Onurlu m?cadeleye omuz ver Telekom i??ilerini yaln?z b?rakma!

Sevgili Evrensel okuru arkada?lar?m, s?ze nereden ba?lamal?? Sizinle payla?mak istedi?im ?ok ?ey var. ?ncelikle ?lkemizde i??i ve emek?ilere, halk?m?za y?nelen sald?r?lar?n ve bask?lar?n artt??? bir d?nemde b?y?k bir m?cadele


Sevgili Evrensel okuru arkada?lar?m, s?ze nereden ba?lamal?? Sizinle payla?mak istedi?im ?ok ?ey var. ?ncelikle ?lkemizde i??i ve emek?ilere, halk?m?za y?nelen sald?r?lar?n ve bask?lar?n artt??? bir d?nemde b?y?k bir m?cadele ?rne?i g?stererek i??i ve emek?iler ?zerindeki ataleti ve ?l? topra??n? kald?ran, en zor ko?ullarda dahi m?cadeleden geri durulmamas? gerekti?ini bize yeniden hat?rlatan, ?rg?tl?l???n, ?rg?tl? m?cadelenin en g?zel ?rne?ini sergileyen, emek m?cadelesinin ileri unsurlar? olan i??ileri ve Telekom?un onurlu i??i ve emek?ilerini sevgi ve heyecanla selaml?yorum.
Elmal? Telekom i??ilerinin greviyle uyand? g?ne ge?ti?imiz g?nlerde Elmal?. Ve bir bak?ma ger?eklere uyand?. Sermayenin ve onun yerli i?birlik?ilerinin oyunlar?na ve azg?nla?an s?m?r?lerine kar?? direni? ba?latan i??ilerden bir k?sm? olan Elmal? Telekom i??ileri de greve tam kat?l?mla destek verdiler. Her sabah Evrensel gazetemizi ald???m bayiden bu defa bir gazete daha ald?m. ???i arkada?lar?n kendi direni?lerine ili?kin haberleri kendi gazetelerinden okumalar? i?in grevin ger?ekle?tirildi?i Telekom binas?na y?neldim. Grevdeki i??ilerle selamla?t?ktan ve verdikleri m?cadeleyi destekledi?imi belirttikten sonra onlarla geli?melerden konu?maya ba?lad?k. ???ilerin greve ili?kin a??klamalar? asl?nda i??i ve emek?ilerin baz? ?evrelerce d???n?ld??? gibi bilin?siz ve d?nyadan bihaber olmad?klar?n? bir kere daha g?sterdi bana. Telekom i??ileri, ?zelle?tirme sonras?nda ya?anan her ?eyin fark?nda olduklar?n?, kendilerine y?nelen sald?r?lar?n temelinde i??i ve emek?ilerin ?rg?tl?l???n? engelleme iste?inin oldu?unu ve bu grevin ?z?nde ?zellikle sendikal ?rg?tlenmeye yap?lan sald?r?ya kar?? bir m?cadele oldu?unu ifade ettiler. Bu grevle ayn? zamanda ?lkenin gelece?ine sahip ??kt?klar?n?, Telekom?un iki y?ll?k k?r?na Oger?e sat?lmas?n?n, ?lkenin kurumlar?n?n ve kaynaklar?n?n sermayedarlara pe?ke? ?ekilmesinin kabul edilemez oldu?unu ifade eden i??iler, greve sonuna kadar destek vereceklerini ifade ettiler.
Kendilerine verdi?im Evrensel gazetesinde grev haberlerini ilgiyle okuyan Telekom i??i ve emek?ileri, yanlar?nda bulunan boyal? sermaye gazetelerinden hi?birinin greve ili?kin do?ru haber vermedi?ini de ifade ettiler. Televizyonlarda greve ili?kin haberler arayan i??iler bu konuda televizyon kanallar?n?n ?l?m sessizli?i i?inde olduklar?n?n da fark?nda olduklar?n? belirttiler. Kendilerine Hayat Televizyonu?nun tan?t?c? bro??r?n? vererek m?cadelelerine ili?kin haberleri b?t?n ger?ekli?iyle ve ?arp?t?lmadan bu kanaldan izleyebileceklerini ifade ettim.
Grevdeki i??i ve emek?ilerin en fazla ?ikayet?i olduklar? konulardan biri de halk?m?z?n kendilerini uzaktan izlemekle yetinmesi, ?maa??n?z neyinize yetmiyor? gibi s?zl? sata?malarla verdikleri m?cadeleyi ele?tirmeleri. Bunun yan?nda di?er i?kollar?ndaki i??ilerin ve kamu emek?ilerinin de kendilerine gereken deste?i vermekten geri durduklar?n? belirten Telekom i??i ve emek?ileri, m?cadelelerinin herkesi ilgilendirdi?ini ve ?lkenin gelece?ini savunduklar?n? halk?n ve t?m emek?ilerin grevlerine, gelece?imiz i?in verdikleri m?cadeleye destek olmalar?n? can? g?n?lden istediklerini ifade ettiler. Grevin ger?ekle?ti?i alana gelip grevlerine destek veren her insan?m?z? b?y?k bir samimiyet ve i?tenlikle kar??layan, onlarla ?aylar?n?, sohbetlerini, ya?ad?klar? s?k?nt?lar? payla?an i??ilerin g?zlerinden okunan m?cadele ve direni? azmine destek vermek, m?cadelelerine omuz vermek en ba?at g?revimiz olsa gerek. Sizleri bu g?revi yerine getirmeye ?a??r?yorum.
Telekom i??ilerinin onurlu m?cadelesini destekliyor ve bu m?cadelenin ezilen, s?m?r?len t?m i??i ve emek?ilere ve ??z?m? sermayedarlarla uzla?mada arayan uzla?mac? sendika a?alar?na ?rnek olmas?n? diliyorum.
Ya?as?n ?rg?tl? m?cadelemiz!
Zafer direnen emek?inin olacak!
Kamu Emek?isi Yunus ?in?in (Elmal?/ANTALYA)
www.evrensel.net