Putin?den ABD?ye sert ele?tiri

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, Irak?taki askeri m?dahalenin Irak halk?na kar?? bir harekata d?n??t???n? s?yledi ve ABD?nin Irak?tan ?ekilme konusunda kesin bir takvim a??klamas?n? istedi.


Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, Irak?taki askeri m?dahalenin Irak halk?na kar?? bir harekata d?n??t???n? s?yledi ve ABD?nin Irak?tan ?ekilme konusunda kesin bir takvim a??klamas?n? istedi.
Putin, her y?l yapt??? gibi bu y?l da radyo ve televizyonlar?n canl? yay?n?nda halk?n ?e?itli konulardaki sorular?n? yan?tlad?.
Putin, bir ba?ka vatanda??n sorusu ?zerine, ABD?nin Irak?taki askerlerini ?ekmesi i?in kesin bir takvim vermesi gerekti?ini belirterek ?unlar? s?yledi: ?Say?n ABD Ba?kan? ile Irak y?netiminin durumu kontrol alt?nda tutabilece?i bir d?nemde uluslararas? g??lerin ??kmas? gerekti?i g?r???n? payla??yorum. Ayr?ld???m nokta, kendisinin ?ekilme tarihini belirlemenin gerekmedi?i g?r???. Irak?ta i?gal g??lerini sonsuza dek tutmak kesinlikle kabul edilebilir bir ?ey de?il.? (DI? HABERLER)
www.evrensel.net