Zebari: PKK Irak?? terk etsin

Irak D??i?leri Bakan? Ho?yar Zebari, ?resmi taleplerinin PKK?nin topraklar?ndan ??kmas? oldu?unu ve bu ?rg?t?n daha fazla sorun getirmesini istemediklerini? s?yledi.


Irak D??i?leri Bakan? Ho?yar Zebari, ?resmi taleplerinin PKK?nin topraklar?ndan ??kmas? oldu?unu ve bu ?rg?t?n daha fazla sorun getirmesini istemediklerini? s?yledi. T?rkiye?den b?y?k bir operasyon beklemediklerini belirten Zebari, PKK kamplar?na hava ak?n? olabilece?ini kaydetti.
Zebari, Reuters haber ajans?na verdi?i deme?te, PKK?nin, Irak h?k?metinin ya da Kuzey Irak?taki b?lgesel y?netimin onay?yla topraklar?nda bulunmad???n? ifade etti.
?Kesinlikle ve hi? ??phesiz resmi talebimiz Irak topraklar?n? terk etmeleridir. Zaten ?ekmekte oldu?umuz sorunlardan daha fazlas?n? getirmelerini istemiyoruz? diyen Zebari, Kuzey Irak??n istikrarl? bir b?lge oldu?unu ve bu b?lgenin istikrar?n? tehdit etmenin hi?bir partinin ya da taraf?n ??kar?na olmad???n? s?yledi. PKK?ye ayr?lmas? i?in s?re verip vermeyece?i sorusunu Zebari, ?M?mk?n olan en k?sa s?rede? diye yan?tlad?.
Zebari, T?rkiye?nin PKK?ye kar?? yak?nda b?y?k bir operasyon ba?latmas?n? beklemedi?ini, ancak bunun muhtemelen Kuzey Irak?taki PKK mevzilerine hava ak?nlar? olabilece?ini kaydetti.
K?rt heyeti geliyor
Kuzey Irak?taki K?rt B?lgesel Y?netimi Ba?kan? Mesut Barzani?nin ba?kanl???nda toplanan ?K?rdistan Siyasi Partiler Konseyi?, s?n?r ?tesi operasyona ili?kin tezkereyi g?r??t?. Konsey, gelecek hafta i?inde T?rkiye?ye heyet g?nderilmesini kararla?t?rd?. (HABER MERKEZ?)
K?rtlerden tezkere kar??t? g?steri

S?n?r ?tesi operasyonla ilgili tezkerenin TBMM?de kabul edilmesinin ard?ndan Kuzey Irak??n Erbil ve Dohuk kentlerinde protesto g?sterileri yap?ld?.
Dohuk?ta valilik binas? yak?nlar?nda toplanan, ?o?u ??rencilerden olu?an binlerce ki?i ?S?n?r ?tesi operasyon yap?lmas?n? slogan? att?. Yo?un g?venlik ?nlemlerinin al?nd??? g?steri nedeniyle baz? yollar da trafi?e kapat?ld?. Erbil?de de kent merkezinde toplanan binlerce ki?i protesto g?sterisi yapt?.
www.evrensel.net