Diyarbak?r?da organ mafyas? pani?i

Diyarbak?r?da bir ?ocu?un i? organlar? al?nm?? cesedinin bulundu?u s?ylentisinin ard?ndan 14 Ekim?de, Ba?lar beldesinde 10 ya??ndaki T.K. adl? k?z ?ocu?unun ka??r?lmas?n?n mahalleliler taraf?ndan engellenmesi Diyarbak?r?daki...


Diyarbak?r?da bir ?ocu?un i? organlar? al?nm?? cesedinin bulundu?u s?ylentisinin ard?ndan 14 Ekim?de, Ba?lar beldesinde 10 ya??ndaki T.K. adl? k?z ?ocu?unun ka??r?lmas?n?n mahalleliler taraf?ndan engellenmesi Diyarbak?r?daki organ mafyas? s?ylentilerini ayyuka ??kard?.
Ba?lar??n 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi ?zerinde, 10 ya??ndaki T.K. adl? k?z ?ocu?unu 20 ya?lar?nda bir gen? ka??rmak isteyince, durumu fark eden mahalleliler taraf?ndan yakaland?. Yakalanan ki?inin ?zerinden Bing?l n?fusuna kay?tl? bir n?fus c?zdan? ve Diyarbak?r?da askerlik yapt???n? g?steren ve ?ar?? iznine ??kt???n? g?sterir belge ??kt?. Yakalanan asker mahalleli taraf?ndan Ba?lar Polis Karakolu?na teslim edilmi?ti. B?t?n bu ya?ananlar ?zerine Diyarbak?r Valili?i ve Emniyet M?d?rl????nden yap?lan ?organ mafyas? veya ba?kalar? taraf?ndan ka??r?lma vakas? olmad??? ve halk? s?kunete ?a??ran a??klamalar da halk ?zerinde etkili olmad?. ?zellikle Ba?lar beldesinde ??renciler, veliler taraf?ndan okula g?t?r?l?p getirilmeye ba?land?. G?nde birka? sefer okula ?ocuklar?n? kontrole giden veliler ?o?unlukta.
Veliler okul ?nlerinde bekliyor
Ba?lar 5 Nisan Mahallesi?nde ya?ayan velilerden ??hret Duran 6 ?ocu?unu kendi elleriyle ?elebi Eser ?lk??retim Okulu?na b?rak?p ald???n? belirterek ?Son g?nlerde ?ocuk ka??rma olaylar? ?o?ald?. ?ocuklar?n i? organlar?n? al?p ?ld?r?yorlar. ?ocuklar?m? okula g?ndermekten korkuyorum? diyor. Yetkililerden ?ocuklar?n?n g?venli?inin sa?lanmas?n? isteyen Duran ?6 evlat sahibiyim. ?ocuklar?m?n ka??r?lmas?ndan korkuyorum. Devletin ?nlem almas?n? istiyorum? dedi.
2 ?ocu?unu okuttu?unu s?yleyen Selma Budak adl? veli ise ??ocuklar ka??r?l?yor. Ge?ti?imiz g?nlerde mahalleli birini yakalad?. O y?zden ?ocuklar?m? okula kendim getirip g?t?r?yorum. Okulun ?n?nde bekliyorum. G?nde birka? kez ??retmenlerinin yan?na gidiyorum. Okulun g?venli?i yok? dedi. B?t?n velilerin ?ocuklar?n? almak i?in okul ?n?nde bekledi?ini s?yleyen Budak, ?2 ?ocu?um okuyor. Sabah getiriyor ak?am g?t?r?yorum. Bu olaylardan ?ok tedirginiz. Korkuyoruz? dedi.
E?itim Sen: S?ylenti ve spek?lasyon
E?itim Sen ?ube Ba?kan? ?hsan Babao?lu ise durumu gazetemize ??yle de?erlendirdi: ?Bu t?r s?ylentiler ??kar?l?yor. Velilerden bize de ?ikayetler geliyor. Veliler okullara geliyor ?ocu?um ka??r?ld? m? kayg?s? ya??yor. Bu bilgiler Suri?i, Ba?lar ve ?ehitlik Mahallesi?nde yo?unla??yor. Bizim g?rd???m?z bildi?imiz somut bir ?ey yok. Bunlar tamamen spek?lasyon. Bu ne ama?la ??kar?l?yor, kimler ??kar?yor bilmiyoruz. Bu konu ile ilgili Milli E?itim M?d?rl??? okul m?d?rleri ile toplant? yapt?. Okullarda tedbir al?nmas? konusunda ?al??ma y?r?t?l?yor. ?dareler gerekli ?nlemleri al?yor. Ama veliler ?ocuklar?ndan kayg? duyuyor. Bu da bir ger?ek?
Ba?lar?da eylem
Bu arada 5 Nisan Mahallesi ?zg?r Yurtta? Derne?i de son g?nlerde organ mafyas?n?n Diyarbak?r?da ?ocuklar? ka??rd???n? belirterek bir bas?n a??klamas? yapt?. Bas?n a??klamas? yapmadan ?nce y?r?mek isteyen dernek ?yeleri ve velilere polis engel oldu. Burada halka seslenen bir polis ?efi, derne?in halk? as?ls?z dedikodularla tedirgin etti?ini iddia ederek ??imdiyle kadar Diyarbak?r Emniyeti taraf?ndan tespit edilen bir ka??rma olay? ya?anmam??t?r. Organlar? al?nm?? bir ceset bulunmam??t?r. B?t?n okullar?n i?inde, giri? ve ??k??lar?nda g?venlik g??leri ?nlem almaktad?r. ?ocuklar?n?z?n g?venli?inden biz sorumluyuz. Bize g?venin? a??klamas? da halk? tatmin etmedi. ?zg?r Yurtta? Derne?i Y?neticisi Yal??n Soner ise yapt??? a??klamada ?Son d?nemlerde ilimizde ya?anan ?ocuk kay?plar? ve ka??r?lma olaylar? bizleri ciddi anlamda kayg?land?rmaktad?r. Bu ya?anan olaylar?n ferdi ve m?nferit oldu?unu d???nm?yoruz. Belli bir konsepte dayal? olarak ?ocuklar?m?z?n bedenlerini bir s?m?r? ve rant alan? bi?iminde g?ren ?rg?tl? ve derin ?etelerden ??pheleniyoruz? dedi. (Diyarbak?r/EVRENSEL)

?ocuk ka??rma olaylar? tamamen as?ls?z

Diyarbak?r Valisi H?seyin Avni Mutlu son d?nemlerde kentte ?ocuk ka??rma iddialar? ile ilgili yapt??? bas?n toplant?s?nda, Diyarbak?r?da k???k ya?ta ?ocuklar?n ka??r?ld??? ve organlar?n al?nd???na y?nelik yay?lan f?s?lt?lar?n anne ve babalar? tedirgin etme y?n?nde oldu?unu s?yledi.
?ocuk ka??rma olaylar?yla ilgili yay?lan f?s?lt?lar?n as?ls?z oldu?unu belirten Mutlu, anne ve babalar? as?ls?z haberlere kar?? birlik olmaya ?a??rd?. Mutlu, bu g?ne kadar evlerinden kendi istekleriyle ka?an ?ocuklar?n t?m?nden haberdar olduklar?n? ve kay?tlara ge?irdiklerini bildirdi. Evini terk eden, evden ka?an baz? ?ocuklar?n da ailelerine teslim edildi?ini kaydeden Mutlu, Diyarbak?r?da k???k ya?ta ?ocuklar?n ka??r?ld??? ve organlar?n al?nd???na y?nelik haberlerin tamamen as?ls?z oldu?unu vurgulad?.
Anne ve babalar?n bu haberlerle istismar edildi?ini s?yleyen Mutlu, kimsenin ?ocuklar ?zerinden anne ve babalar? istismar etmeye hakk?n?n olmad???n? ifade etti. Vali Mutlu, gazetecilerin ?S?ylentilerin arkas?nda ki g?? olarak PKK?yi mi kastediyorsunuz?? ?eklinde ki soruyu ise, ?S?ylentilerin arkas?nda ?rg?tl? bir organizasyonun, organize edilmi?, halk? provoke eden bir hareket var? diyerek yan?tlad?
Mehmet Aslano?lu
www.evrensel.net