SU

 • Bir roman?nda okumu?tum. Okurken y?re?im c?z etmi?ti?

  Yoklu?u anlatan sat?rlar?n?n aras?nda a?l???n kekremsi tad?n? yudumlayan...


  Bir roman?nda okumu?tum. Okurken y?re?im c?z etmi?ti?

  Yoklu?u anlatan sat?rlar?n?n aras?nda a?l???n kekremsi tad?n? yudumlayan bir ?ocu?u anlatm??t??

  Mezopotamya ve a?l?k. Zaman orta?a? de?il, ya?ad???m?z ?a?, bilim ?a??nda?

  Mezopotamya ve ?l?mler? ?l?mler?

  Ne K?rt dedi ?l?m? ay?plarken, ne T?rk dedi.

  Hep evrensel d???nd?. ??nk? o, her ?eyden ?nce bir d?nya vatanda??yd?. ?l?m?n etnik k?keni yok, dedi?

  ?ocuklar, gen?ler ?lmesin diye yazd??

  Durmadan yazd?. Ya?ad??? ?a??n, sanc?l? ve ac?l? bir co?rafyan?n modern roman?n? yazd??

  Ben dedi, Mezopotamya?n?n g?c?ne hep inand?m. Bu topraklar?n ?iddetin, ?at??man?n, geri kalm??l???n mekan? haline gelmesinden dolay? ?ok ?z?l?yorum, yoruluyorum? ??nk? Mezopotamya sabr?n, mucizenin mekan?d?r. Dillerin, dinlerin, kimliklerin, k?lt?rlerin ya?ad??? yerdir, dedi.

  Bar??a inand?, T?rkiyenin K?rd?yle, T?rk?yle demokratik ve ?effaf bir ?lke olmas?n?n gereklili?ine inand?.

  Dengbejlerin sesi oldu?

  A?layan, i?i ac?yla kavrulan her bir annenin s?zc?s? ve kalemi oldu.

  H?zn?n yazar?yd?, sevginin yazar?yd?.

  Kimin elinde olursa olsun silah? sevmiyorum, dedi? Sava?? sevmiyordu. ?iddetin en b?y?k d??manlar?ndan birisiydi?

  Hastaland???nda, ?G?nlerin say?l?? dediler; o yurduna d?nmek, kendi topraklar?nda ?lmek istedi?

  Silahlar?n namlusundan kur?un de?il hayat f??k?rmal?, aslolan ya?amak, aslolan ya?atmak, dedi?
  Ya?ar Kemal, cenazesinde dedi ki: ?Mezopotamya?da ya?ayan en eski dil olan zengin K?rt dilinde b?yle romanlar bir halk i?in mutluluktur. K?rt roman dilinin ilk temel ta??n? koymu?tur Mehmed Uzun. Bu ?a?da yeni roman diline imza atmak kolay bir i? de?ildir. Bu g?? i?in alt?ndan Mehmed Uzun aln?n?n ak?yla ??km??t?r.?

  Sonbahar geldi.

  H?z?n mevsimidir.

  Bir usta kalem, bar??a sevdal? her bir kitab?n?n sat?rlar?ndan g?l damlayan, T?rkiye sevdal?s? bir kalem sustu. Mehmed Uzun ?ld?.

  Dicle yastad?r ?imdi?
  Dicle a?l?yor?
  Selma A?abeyo?lu
  www.evrensel.net