AB?de ?Reform Anla?mas?? uzla??s?

Portekiz?in ba?kenti Lizbon?da d?zenlenen AB devlet ve h?k?met ba?kanlar? zirvesinde, ge?en haziranda ilk ad?mlar? at?lan ?Reform Anla?mas?? tasla?? ?zerinde, Polonya ve ?talya?ya ?d?n verilerek uzla?maya var?ld?.


Portekiz?in ba?kenti Lizbon?da d?zenlenen AB devlet ve h?k?met ba?kanlar? zirvesinde, ge?en haziranda ilk ad?mlar? at?lan ?Reform Anla?mas?? tasla?? ?zerinde, Polonya ve ?talya?ya ?d?n verilerek uzla?maya var?ld?. AB D?nem Ba?kan? Portekiz, Fransa ve Hollanda?daki referandumlarda reddedilen AB Anayasas??na ?alternatif? olarak geli?tirilen anla?ma metninin AB liderlerince kabul edildi?ini duyurdu.
Anla?ma metnindeki baz? yeni oylama d?zenlemelerine kar?? ??kan Polonya ve ?talya?n?n ge? saatlerde ikna edildi?i ve anla?man?n 27 ?lke taraf?ndan da onayland??? belirtiliyor. 256 sayfal?k anla?man?n temel unsurlar? ?zerinde, Almanya d?nem ba?kanl???n?n haziran zirvesinde uzla?ma sa?lanm??t?.
Pazarl?klar?n son a?amas?nda Polonya, k???k n?fusa sahip ?lkelerin AB kararlar?n? erteleme hakk?n? garantiye al?rken, ?talya da Avrupa Parlamentosu?nda fazladan bir sandalye hakk? kazand?.
Bulgaristan da ortak para birimi Avro?yu, Kiril alfabesine uygun olarak ?Evro? diye adland?rma hakk?n? elde etti. ?ngiltere ise ?k?rm?z? ?izgilerinin korundu?unu, ?e?itli politikalarda istediklerini elde etti?ini? vurgulad?.
Neler i?eriyor?
Reform anla?mas?yla, d?? politikada tek seslilik i?in ?AB D??i?leri ve G?venlik Politikas? Y?ksek Temsilcisi? atanmas?, AB ba?kanl?k s?resinin uzat?lmas? ve daha demokratik bir karar verme sistemine kavu?ulmas? planlan?yordu.
Anla?ma metninin imzalanarak resmiyet kazanmas? gerekiyor. Avrupal? bir diplomata g?re ?Lizbon Anla?mas??n?n 13 Aral?k?ta imzalanmas? bekleniyor. Anla?man?n daha sonra 27 AB ?lkesinde onaylanmas? gerekiyor, ancak bu onay s?recinin, ?zellikle h?k?mete referandum d?zenlenmesi bask?s? yap?lan ?ngiltere?de zor olaca?? yorumlar? yap?l?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net