getirir?
Ma??n ortada ge?ece?ini kaydeden Do?an, ?unlar? s?yledi: ?Kazanmak i?in g?c?m?z var. Her iki tak?m da ma?lubiyetle ayr?ld??? zaman moral motivasyon anlam?nda ?ok s?k?nt? ya?ayacak. Bu bilin?le 2 tak?m i?in de ?nemli ma?. ?Daha ?nceki ma?lar? kazand?k, bunu da kazanaca??z? anlam? ta??mamal?, ama kazanmak en b?y?k amac?m?z. Bazen ?al??t???n tak?mda kar?? tak?ma ?ans?n tutmuyor. Bazen de o g?n eldeki mevcut malzemeyle dengeli bir tak?m kuram?yorsun. Bazen senin elindeki malzeme oyun yap?s? olarak kar?? tarafa ters geliyor. Be?ikta??? 2.5 y?l Malatya?da yenemedik, ama Trabzon?a geldikten sonra her ma?? kazand?k. ?n?allah 5. olur, ama oyuncular? da ?yle bask?ya sokmamak laz?m. ?yi sonu? ald?klar? zaman gelecekte Trabzonspor?a bir huzur gelece?i kan?s?nday?m. Her anlamda ?nemli ma?.?
Bulundu?u konumu kaybetme korkusunun hi?bir zaman olmad???n? belirten Do?an,
?Ben de bana g?venin oldu?u yerde b?rak?p gitmeyi d???nmedim. Gitmemi gerektirecek bir skor da almad?k. ?u anda puan cetvelinde iddiam?z olduk?a fazla devam ediyor. Asl?nda burada d???n?lmesi gereken Trabzonspor, ligde iddial?yken bu t?r konular g?ndeme getirilerek Trabzonspor y?prat?lmak isteniyor? diye konu?tu. Ziya Do?an, FIFA karar?yla ?spanya?n?n Huelva tak?m?na transfer olan Ersen Martin?e bundan sonraki futbol ya?am?nda ba?ar?lar diledi?ini de s?zlerine ekledi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net