bir yudum su orucu bozar m??

 • Malum Ramazan?dan yeni ??kt?k. Hemen hemen her Ramazan ay?nda hangi hallerde orucun bozulup bozulmayaca??, bir yolu bulunup tart???l?r. Bu konu her Ramazan?da tart???la dursun, konuyu tart??anlar da kendi aralar?nda bir t?rl?...


  Malum Ramazan?dan yeni ??kt?k. Hemen hemen her Ramazan ay?nda hangi hallerde orucun bozulup bozulmayaca??, bir yolu bulunup tart???l?r. Bu konu her Ramazan?da tart???la dursun, konuyu tart??anlar da kendi aralar?nda bir t?rl? anla?amazlar ve her kafadan bir ses ??kar. Bu Ramazan?da da b?yle oldu ve Abdullah G?l??n Siirt Valili?i?ndeki toplant?da kameralar?n g?r?nt? ald??? s?rada oru?lu oldu?unu unutarak ?n?ndeki bardaktan su i?mesi ?Cumhurba?kan? G?l??n orucu bozuldu mu?? sorusunu g?ndeme getirdi. Masaya oturup ?nce birinci yudumu, sonrada barda?? elinden b?rakmadan ikinci yudumu i?en G?l, yan?ndakilere, ?Neden beni uyarmad?n?z, bu suyu niye koydunuz!? diye ??k??arak barda?? hemen masadan kald?rtt?. Bize de ?Medya tik ba?z? ?nl?lere bu soru sorulsayd?, acaba ne cevap verirlerdi?? demekten ba?ka ?ey kalmad?... ??te muhtemel cevaplar...
  Cem Uzan: Mazot 1 YTL olacak!
  Prof. Dr. Zekeriya Beyaz: Kim demi? bozulmaz diye, bal gibi de bozulur. Ayr?ca Cumhurba?kan? oru? tutmasa da olur. ?lla bir ?ey tutmas? gerekiyorsa ?nce millete verdi?i s?z? tutsun! Tutacak ?ey mi yok, gitsin bal?k tutsun. Sonra ba??n? dik tutsun, bir dilek tutsun, tak?m tutsun, varsa g?c? tarihe ???k tutsun, istatistik tutsun, elini mesela ?abuk tutsun, ma?allah iri yar? birisi, g?re? tutsun! ?art m? efendim oru? tutmas?, hi? bir ?ey bilmiyorsa a?z?yla ku? tutsun!..
  Deniz Baykal: Biz parti olarak karar ald?k, Cumhurba?kanl??? se?imlerini boykot ediyoruz ve meclisteki oylamaya kat?lm?yoruz...
  Haydar D?men: Nas?l ki ili?kiler bozuluyor, ?niter yap? bozuluyor, g?z bozuluyor, bilgisayar bozuluyor, d?zen bozuluyor, k?z ba?kas?na gidince o?lan bozuluyor, lezzet bozuluyor, ha?a huzurdan baz? durumlarda istemeden de olsa bekaret bozuluyor, pek ilgi alan?m olmasa da pekala oru? da bozulabilir. Onu suyu i?meden ?nce d???necekti. Kendisi suyun ba??nda oturabilir ama bu onun olur olmaz zamanlarda su i?mesini gerektirmez. Velhas?l bozulur.
  S?leyman Demirel: M?temadiyen bozulur. Oru? m?barek bir i?tir. Madem tuttun, su i?meyeceksin. Hadi i?eceksin zaman?n? bekleyeceksin. Binaenaleyh bu milletin suyuna yaz?k.
  Mustafa Sar?g?l: Deniz Baykal gerekeni yapmal?. 999 kere bozulmu?tur. Deniz Baykal art?k gitmeli. Oru? bozulmu?tur. Deniz Baykal o makam? terk etmeli. Ne orucu?
  Erman Toro?lu: ?imdi ?ansalc???m, su ?i?esine dikkat et. Nerede duruyor ?i?e? G?l??n hemen sa? a????nda. Oysa sa? a??kta kimler oynuyordu? Mehmet A?ar ve Erkan Mumcu! Hani nerede onlar? Yok! ?imdi soruyorum sana hocam, bu suyu kim i?ecek? Elbette Abdullah G?l!
  ?ansal B?y?ka: Ne ?i?esi hocam? Bir de ?i?e ??kartma Allah a?k?na!
  Fatih Terim: ?n?m?ze bak?yoruz...

  Veli Bayrak
  www.evrensel.net