B?t?enin y?k?n? vatanda? s?rtlayacak

B?t?e Kanunu Tasar?s? g?r??meleri ?nceki g?n gece tamamland?. B?t?e b?y?kl?kleri Maliye Bakan? Kemal Unak?tan taraf?ndan d?zenlenen bas?n a??klamas?yla kamuoyuna duyuruldu. Buna g?re, 2008 b?t?esinin gideri ...


B?t?e Kanunu Tasar?s? g?r??meleri ?nceki g?n gece tamamland?. B?t?e b?y?kl?kleri Maliye Bakan? Kemal Unak?tan taraf?ndan d?zenlenen bas?n a??klamas?yla kamuoyuna duyuruldu. Buna g?re, 2008 b?t?esinin gideri b?t?e giderleri 222.3 milyar YTL, gelirleri ise 204.5 milyar YTL olacak.
B?t?enin 17.7 milyar YTL a??k vermesi ?ng?r?l?rken, devlet yine dolayl? vergilere y?klenecek. 2008?de toplanmas? planlanan 171.2 milyar YTL?lik verginin y?zde 70?i ?TV, KDV, har?, d?? ticaret vergileri gibi dolayl? vergilerden sa?lanacak.
Faiz d??? fazla 38 milyar 244 milyon YTL olarak hedefleniyor. 2007 y?l? sonu ger?ekle?me tahminlerine g?re b?t?e giderleri y?zde 9.6, b?t?e gelirleri y?zde 8.8 oran?nda art?? g?sterecek.
Vergi gelirlerinin oran? y?kseliyor
GSMH?ye oranlar?na bak?ld???nda ise 2008 y?l?nda, 2007 y?l sonu ger?ekle?me tahminlerine g?re b?t?e giderlerinin oran? y?zde 31.4?ten y?zde 31?e d???yor. Buna kar??l?k b?t?e gelirlerinin GSMH?ye oran? ise y?zde 29.1?den y?zde 28.5?e d??erken, vergi gelirlerinin oran? y?zde 23.4?ten y?zde 23.9?a ??k?yor.
Unak?tan??n a??klamalar?na g?re elde edilmesi d???n?len toplam gelirin sadece 33.3 milyar YTL?sini vergi d??? gelirler olu?turuyor. Maliye Bakan?, 2008 y?l?nda ?TV?den b?t?eye 44.7 milyar YTL, dahilde al?nan KDV?den 17.7 milyar YTL, ithalde al?nan KDV?den 30.5 milyar YTL, gelir vergisinden 38.1 milyar YTL, kurumlar vergisinden 14.5 milyar YTL girece?ini belirtti.Unak?tan, yeni y?ldaki motorlu ta??tlar vergisi gelir hedefini 3.9 milyar YTL, banka sigorta muameleleri vergisi gelir hedefini 4 milyar YTL, damga vergisi gelir hedefini 4.2 milyar YTL, har?lardan beklenen geliri ise 5.4 milyar YTL olarak verdi.
Paralar faize
Maliye Bakan? Unak?tan, 2008 y?l?nda b?t?eden 56 milyar YTL faiz ?demesinde bulunulaca??n? bildirdi.Bu elde edilecek vergi gelirlerinin y?zde 33??n?n faize gidece?i anlam?na geliyor. Personel ?demelerine 48.6 milyar YTL ayr?lan b?t?ede, sosyal g?venli?e 37 milyar YTL ?denecek. Tar?msal desteklemenin 5.4 milyar YTL olaca?? a??klanan b?t?ede, sosyal g?venlik prim ?demeleri i?in 6.4 milyar YTL ayr?l?yor. Di?er giderler g?ze al?nd???nda yat?r?mlara pek fazla bir ?ey kalm?yor. H?k?metin ?denek tahsisindeki tercihleri, politik duru?una g?re oldu yorumlar?n? hakl? ??kar?r durumda.
Da??l?mda Diyanet ??leri Ba?kanl????na 1 milyar 998 milyon YTL ?denek ayr?l?rken D??i?leri Bakanl????na sadece 707 milyon YTL ?denek ayr?lmas? dikkati ?ekti. K?lt?r Bakanl????na, Ula?t?rma Bakanl????na, Bay?nd?rl?k Bakanl????na, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl????na, Sanayi ve Ticaret Bakanl????na ayr?lan ?denekler Diyanet ??leri Ba?kanl????na ayr?lan ?dene?in ?ok gerisinde kald?. (EKONOM? SERV?S?)

Faiz d??? fazla oran? d??t? IMF?nin ne diyece?i merak konusu

2008 y?l? i?in faiz d??? fazla y?zde 5.5?e d???r?ld?. IMF?nin, T?rkiye?nin bor?lanabilmesi i?in ?art ko?tu?u ve indirilmesine kar?? ??kt??? faiz d??? oran?n d???r?lmesi kar??s?ndaki tavr?n?n ne olaca?? tart??ma konusu oldu. Vergi gelirleri d??en, savunma ve se?im harcamalar? nedeniyle b?t?e a???? b?y?yen h?k?met, yeni b?t?edeki dolayl? vergilerin yan? s?ra, faiz d??? fazladaki indirimle rahatlamay? hedefliyor.
Faiz d??? fazlada 1 puanl?k indirim yakla??k 8 milyar YTL?lik daha fazla b?t?e harcamas? yapabilme imkan? tan?yor. 2007?deki se?im harcamalar? ve izlenen se?im ekonomisi politikalar? nedeniyle bu y?l?n faiz d??? fazlas?n? tutturma ihtimali zay?f g?r?len h?k?met, bu indirimle rahatlam?? oldu.
Bir gazetecinin, IMF ile son stand-by anla?mas?n?n 2008 May?s ay?nda sona erece?ini i?aret ederek, IMF?nin ?nemli bir kriter olarak kabul etti?i faiz d??? fazladaki 1 puan gerilemenin ??birlikte yola devam edilmeyecek ?eklinde?? yorumlan?p yorumlanamayaca??n? sormas? ?zerine Unak?tan, bunun do?ru bir yorum olmayaca??n? belirtti.
ABD?de toplant?
IMF T?rkiye Temsilcisi Davide Lombardo, stand-by d?zenlemesi kapsam?ndaki 7. g?zden ge?irme g?r??melerine, Washington?da devam edilece?ini bildirdi. Lombardo yapt??? yaz?l? a??klamada, IMF T?rkiye Masas? ?efi Lorenzo Giorgianni ba?kanl???ndaki heyetin, 7. g?zden ge?irme g?r??meleri kapsam?nda 8-17 Ekim tarihleri aras?nda T?rkiye?de temaslarda bulundu?unu hat?rlatt?. Lombardo, g?r??melere Washington?da IMF ve D?nya Bankas??n?n y?ll?k Guvarn?rler Kurulu toplant?lar? s?ras?nda devam edilece?ini belirtti. G?r??melerde IMF?nin yeni orana tepkisinin ne olaca?? da a???a ??kacak. (EKONOM? SERV?S?)

B?y?me hedefi y?zde 5.5

Maliye Bakan? Kemal Unak?tan, 2008 y?l? b?y?me h?z? hedefini y?zde 5.5 , b?t?e b?y?kl???n? ise 222 milyar 313 milyon YTL olarak a??klarken, 2008 y?l? b?t?e b?y?kl??? ile makro g?stergeler konusunda bilgi verdi.
Kemal Unak?tan??n verdi?i bilgiye g?re, 2008 y?l? i?in Gayr? Safi Milli Has?la (GSMH)716 milyar 596 milyon YTL olarak ?ng?r?l?rken, b?y?me oran? y?zde 5.5 , T?FE y?l sonu hedefi y?zde 4, ihracat 117 milyar dolar ve ithalat da 182 milyar dolar olarak hedeflendi.
Ki?i ba??na d??en milli gelir 2007 y?l?n?n sonunda 6 bin 625 dolar olmas? beklenirken, 2008?de de bu rakam?n 7 bin dolara ula?aca?? tahmin edildi.

Bakan a??klad? memur tepki g?sterdi

Bakan Unak?tan, 2008?de d???k ?cretli memurlara daha fazla, y?ksek ?cretliye daha az zam yap?laca??n? a??klad?. Unak?tan, memur maa?lar?na 2008 Ocak-Temmuz d?neminde y?zde 2 + 2 zam yap?laca??n?, ayr?ca ocak ay?nda taban ayl???nda seyyanen 10 YTL art?? olaca??n? bildirdi.
Bakan?n a??klamas?na g?re, ek ?deme almayan 1 milyonun ?zerindeki memurun 90 YTL olan denge tazminat?; ilk 6 ayda 20 YTL, ikinci 6 ayda 20 YTL art?r?larak, 130 YTL?ye ??kar?lacak. ?kinci 6 ayda enflasyon y?zde 4?? a?arsa, ocaktan ge?erli olarak telafi fark? verilecek.
BES Genel Ba?kan? Mustafa ??nar, ?Bu komedide son perde a??kland?. AKP H?k?meti uzla?t?rma kurulunun ?nerisinin bile gerisinde bir oran a??klam??t?r. Bakan b?y?me rakamlar?yla ?v?n?rken, bu b?y?meyi sa?layan emek?ilere y?z?n? d?nm??t?r. Bu orta oyununa son vermek i?in toplus?zle?me ve grev hakk? i?in m?cadelemizi s?rd?rece?iz? ?eklinde tepki g?sterdi.
Memur konfederasyonlar?, h?k?metin gelecek y?l memur maa?lar?na yapaca?? zam oranlar?na tepki g?sterdi. T?rkiye Kamu-Sen Genel Ba?kan? Bircan Aky?ld?z, a??klanan zam oranlar? kar??s?nda ?ciddi bir ?ok? ya?ad?klar?n? s?yledi.
Aky?ld?z, zam konusundaki karar?n de?i?mesi i?in TBMM Plan ve B?t?e Komisyonu?nda ?aba g?stereceklerini kaydetti. Aky?ld?z, ??ifte standarda kar?? bir tav?r alaca??z. Bu, i? b?rakma, i?i yava?latma, s?reli grev olabilir. Hakkaniyet temeline dayal? bir uygulama ortaya koyaca??z. Vatanda?lardan olu?acak rahats?zl?klar i?in ?imdiden ?z?r diliyoruz? dedi. (Ankara/EVRENSEL)

?Sosyal g?venlik? tasfiyesinde ?srar

H?k?met sosyal g?venli?in tasfiyesi olarak yorumlanan, emek?ilerin kazan?mlar?n? ortadan kald?ran ?Sosyal g?venlik reformu? gibi bir?ok yap?sal d?zenlemeyi hayata ge?irmeyi hedefliyor. Kemal Unak?tan taraf?ndan s?ralanan d?zenlemeler ?unlar:
  • Sosyal g?venlik reformu tamamlanacak,
  • Halen Bakanlar Kurulu?nda olan AR-GE faaliyetlerini desteklemeye ili?kin kanun ??kar?lacak,
  • Kamu personel reformu ger?ekle?tirilecek,
  • ?zelle?tirmeye devam edecek,
  • Kamu-?zel sekt?r i?birli?i kanunu ??kar?lacak ve ?zel sekt?r?n kamu yat?r?mlar?n?n finansman?nda daha fazla rol almas? sa?lanacak,
  • Mahalli idarelerin mali yap?lar? g??lendirilecek,
  • Yeni Say??tay ve T?rk Ticaret Kanunu ??kar?lacak,
  • Mali saydaml?k ve mali raporlama geli?tirilecek.
    www.evrensel.net