bu g?n? m? buldunuz?

  • Sabah saatin 8?i. ?i?hane?deki, s?rt? Kas?mpa?a?ya bakan, ucundan Hali??i g?ren otob?s dura??n?n arkas?ndaki trabzan?n dibindeki ta? duvar?n ?zerine oturmu?, oturmu? da, ?Aman efendim, ayr?l?k z?l?mden beter; yaman efendim, yeter bu...


    Sabah saatin 8?i. ?i?hane?deki, s?rt? Kas?mpa?a?ya bakan, ucundan Hali??i g?ren otob?s dura??n?n arkas?ndaki trabzan?n dibindeki ta? duvar?n ?zerine oturmu?, oturmu? da, ?Aman efendim, ayr?l?k z?l?mden beter; yaman efendim, yeter bu kasvetlik yeter! Aman efendim! Caaaan?m efendiiiiim!? ?eklinde bir t?rk? tutturmu?tu. Keyifliydi. Uzun zamand?r bekliyordu bunun i?in. (?imdi, biz bu yaz?y? yazarken bir insan portresi ?iziyoruz ya efendim... Eveeeet! Fakat bu ?izdi?imiz insan portresinin cinsiyeti belirtmiyoruz size. Ve anlat?m? 3. tekil ?ah?sla yap?yoruz: Gitti, yapt?, etti, diye... Kim yapt?? O! O kim? Allah bilir... Erkek mi, kad?n m?? Eeeeee? E?si ?u: Bu ki?iyi ?erkek? olarak m?, canland?r?yorsunuz kafan?zda, yoksam ?kad?n? olarak m?? H???? Do?ru s?yleyin! Genel al??kanl?k sonucu, erkek olarak de? mi? Ama kahraman?m?z bir kad?n! Bunu belirttikten sonra yaz?m?za devam ediyoruz...) Amma velakin her ay ans?zdak ba?ka bir masraf, bu hevesini aylard?r ?teletiyordu ona. ?nceki ay su faturas? 90 milyon gelince k?y?s?ndan d?nd?. Sifon su ka??r?yormu?... Sifonu bats?n! Neyse ki contay? de?i?tirince ak?nt? kesildi. Tesisat??ya da para vermekten y?rtt? b?ylece. E bu ay da k??a haz?rl?k i?in Ufo al?nca... Amma i?te ?imdi tam zaman?yd?. Bor?lar?n? neredeyse s?f?rlam??t?. ?lkin facebook?tan ilkokul, ortaokul ve lise ve mahalle arkada?lar?n? bulacakt?. Sonra msn?de istedi?i gibi yaz??acakt? arkada?lar?yla, yurtd???ndaki akrabalar?yla falan... Filimler, m?zikler indiricekti... Ak?amlar? maillerine bakabilecekti. Ek?is?zl??? daha yak?ndan takip edebilecekti. Sonrac???maaaa, youtube?dan enterasan videolar izleyebilecekti... ADSL fiyatlar? da ucuzlam??ken... ?imdi ba?latmayacakt? da ne zaman ba?latacakt? evine internet? Art? modemi de bedava veriyorlard?. Fakat ?ncelikle telekoma gidip evine telefon hatt? ba?latmas? gerekiyordu. ??te bu y?zden sabah?n k?r?nde d??m??t? yollara...
    Telekom?a yakla?t???nda, bir hareketlilik g?rd?. Bir ?eyler oluyordu... Kaza m? vard? yoksa? Yakla?t?, yakla?t?, yakla?t?... O da nesi? ?Bu i?yerinde GREV var!? yaz?yordu kap?n?n ?n?ne as?lan pankartta. ?n?nde telekom i??ileri... Kiminin ?zerinde grev g?zc?s? yaz?yordu. ?Ulan grev yapacak bu g?n? m? buldunuz? Ha, yar?n yapsayd?n?z ?u grevi! Tam biz eve telefon ba?lataca??z, bunlar grev yap?yorlar! Bizimkisi tam bahts?z bedevilik... Ba?ka bir ?ey de?il!? diye ge?irdi i?inden. Sonra utand? d???nd???nden. Bencil gibi hissetti kendini. ???iler haklar? i?in m?cadele ediyorlard? i?te. ?ki y?l ?nce ?al??t??? tekstil fabrikas?ndaki grevi hat?rlad?. Y?z? k?zard?. Kap?ya do?ru yakla?t?. Bir i??i, kameraya konu?uyordu. ???i ?Buradan Cem Y?lmaz?a sesleniyorum! Cem efendiii! Reklamlarda oynamak kolay! Telekomu ?ok seviyorsan gel ?imdi grevimize destek ver! Seni burada g?rmek istiyoruz!? diyordu. ?Bo? ver k?z?m interneti minterneti, ?imdi grev zaman?!? diye ge?irdi i?inden. Telekom i??ileriyle birlikte halaya omuz verdi. Ne de g?zel yapt?...
    Mehmet ?ner
    www.evrensel.net