ZEUS SUNA?I

 • Art?k Troyal?lar? tek ba??na yok edecekmi??esine ?n?ne kat?p kovalayan Ahilleus?u, ne Skamandros Irma?? ne de D?mrek ?ay? durdurabildi... Oysa bu iki ?rmak da birer tanr?yd?...


  Art?k Troyal?lar? tek ba??na yok edecekmi??esine ?n?ne kat?p kovalayan Ahilleus?u, ne Skamandros Irma?? ne de D?mrek ?ay? durdurabildi... Oysa bu iki ?rmak da birer tanr?yd?... ??nk? Ahilleus?un dara d??t??? yerde Zeus?un kar?s? Hera, hemen imdad?na yeti?iyordu!.. Zaten bu arada Ba?tanr? Zeus da, tanr?lar?n Troya Ovas??na inmelerini ve orada sava?an ordulardan bir taraf? desteklemelerini buyurdu. Ovaya inip kar??t ordular? destekleyen tanr?lar aras?nda da teke tek k?yas?ya sava?lar oldu... Bir s?re sonra da tanr?lar?n baz?lar? ?v?ne ?v?ne, baz?lar? ?fkeli ?fkeli Olimpos?a d?nd?ler ve orada kara bulutlar i?indeki babalar? Ba?tanr? Zeus?un koltu?una yak?n bir yere ?ekine ?ekine oturdular...
  Ne var ki tanr? Apollon, Olimpos?a d?nmedi. ??nk? g?n?lden destekledi?i Troyal? askerler, art?k delicesine ?ld?rme tutkusuyla yan?p tutu?an Ahilleus?un kar??s?nda bozguna u?ram??, her biri s???nacak bir k??e aramaya ba?lam??t?.
  Bu arada Troya kral? ya?l? Priyamos da, surlar?n ?st?ne ??kt?; kente do?ru pald?r k?ld?r ka???an askerlerini, Ahilleus?un ve adamlar?n?n amans?zca onlar? atlar?yla birlikte bi?ip do?ramas?n? b?y?k bir kayg? ve h?z?nle izledi... Sonra acele acele a?a??ya inip sur kap?s?n? tutan bek?ilere; ?Kap?lar? ard?na kadar hemen a??n; Ahilleus?un kovalad??? askerlerimiz i?eri girsin! Onlar i?eri girince de kap? kanatlar?n? ?rt?p hemen arkas?ndan demirleyin. Yoksa Ahilleus denen bu u?ursuz adam da bir z?play??ta girecek i?eri!..? Bek?iler de kol demirlerini kald?r?p apar topar kap?lar? a?t?lar...
  Tanr? Apollon da bir Troyal? sava??? k?l???na girip askerlerin ?n?ne d??t? ve onlar? surlardan i?eri, kente do?ru y?nlendirdi. Kentin i?ine do?ru ka???an askerlerde art?k ne bet ne beniz kalm??t?!.. ?stleri ba?lar? toz toprak i?indeydi. Ve a??k kap?dan askerler canh?ra? kente dolu?urken, tanr? Apollon da ?nl? bilge ihtiyar Troyal? Antenor?un o?lu Agenor?u, surlara do?ru kudurmu??as?na gelen Ahilleus?un yolu ?st?ne s?rd?. Yi?it Agenor, kar??dan askerleri ?ld?re ?ld?re ilerleyen Ahilleus?u g?r?nce bir an duraklad?. Ve bir s?r? d???nce gezinmeye ba?lad? beyninin gizli dehlizlerinde: ??imdi onun ?n?ne katt??? Troyal? askerlerin aras?na kar???rsam, mutlaka beni g?r?r; ?ld?r?r... En iyisi mi ben tabanlar?m? ya?lay?p Troya Ovas??nda ko?turay?m... Sonra Kazda???n?n eteklerine var?nca fundal?klar?n i?ine dal?p kaybolay?m... Kurtlar ku?lar ne g?zel ?t???yorlard?r ?imdi oralarda! Geyikler, karacalar vard?r. P?narlar?n, derelerin sular? p?r?l p?r?ld?r... Terimi kurutur, sonra bir g?zel y?kan?r?m orada! Ksandros Irma???n?n k?y?s?ndaki ?imenler ?st?ne uzan?r, biraz da dinlenirim. Karanl?k bas?nca da Troya?ya, evime d?nerim...?
  Bunlar? d???n?nce i?inde reng?renk ?i?ekler a?ar gibi oldu Agenor?un; ?ocuk?a g?l?msedi. Ama hemen kendine geldi: ?Sen ne diye b?yle tutars?z hayaller kurars?n?? diye s?ylenmeye ba?lad?. ?Ahilleus g?rmez mi senin kentten ovaya do?ru ko?tu?unu?.. Seni g?r?p tan?y?nca da hemen ard?na d???p yakalamaz m?? Sonra da g?z?n? k?rpmadan ?ld?rmez mi seni?.. En iyisi bulundu?um yerden gidip onun kar??s?na ??kmal?, onun surlardan i?eri girip Troya?y? yak?p y?kmas?n? ?nlemeliyim. Ger?i tekmil insanlardan daha g??l?d?r o! Ne var ki onun da sivri bir karg?yla y?rt?l?r bedeni. Herhalde bizlerinki gibi u?up gidecek bir can? vard?r onun da...? B?yle b?yle d???ncelerle y?reklendi Agenor... Bu arada az ?tesinde g?r?nmeden onu izleyen tanr? Apollon, at?lganl?k ve cesaret koydu onun y?re?ine...
  Bu y?zden surlara do?ru gelmekte olan Ahilleus?u b?y?k bir y?reklilikle beklemeye ba?lad? Agenor... Evet art?k ka?mayacak, yar? ?l?ms?z Ahilleus?la teke tek vuru?acakt?!.. Hemen kalkan?n? ?n?ne gerip okunu ona do?ru ?evirdi: ?Hey ?nl? Ahilleus, Troyal?lar?n kentini bug?n yok edece?ini san?yorsun herhalde?? diye g?rledi. ?Bu kentte benim gibi direnecek ?ok yi?it var daha! Ana-babalar?m?z, kar?lar?m?z-?ocuklar?m?z i?in sonuna dek direnece?iz biz! Evet, korkun? bir yi?itsin, ama kader burada ?arpacak seni!? Bu s?zlerin ard?ndan b?t?n h??m?yla elindeki oku savurdu Ahilleus?un ?st?ne. Ok, ince bir ???l?k gibi v?nlaya v?nlaya u?up Ahilleus?un bald?r?n? saran bak?r dizli?e ?arpt? b?y?k bir ?ang?rt?yla. Ne var ki okun tun? temreni delemedi dizli?i; ok geri tepti. Zaten bu tun? dizli?i demirci tanr? Hefaystos, Ahilleus?un anas?, aya?? g?m?? halhall? g?zel Tetis?in hat?r?na d?vm??t? Olimpos?taki i?li?inde... ?l?mden d?nen Ahilleus da hemen Agenor?un ?st?ne do?ru h???mla ko?maya ba?lad?.... Ne var ki Troya?ya, Kazda???na ???k tanr? Apollon, o saat kal?n bir bulutla sard? Agenor?un ?evresini ve onu kapt??? gibi ta ?telere g?t?r?p b?rakt?... Sonra da kendisi Agenor k?l???na girip Ahilleus?un kar??s?na dikildi... Ahilleus ?st?ne h???mla gelince de ondan ka?maya ba?lad?... Az bir aral?k b?rakarak ka??yordu tanr? Apollon. Ahilleus da ha yeti?tim ha yeti?ece?im diye b?t?n g?c? ve ?fkesiyle ko?uyordu tanr?n?n ard?ndan... ?ok uzun s?rd? bu ko?u. Kazda?? ve orada ya?ayan geyikler, kurtlar, aslanlar da onlar? izlerken duyduklar? heyecan y?z?nden kan ter i?inde kald?lar...
  Agenor k?l???ndaki tanr? Apollon?la Ahilleus, Troya Ovas??nda b?yle ko?u?urlarken b?t?n Troyal? askerler de surlardan i?eri girip evlerine, kar?lar?na, ?ocuklar?na kavu?tular... Duvarlar?n d???nda tek bir asker bile kalmay?nca, bek?iler a??k kap?lar? kapat?p arkas?ndan demirlediler...
  B?ylece can?n? kurtaran askerler, egemenlerin ve de tanr?lar?n el ele verip kendi ??karlar? i?in tetikledikleri b?t?n sava?lara lanetler ya?d?rd?lar... Ve bir gecelik de olsa, bar?? denen o g?zelim nimeti, b?y?k bir co?kuyla sabaha dek kutlad?lar...
  Ya?ar Atan
  www.evrensel.net